Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Tekenen 4: het getekende en het fotografische beeld25415/4126/1819/1/13
Studiegids

Tekenen 4: het getekende en het fotografische beeld

25415/4126/1819/1/13
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Dua Raphaël
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk24,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie27,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

De student leert een project te formuleren dat in de periode van één semester gerealiseerd kan worden.

Tekenen kan een ‘autonoom’ parcours worden dat het artistieke onderzoek verbreedt en verdiept.

Het project getuigt van een persoonlijke gedrevenheid en een bereidheid het onderzoeksterrein van het hoofdatelier te verruimen en raakvlakken af te tasten met de tekenkunstige traditie.

Omschrijving Inhoud

Op basis van een persoonlijk beeldenarchief, bestaande uit eigen foto’s en ook fotografische beelden uit tijdschriften, kranten, internet, affiches,reclame,… , stelt de student een project voor om tot een getekend beeldonderzoek te komen. Het beeldend zoeken wordt op artistiek en technisch vlak begeleid.

Het tekenkundig onderzoek omvat verschillende aspecten:
- verschillen en overeenkomsten tussen het getekende en het fotografische beeld.
- het interpreteren van beelden.
- het tekenen/interpreteren van ruimte.
- het tekenen/interpreteren van licht.
- het tekenen/interpreteren van/naar aspecten van het fotografische beeld.
- een materiaal technisch onderzoek.
- de problematiek van presentatie en tentoonstellen.

De student heeft aandacht voor zijn/haar visuele woordenschat en voor de verschillende elementen waarmee zijn/haar beeld zowel technisch als visueel is opgebouwd.

Via het maken van een paper rond een beeldanalyse zal de student zijn/haar beeldonderzoek op een verdiepend niveau kunnen kaderen en situeren.Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de tekenvakken in 1e Bachelor.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetenties

De student is in staat om tekeningen te maken op basis van een eigen artistieke visie en moet zijn tekenkundig onderzoek inhoudelijk kunnen kaderen.

De student kan de problematiek van het gekozen project analyseren en erover communiceren.

De student kan zelfstandig een selectie maken in functie van een presentatie.

De student heeft een aantoonbare evolutie doorgemaakt op het vlak van de aspecten van het tekenkundig onderzoek.

Algemene competenties

De student heeft een persoonlijke visie en een onderzoekende houding en is gemotiveerd deze verder te ontwikkelen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Zelfstandig werk in en buiten het atelier.
Individuele en gezamenlijke begeleiding (kleine groepjes en/of de gehele groep).
Groepsdiscussies rond gerealiseerde projecten.
Mogelijk bezoek aan musea, tentoonstellingen; zelfstandig of in groepsverband.
Verwijzing naar boekencollectie bibliotheek.Omschrijving Begeleiding

Individuele en gezamenlijke begeleiding.
Mogelijkheid tot een persoonlijke afspraak met de docent.Omschrijving Evaluatie (tekst)

Permanente evaluatie: tussentijdse beoordeling met individuele feedback met als doel pedagogische sturing.

Eindevaluatie: Jurypresentatie van het atelierwerk + Indienen van een paper ‘Tekenkundige Beeldanalyse’. Beide werkstukken worden besproken en samen geëvalueerd voor 100% van de te behalen punten.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken, schetsboek(en) en opdrachten in het kader van de studie- en onderwijsactiviteiten moeten steeds op de vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd.
- In geval de student wettig verhinderd is aanwezig te zijn, zorgt hij ervoor dat het werk door iemand anders wordt binnengebracht.
- De evaluatie wordt enkel in de eerste examenzittijd ingericht, aangezien dit een praktijkvak is (= geen 2e zittijd).

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Tweede examenkans:niet mogelijk.

Deliberatie-info:voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).


Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

De student maakt kennis met diverse tekenmaterialen en soorten dragers. Materialen in relatie tot het eigen project worden samen met de docent individueel besproken.


Omschrijving Studiekosten

50 EUR

Omschrijving Trefwoorden

h 710-beeldende-kunst-2d-tekenen

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.