Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Theorie en geschiedenis van de grafische vormgeving 127809/4126/1819/1/26
Studiegids

Theorie en geschiedenis van de grafische vormgeving 1

27809/4126/1819/1/26
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Grafisch ontwerp - grafische vormgeving binnen grafisch ontwerp
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 150,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Proot Goran
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege36,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie102,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit vak is een onderdeel van de specifieke theorie van de grafische vormgeving. Het is de opvolging van ‘Geschiedenis van de grafische vormgeving 1’ in het modelprogramma van de tweede bachelor grafische vormgeving.
 
Dit opleidingsonderdeel ondersteunt ook de ateliers Grafische Vormgeving III en IV en is een aanvulling op de opleidingsonderdelen “Theorie van de grafische communicatie” & “Typografie2”.

‘Geschiedenis van de grafische vormgeving 2’ wil de studenten een historisch referentiekader aanleren door o.m.:
- Inzicht te verwerven in de evolutie van de grafische vormgeving en deze evolutie kunnen linken met de politieke, socio-economische en culturele context.
- Studenten bewust te maken van de nauwe samenhang tussen de grafische vormgeving en deze maatschappelijke evoluties (The design of history is the history of design)
- Het plaatsen van de belangrijkste grafische technieken, vormgevers / typografen en hun productie in de geschiedenis en aanduiden in welke mate ze nu nog altijd van belang zijn. In staat zijn deze met elkaar te vergelijken (zowel synchroon als diachroon)
- Een grafisch werk kritisch kunnen analyseren.
 

Omschrijving Inhoud

- Voortbouwend op de leerinhoud van ‘Geschiedenis van de grafische vormgeving 1’ geeft dit opleidingsonderdeel een overzicht van de grafische vormgeving vanaf 1914 tot heden.

- De belangrijkste vertegenwoordigers en stromingen van de moderne grafische vormgeving worden in detail besproken en in context geplaatst.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor ‘Geschiedenis van de grafische vormgeving 1’

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

- De student kan aangeven op welke manier maatschappelijke ontwikkelingen (politiek, cultureel, technologisch) de grafische vormgeving in een welbepaalde periode hebben beïnvloed.
 - De student kan de belangrijkste grafisch vormgevers of typografen uit de geschiedenis plaatsen in tijd en ruimte en hun belang aangeven.
- De student kent de juiste vaktermen en kan ze op de juiste wijze hanteren.
- De student kent de werking van de grafische (reproductie)technieken.
- De student kan een grafisch object ontleden en plaatsen binnen een bepaalde periode/stroming.

Algemene competentie
Ingesteldheid tot levenslang leren: de student toont in staat te zijn nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven en de bereidheid om deze te actualiseren.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges, individueel werk, individuele begeleiding

Omschrijving Begeleiding

Er is steeds mogelijkheid tot een persoonlijke afspraak met de docent.

Electronische ondersteuning via Chamillo.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

- Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding ter plaatse (60%).
- Beoordeling schriftelijke opdracht (40%).


Algemeen
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken en opdrachten moeten steeds op de vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd.
- In geval de student wettig verhinderd is aanwezig te zijn, zorgt hij ervoor dat het werk door iemand anders wordt binnengebracht.
- Voor iedere leereenheid van dit opleidingsonderdeel moet minsten de helft van de punten worden behaald.
- Examen op het einde van het semester.
- Mogelijkheid tot 2de zittijd.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Handboek: Philip B. Meggs, Alston W. Purvis, Meggs' History of Graphic Design, 2011
- Syllabus/reader
- beeldmateriaal
- eigen nota’s gemaakt tijdens hoorcolleges

Omschrijving Studiekosten

Aanschaf: Philip B. Meggs, Alston W. Purvis, Meggs' History of Graphic Design, 2011 | ISBN: 978-0-471-69902-6 | 68 euro).
Wordt gebruikt als achtergrondliteratuur in "Geschiedenis van de grafische vormgeving 1 en 2".

Omschrijving Trefwoorden

H730 - beeldende kunst - 2D - grafische vormgeving

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.