Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Theorie en geschiedenis van de grafiek 227839/4126/1819/1/76
Studiegids

Theorie en geschiedenis van de grafiek 2

27839/4126/1819/1/76
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Grafisch ontwerp - grafiek binnen grafisch ontwerp
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vande Veire Frank
Andere docenten: Wittevrongel Erwin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege18,00 uren
Werkcollege6,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

‘Theorie en geschiedenis van de Grafiek 2’ volgt op ‘Theorie en geschiedenis van de Grafiek 1’ en loopt in nauwe samenhang met één of meerdere van de volgende opleidingsonderdelen: ‘Reproductie en Kunst II’, ‘(Massa)media en kunst II’ en ‘Artist’s Book II’. ‘Theorie en geschiedenis van de Grafiek 2’ is opgevat vanuit het algemene opzet van de opleiding om een breder kader te scheppen voor de beoefening en ontwikkeling van de grafische kunsten.

Dit gebeurt binnen ‘Theorie en geschiedenis van de Grafiek 1’ hoofdzakelijk door kunst- en cultuurhistorische duidingen die de problematiek van de moderne ervaring, zoals uitgezet in ‘Theorie en geschiedenis van de Grafiek 1’, verder uitdiept vanuit de relatie kunst en media.

De nieuw verworven competenties stellen de student in staat om de actuele artistieke tendensen en gerelateerde fenomenen van onze beeldcultuur te begrijpen.

Centraal staat het ontwikkelen van het vermogen tot kritische reflectie omtrent het vakgebied vanuit een begrijpen van de structuur van het vakgebied en de relatie met andere vakgebieden en de integratie van de verworven inzichten in het eigen werk.

Omschrijving Inhoud

De massificatie van de (beeld)cultuur en de moderne ervaring staan centraal in dit opleidingsonderdeel. Wat hieromtrent in ‘Theorie en geschiedenis van de Grafiek 1’ werd uitgezet, wordt enerzijds verdiept geanalyseerd op basis van extracten uit paradigmatische teksten ter zake (Walter Benjamin, Charles Baudelaire, Friedrich Nietzsche).

Anderzijds worden in dit opleidingsonderdeel cultuurfenomenen karakteristiek voor ontwikkelingen in de massacultuur vanuit de relatie media/kunst geproblematiseerd. Elk academiejaar wordt een ander fenomeen besproken.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor ‘Theorie en geschiedenis van de Grafiek 1’

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetenties
1) De student kan zelfstandig de ontwikkeling van de moderne beeldcultuur problematiseren
onder meer:
- de student heeft kennis van en inzicht in de massificatie van de (beeld)cultuur en de gevolgen daarvan voor de moderne ervaring
- de student weet schriftelijk te reflecteren over de belangrijkste aspecten van ontwikkelingen in de moderne beeldcultuur

2) De student is in staat kritisch te reflecteren over het geproblematiseerde cultuurfenomeen
onder meer:
- de student heeft en kennis van en inzicht in de belangrijkste aspecten die het besproken fenomeen determineren
- de student is in staat zelfstandig een aspect van het fenomeen uit te lichten en schriftelijk uit te werken

Algemene competenties
1) Een begrip van de structuur van het vakgebied en de samenhang met andere vakgebieden
onder meer:
- de student legt verbanden tussen het eigen werk en het totale veld van de (autonome) beeldende kunst

2) Een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis en de vaardigheid tot het probleemgestuurd initiëren van onderzoek
onder meer:
- de student toont de ambitie en gedrevenheid tot de ontwikkeling (innovatie) van het eigen vakgebied door het aannemen van een onderzoekende houding ten opzichte van het gekozen medium

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges, groepsbesprekingen

Omschrijving Begeleiding

Begeleiding gebeurt tijdens de lesuren

Omschrijving Evaluatie (tekst)

- Permanente evaluatie: 25%
- Eindevaluatie door middel van een mondeling examen en een paper


Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Reader

Omschrijving Studiekosten

Geen

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.