Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Theorie en geschiedenis van de illustratie 227827/4126/1819/1/56
Studiegids

Theorie en geschiedenis van de illustratie 2

27827/4126/1819/1/56
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Grafisch ontwerp - illustratie binnen grafisch ontwerp
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar) of 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Conard S├ębastien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege18,00 uren
Werkcollege6,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel wordt aangeboden in het eerste semester en is een theoretische component van het atelier illustratie III. Het is bedoeld als een verbreding, verruiming en situering van de kunst en het ambacht van het illustreren in een historisch, maatschappelijk en actueel kader. De kunst en het ambacht van het illustreren wordt gesitueerd in een brede grafische context waarbij de inzichten, benaderingen, grafische oplossingen en narratieve vaardigheden van uiteenlopende illustratoren bestudeerd worden. De student bouwt een referentiekader op en benadert illustratie vanuit een intellectuele context. De student gebruikt het verrijkte referentiekader om creatieve processen op een constructieve manier te bevragen en te evalueren en doet beroep op dit kader om de persoonlijke creativiteit voortdurend nieuwe impulsen te geven.

Omschrijving Inhoud

De leerinhoud is lineair geordend.
Verder onderzoek naar:
- Illustratie in een persoonlijke context
- Illustratie in een culturele context
- Illustratie in een literaire context
- Illustratie in een maatschappelijke context
- Illustratie en cultuurspreiding
- Stijl en communicatie
- Stijl en thematiek
- Narratieve technieken
- Illustratie en media
- Illustratie en doelgroepen

Illustratie als professioneel gegeven

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

De eindcompetenties van theorie van de illustratie 1 zijn verworven.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetentie

De student heeft inzicht en een kritische kijk op de wereld van illustratie, is in staat om illustraties uit uiteenlopende historische, maatschappelijke en artistieke contexten te decoderen en de actuele en/of historische relevantie ervan te omschrijven, hij geeft daarvan blijk in mondelinge en schriftelijke presentaties op basis van een onderzoeksvoorstel met probleemstelling.  

Algemene competentie

Het vermogen om relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen en in beeldtaal vertalen in functie van een specifieke doelgroep.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcollege, cursus, atelier, gastsprekers, tentoonstellingen en uitstappen, afhankelijk van het nationaal en internationaal aanbod.

Omschrijving Begeleiding

Na elke les is steeds mogelijkheid tot een gesprek met de docent over verschillende onderdelen van het vakgebied. Er is ook steeds mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met de docent. De docent is digitaal bereikbaar.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Van de student wordt een actieve deelname tijdens de lesuren geeist. In de loop van het semester vindt een permanente evaluatie plaats. De weging van de verschillende onderdelen (permanente evaluatie, mondelinge & schriftelijke presentatie,...) m.b.t. het eindcijfer wordt vooraf door de docent duidelijk toegelicht.

Tweede zittijd mogelijk.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Voorbeelden ter inzage, illustratiecatalogi, boeken, persknipsels e.d. die zowel door de lesgever als door de studenten worden aangebracht. Een cursus + powerpointvoorstelling.

Omschrijving Studiekosten

Raming: 20 euro

Omschrijving Trefwoorden

h00x-kunst, h730-beeldende-kunst -2d-grafische-vormgeving

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.