Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Theorie en geschiedenis van de grafiek 127838/4126/1819/1/42
Studiegids

Theorie en geschiedenis van de grafiek 1

27838/4126/1819/1/42
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Grafisch ontwerp - grafiek binnen grafisch ontwerp
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Wittevrongel Erwin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege18,00 uren
Werkcollege6,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Theorie en geschiedenis van de Grafiek 1 volgt op ‘Atelier Grafiek 1’ en loopt in nauwe samenhang met één of meerdere van de volgende opleidingsonderdelen: ‘Reproductie en Kunst I’, ‘(Massa)media en kunst I’ en ‘Artist’s Book I’.

‘Theorie en geschiedenis van de Grafiek 1’ is opgevat vanuit het algemene opzet van de opleiding om een breder kader te scheppen voor de beoefening en ontwikkeling van
de grafische kunsten.

Dit gebeurt binnen ‘Theorie en geschiedenis van de Grafiek 1’ hoofdzakelijk door kunst- en cultuurhistorische duidingen die focussen op het ontstaan van de moderniteit en haar beeldcultuur en op de rol die de technische reproduceerbaarheid in deze evolutie speelt.
De nieuw verworven competenties stellen de student in staat om de actuele artistieke tendensen en gerelateerde fenomenen van onze beeldcultuur te begrijpen vanuit deze ontwikkeling van de moderniteit.

Centraal staat het ontwikkelen van het vermogen tot kritische reflectie omtrent het vakgebied vanuit een begrijpen van de structuur van het vakgebied en de relatie met andere vakgebieden en de integratie van de verworven inzichten in het eigen werk.

Omschrijving Inhoud

‘Theorie en geschiedenis van de Grafiek 1’ is opgebouwd rond 2 leereenheden.
1. Reproductieproblematiek

(thematisch)
Deze leereenheid focust op de problematiek van (technische) reproductie: op haar rol in de ontwikkelingen van de moderne beeldcultuur enerzijds en op haar belang voor het ontstaan van de moderne ervaring anderzijds. Daarbij worden aspecten van artistieke arbeid in vroegmoderne en actuele context besproken gerelateerd aan technische en technologische ontwikkelingen. Extracten uit paradigmatische teksten terzake (Charles Baudelaire, Walter Benjamin, Martin Heidegger, Bernard Stiegler, Maurizio Lazzarato, …) dienen hierbij als leidraad.


2. Kunst- en cultuurhistorische ontwikkelingen in de 18e en 19e eeuw: de explosieve groei van het werkveld van de grafische kunsten en het ontstaan van de moderne beeldcultuur.

(lineair en thematisch)
Deze leereenheid bespreekt de ontwikkelingen in de 18e en 19e eeuwse Europese kunst aan de hand van politieke, sociologische en culturele ontwikkelingen. Daarbij wordt de diversifiëring van de beeldproductie besproken in het licht van de explosieve groei van het werkveld van de grafische kunsten Aandacht daarbij voor de transformatie van de heersende artistieke discours onder invloed van nieuwe culturele fenomenen zoals toerisme, kapitalisme, amusement, journalistiek, … .

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor ‘Atelier Grafiek I’

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetenties
Leereenheid ‘Reproductieproblematiek’
Kerncompetentie 1
De student kan zelfstandig de ontwikkeling van de moderne beeldcultuur problematiseren
onder meer
- de student heeft kennis van en inzicht in de massificatie van de (beeld)cultuur en de moderne ervaring
- de student heeft kennis van en inzicht in de beeldstatutaire en artistieke transformaties die de beeldreproductiemedia met zich meebrengen
- de student weet schriftelijk te reflecteren over de belangrijkste aspecten van ontwikkelingen in de moderne beeldcultuur

Kerncompetentie 2
De student is in staat kritisch te reflecteren over de implicaties voor de artistieke praktijk van de massificering van de beeldproductie
onder meer:
- de student heeft en kennis van en inzicht in het statuut van nieuwe beeldproductiemedia die ontstaan onder impuls van de technische reproduceerbaarheid
- de student kan zijn eigen werkproces problematiseren vanuit de aangedragen stof

Leereenheid ‘Kunst- en cultuurhistorische ontwikkelingen in de 18e en 19e eeuw’
De student getuigt van inzicht in de samenhang van de artistieke ontwikkelingen en de culturele, sociologische en politieke veranderingen in de 18e en 19e eeuw
onder meer:
- de student is in staat de grote lijnen te duiden van de kunst- en cultuurhistorische ontwikkelingen in West-Europa
- de student kan de veranderingen in de heersende artistieke discours beschrijven in het licht van de diversifiëring van de beeldproductie en het ontstaan van de moderne beeldcultuur
- de student is in staat schriftelijk de ontwikkelingen de problematiseren in een case-study

Algemene competenties

1. Een begrip van de structuur van het vakgebied en de samenhang met andere vakgebieden
onder meer:
- de student legt verbanden tussen het eigen werk en het totale veld van de (autonome) beeldende kunst

2. Een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis en de vaardigheid tot het probleemgestuurd initiëren van onderzoek
onder meer:
- de student toont de ambitie en gedrevenheid tot de ontwikkeling (innovatie) van het eigen vakgebied door het aannemen van een onderzoekende houding ten opzichte van het gekozen medium

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges, groepsbesprekingen

Omschrijving Begeleiding

Begeleiding gebeurt tijdens de lesuren

Omschrijving Evaluatie (tekst)

- Permanente evaluatie: 25%
- Eindevaluatie door middel van een mondeling examen en een paper


Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van digitale presentaties die door de studenten via Chamilo kunnen worden geconsulteerd.

1. ‘Reproductieproblematiek’
reader
2. ‘Kunst- en cultuurhistorische ontwikkelingen in de 18e en 19e eeuw’
cursus

Omschrijving Studiekosten

Geen

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.