Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Theorie en geschiedenis van de grafische vormgeving 227823/4126/1819/1/17
Studiegids

Theorie en geschiedenis van de grafische vormgeving 2

27823/4126/1819/1/17
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Grafisch ontwerp - grafische vormgeving binnen grafisch ontwerp
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 150,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Proot Goran
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege36,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie102,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel is een onderdeel van de specifieke theorie van de grafische vormgeving. Het ondersteunt de ateliers Grafisch Ontwerp in het modelprogramma van de derde bachelor Grafisch Ontwerp door de ontwikkeling van een sterk onderbouwd en praktisch inzetbaar referentiekader.
 
Het opleidingsonderdeel bestaat uit twee onderscheiden leereenheden.
1) De leereenheid ‘Geschiedenis van de grafische vormgeving’ wil de studenten een historisch referentiekader aanleren voortbouwend op de verworven kennis in tweede bachelor door o.m.:
- Inzicht te verwerven in de evolutie van de grafische vormgeving en deze evolutie kunnen linken met de politieke, socio-economische en culturele context.
- Bewust maken van de nauwe samenhang tussen de grafische vormgeving en deze maatschappelijke evoluties (The design of history is the history of design)
- Het plaatsen van de belangrijkste grafische technieken, vormgevers/typografen en hun productie in de geschiedenis en aanduiden in welke mate ze nu nog altijd van belang zijn. In staat zijn deze met elkaar te vergelijken (zowel synchroon als diachroon)
- Een grafisch werk kritisch kunnen analyseren in historisch perspectief.

2 Theorie van de grafische vormgeving
Deze leereenheid contextualiseert grafische vormgeving als een uiting van communicatie in een klant-designer relatie. ??Het opleidingsonderdeel is dus een vorm van praktijkgerichte theorie van de grafische vormgeving.
Het legt de link tussen het métier van de (grafische) vormgever en de verschillende toepassingen in het werkveld. ?
Het reikt de student de methodologie van het werkveld aan.
Als dusdanig werkt dit opleidingsonderdeel ondersteunend voor de ‘Ateliermodules grafische vormgeving’, voor het vak ‘Dossier’ in derde bachelor en voor verdere studies als grafisch vormgever in de Master.

Omschrijving Inhoud

1) Geschiedenis van de grafische vormgeving
- Voortbouwend op de leerinhoud van ‘Geschiedenis van de grafische vormgeving 1’ geeft dit opleidingsonderdeel een overzicht van de grafische vormgeving vanaf 1914 tot heden.
- De belangrijkste vertegenwoordigers en stromingen van de moderne grafische vormgeving worden in detail besproken en in context geplaatst

2) Theorie van de grafische vormgeving
D.m.v. hoorcolleges, case studies en teamwerk worden de volgende leerinhouden aangebracht:
- Presentatie- en communicatietechnieken.
- Kritische analyse van het werkveld.
- Kritische analyse van werk van grafisch vormgevers (en dus ook van zichzelf).
- Doelgroepen - en trendonderzoek als basis voor een communicatietraject en -plan.
- Hoe een briefing geven, interpreteren, in een actieplan omzetten en indien nodig aanvechten.
- Opdrachten/oefeningen individueel en/of in team uitvoeren.
- Praktijk van de “peer” evaluatie.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor ‘Geschiedenis en theorie van de grafische vormgeving 1’

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Specifieke competenties
1) voor de leereenheid ‘Geschiedenis van de grafische vormgeving’
• De student kan aangeven op welke manier maatschappelijke ontwikkelingen (politiek, cultureel, technologisch) de grafische vormgeving in een welbepaalde periode hebben beïnvloed
• De student kan de belangrijkste grafisch vormgevers of typografen uit de geschiedenis plaatsen in tijd en ruimte en hun belang aangeven
• De student kent de juiste vaktermen en kan ze op de juiste wijze hanteren
• De student kent de werking van de grafische (reproductie)technieken
• De student kan een grafisch object ontleden en plaatsen binnen een bepaalde periode/stroming

2) voor de leereenheid ‘Theorie van de grafische vormgeving’
1) De student kent de methodologie van het werkdomein. Hij / zij is in staat zijn plaats als grafisch ontwerper binnen het brede werkveld te kaderen vanuit methode.
Onder meer:
- de student kent het werkveld van de grafisch vormgever.
- de student kan een briefing interpreteren, in een actieplan omzetten en indien nodig in discussie gaan.
- de student begrijpt de werking van een toekomstig werkgever (organisatie, bedrijf of grafisch bureau).

2) De student heeft inzicht in verschillende vormen van communicatie en kan ze toepassen
Onder meer:
- de student kan een integraal communicatieplan uitwerken (op initiatieniveau).
- de student begrijpt de impact van doelgroepen en trends en kan ze toepassen en uitwerken.
- de student kan een presentatie voorbereiden, geven en verdedigen voor een kritisch publiek.

Algemene competenties
1. ingesteldheid tot levenslang leren: de student toont in staat te zijn nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven en de bereidheid om deze te actualiseren.
2. De student heeft het vermogen verworven om de relevante data te verzamelen en te interpreteren die de oordeelsvorming over maatschappelijke en communicatieve vraagstukken kunnen sturen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcollege en werkcollege. Seminarie en zelfstandig werk. Ervaringsgericht onderwijs.

Omschrijving Begeleiding

Er is steeds mogelijkheid tot een persoonlijke afspraak met de docent.
Electronische ondersteuning via Chamillo.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

1) Leereenheid ‘Geschiedenis van de grafische vormgeving'
- Beoordeling schriftelijke opdracht (40%)
- Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (60%)

2) Leereenheid: ‘Theorie van de grafische vormgeving’
- Beoordeling van de opdrachten / oefeningen (40%)
- Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (60%)


Algemeen

- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken en opdrachten moeten steeds op de vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd.
- In geval de student wettig verhinderd is aanwezig te zijn, zorgt hij ervoor dat het werk door iemand anders wordt binnengebracht.
- Voor iedere eereenheid van dit opleidingsonderdeel moet minsten de helft van de punten worden behaald.
- Examen op het einde van het semester.
- Mogelijkheid tot 2de zittijd.
- Voor dit opleidingsonderdeel is een tweede zittijd mogelijk waarbij een individuele opdracht wordt uitgeschreven.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Handboek: Philip B. Meggs, Alston W. Purvis, Meggs' History of Graphic Design, 2011 (voor leerinhoud ‘geschiedenis’)
- Syllabus/reader
- beeldmateriaal
- eigen nota’s gemaakt tijdens hoorcolleges

Omschrijving Studiekosten

Aanschaf: Philip B. Meggs, Alston W. Purvis, Meggs' History of Graphic Design, 2011 | ISBN: 978-0-471-69902-6 | 68 euro).
Wordt gebruikt als achtergrondliteratuur in voor de leereenheid ‘Geschiedenis van de grafische vormgeving’

Omschrijving Trefwoorden

H730 - beeldende kunst - 2D - grafische vormgeving

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.