Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Theorie en geschiedenis van de installatiekunst 127514/4126/1819/1/84
Studiegids

Theorie en geschiedenis van de installatiekunst 1

27514/4126/1819/1/84
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije kunsten - installatie binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • 2 opleidingsonderdelen te kiezen
 • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Damme Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel concentreert zich op een praktijkgerichte benadering van kunsthistorische en kunstkritische aspecten van installatiekunst.
Wegens het poreuze karakter van het begrip ‘installatie’ wordt de nadruk gelegd op de verwevenheid met andere media en disciplines, zowel historisch als actueel.
Een bijzondere nadruk komt ook te liggen op de talige aspecten van beeldende kunst: titels, onderschriften, toelichting, discoursvorming, kunstkritiek en kunstenaarsteksten.

Geschiedenis van Beeld & Installatie brengt de eigen praxis van de student in verbinding met de meer algemene benadering van de cursussen Kunstgeschiedenis in bac 1&2. Het vak werkt ook ondersteunend voor de hoofdateliers Beeld & Installatie 1 & 2.

De vakinhoud bereidt de student voor op een meer actieve wisselwerking met de docent in het vak Actualiteit van B & I, dat in bac 2 gegeven wordt.
De chronologische benadering van Geschiedenis van B & I maakt dan plaats voor een meer thematische benadering van installatiekunst.

Omschrijving Inhoud

De leerinhoud vertrekt vanuit een chronologisch overzicht van de voorgeschiedenis, de evolutie en de actualiteit van installatiekunst.
Centrale vraagstukken uit het vakgebied van de student worden geconcretiseerd aan de hand van voorbeelden uit de kunstgeschiedenis van de XIXe- en XX-ste eeuw.

- Hoorcollege over hoe installatiekunst zich ontwikkelde avant-la-lettre. Hoe genereert de opkomst van de expositie als dominant format om kunst te presenteren een nieuwe artistieke beeldtaal? (individuele posities – o.a. Courbet, Rodin vs. het staatsgebonden mechanisme van de ‘salons’ en de ‘Salons des refusés).

- Groepsgesprek over de discipline-overschrijdende beïnvloeding (installatie, dans, film, theater, decorbouw…, met nadruk op de evolutie van het constructivisme).
Dit groepsgesprek dient als uitgangspunt voor de vraag of er in het geval van de installatie al dan niet gesproken kan worden van mediumspecifieke eigenschappen.

- Hoorcollege over de situatie in Europa en de VS na 1945. Hoe evolueert het ‘protocol’ van een installatie in de dominante stromingen uit de jaren '60 en '70?
Deze evolutie wordt besproken aan de hand van historische en actuele kunstkritische teksten (o.a. Allan Kaprow, Carl Andre, Vito Acconci, Dan Graham, Robert Smithson, Dan Graham, Boris Groys, Wouter Davidts).

- Hoorcollege over de uitwisseling van niet-Westerse invloeden via het medium installatie (vanaf de jaren '50). De inhoud van het college wordt gediversifieerd in functie van tijdelijke tentoonstellingen. 

-  Praktijkopdracht. Hoe fungeren installaties als deconstructie van het lezen en interpreteren van de realiteit? Via verwijzingen naar o.a. Kippenberger, Kabakov, Slominski, Sierra, Alÿs, ... onderzoeken studenten de relatie tussen taal en ruimtelijkheid: eenheid, slogan, dysfunctie, narrativiteit en andere vraagstellingen.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetenties
1. De student kan aantonen dat hij/zij inzicht en overzicht heeft in en over de voorgeschiedenis, de evolutie en de actualiteit van zijn/haar vakgebied.
2. De student kan de mogelijkheden van de talige aspecten van kunst inschatten, toepassen en beoordelen binnen zijn/haar persoonlijk werkveld (op initiatieniveau).
3. De student kan zijn/haar eigen artistieke keuzes en beslissingen argumenteren. Hij/Zij kan de actuele relevantie van zijn/haar persoonlijke praktijk toetsen en beoordelen aan de hand van een brede waaier van artistieke, culturele en maatschappelijke referenties (op initiatieniveau).

Algemene competenties
1. De onderzoekende attitude moet aanwezig zijn.
De student is in staat om op eigen initiatief raakpunten met de inhoud van de cursus op te sporen.
Hij kan zijn/haar persoonlijke evolutie binnen het werkveld aanwenden om zijn/haar kennis verder uit te breiden en te optimaliseren en vice versa.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoor- en werkcolleges, individuele en groepsgesprekken.
Ook mogelijk: workshop en tentoonstellingsbezoek.

Omschrijving Begeleiding

Elektronische ondersteuning via Dokeos en email.
Steeds mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

• De evaluatie valt onder het systeem van de permanente evaluatie.
De participatie van de student wordt gequoteerd op 70%.

• Naar aanloop van de eindejaarspresentaties geeft de student een argumenteerde toelichting bij zijn/haar werk.
De inhoud van dit vraaggesprek wordt gequoteerd op 30%.
Tweede zittijd is mogelijk.


Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Vakliteratuur, kunsttijdschriften, exposities, lezingen.
Hedendaagse artistieke creaties en realisaties binnen het vakgebied en aanverwante gebieden. Bezoek aan het concrete werkveld en tentoonstellingen.
Cursusgebonden bundel van kunstkritische teksten.

Omschrijving Studiekosten

Nihil

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.