Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Theorie en geschiedenis van de installatiekunst 227515/4126/1819/1/21
Studiegids

Theorie en geschiedenis van de installatiekunst 2

27515/4126/1819/1/21
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Vrije kunsten - installatie binnen vrije kunsten
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Damme Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel concentreert zich op een praktijkgerichte benadering van eigentijdse aspecten van installatiekunst.
Wegens het poreuze karakter van het begrip ‘installatie’ wordt de nadruk gelegd op de verwevenheid met andere media en disciplines, zowel historisch als actueel.

Een bijzondere nadruk komt ook te liggen op de talige aspecten van beeldende kunst: titels, onderschriften, toelichting, discoursvorming, kunstkritiek en kunstenaarsteksten.

Actualiteit van B & I brengt de eigen praxis van de student in verbinding met de meer algemene benadering van de cursussen Kunstgeschiedenis in eerste en tweede bach.
Het vak werkt ondersteunend voor het hoofdatelier “Beeld & Installatie 2” en sluit inhoudelijk aan bij het ‘Geschiedenis van Beeld & Installatie” uit bach 1.




 

Omschrijving Inhoud

De student werkt actief mee aan de concrete uitwerking van de leerinhoud.
Via de persoonlijke inbreng tijdens workshops bepalen de studenten zelf met welke voorbeelden de onderstaande lesmomenten aangevuld worden. In Actualiteit van B&I volgt de leerinhoud een thematische samenhang.
 
- Groepsgesprek over het grillige parcours van culturele codes binnen de beeldende kunst. De nadruk ligt op de wisselende verhouding en de wederzijdse beïnvloeding van kunst, kitsch, cult, camp …

- Groepsgesprek over het kritische potentieel van installatiekunst vandaag. Hoe integreren en beïnvloeden beeldende kunstenaars de wisselende maatschappelijke en artistieke condities van installatiekunst? Wat is de positie van kunst binnen de massacultuur (Tate Modern, Biënnales, …)?

- Van ‘exposition universelle’ tot ‘shopping mall’: groepsgesprek naar aanleiding van een cultuurhistorische analyse van de machinerie van een installatie, zowel binnen als buiten de beeldende kunst (wetenschap, architectuur, economie). Leidraad in het gesprek zijn tekstfragmenten afkomstig van o.a. Walter Benjamin, Robert Venturi, Dan Graham, Michel Foucault, Chantal Mouffe ...

- Workshop over het benoemen van elementen en situaties uit de dagelijkse realiteit. Aan de hand van een lijst potentiële titels van kunstwerken selecteren de studenten beelden en situaties uit hun onmiddellijke omgeving. Woorden (titels, onderschriften) zorgen voor een min of meer afgelijnde ‘cadrage’ van de realiteit: hoe sturen en verrijken ze de interpretatie van een werk?

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetenties

1. De student kan aantonen dat hij/zij inzicht heeft in en overzicht heeft over de voorgeschiedenis, de evolutie en de actualiteit van zijn vakgebied.

2. De student kan de mogelijkheden van de talige aspecten van kunst inschatten, toepassen en beoordelen binnen zijn/haar persoonlijk werkveld.

3. De student kan zijn/haar eigen artistieke keuzes en beslissingen argumenteren. Hij/Zij kan de actuele relevantie van zijn/haar persoonlijke praktijk toetsen en beoordelen aan de hand van een brede waaier van artistieke, culturele en maatschappelijke referenties.

Algemene competenties

1. De onderzoekende attitude moet aanwezig zijn. De student is in staat om op eigen initiatief raakpunten met de inhoud van de cursus op te sporen. Hij/Zij kan zijn/haar persoonlijke evolutie binnen het werkveld aanwenden om zijn/haar kennis uit verder te breiden en te optimaliseren en vice versa.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoor- en werkcolleges, individuele en groepsgesprekken.
Zijn ook mogelijk: workshop en tentoonstellingsbezoek(en).
 

Omschrijving Begeleiding

Elektronische ondersteuning via Dokeos en E-mail.
Steeds mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met docent.
 

Omschrijving Evaluatie (tekst)

• De evaluatie valt onder het systeem van de permanente evaluatie.
De participatie van de student wordt gequoteerd op 70% .

• Naar aanloop van de eindejaarspresentaties geeft de student een beargumenteerde toelichting bij zijn/haar werk.
De inhoud van dit vraaggesprek wordt gequoteerd op 30%.
Tweede zittijd is mogelijk.


Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Vakliteratuur, kunsttijdschriften, exposities, lezingen.
Hedendaagse artistieke creaties en realisaties binnen het vakgebied en aanverwante gebieden. Bezoek aan het concrete werkveld en tentoonstellingen.
Cursusgebonden bundel van kunstkritische teksten.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.