Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Analyse van de tekening 224455/4126/1819/1/62
Studiegids

Analyse van de tekening 2

24455/4126/1819/1/62
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Vrije kunsten - tekenen binnen vrije kunsten
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mathysen Pieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

‘Analyse van de tekening 2’ is een praktijk/theoretisch opleidingsonderdeel.
Het is de opvolging van ‘Analyse van de tekening 1’ uit het modelprogramma van de eerste bachelor.

Beiden zijn atelier-ondersteunende vakken waar aan reflectie over tekenkunst wordt gedaan.
‘Analyse van de tekening 2’ verduidelijkt en omkadert vraagstellingen omtrent tekenkunst die zich in het hoofdatelier voordoen.

Omschrijving Inhoud

- Inzicht geven in diversiteit van tekeningen vanuit diverse tijdsperspectieven en beroepsdomeinen. Ook de tekenpraktijk buiten de context van de kunst komt hier aan bod.

- Onderzoek van de verschillende functies van de tekening. O.a. de voorstudie, het plan, het documenteren, het reisverslag, de cartoon, de illustratie, de autonome tekening, …

- Inzicht geven in diverse kunstenaarspraktijken waarbij het tekenen een centrale rol speelt. o.a door bezoek aan kunstenaarsateliers en tentoonstellingsbezoek, steeds voorbereid door de studenten. De student maakt van deze bezoeken tekenkundige verslagen.

- Theoretische teksten omtrent tekenen leren lezen, begrijpen en toepassen op eigen werk via een schriftelijke reflectie.

- De student maakt een dossier van minimum 50 bestaande tekeningen die hij/zij mondeling voorstelt en argumenteert.

- De student leert de beeldende laag van een werk te analyseren voortbouwend op de inzichten uit ‘Analyse van de tekening 1’. Met beeldende laag bedoelen we hier o.a. materiaal, compositie, narratieve laag, het concept, de vormentaal, de detaillering, …

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor ‘Analyse van de tekening 1’

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetenties

1) De student kent de diversiteit van de tekenkunst.
Onder meer:
- de student heeft een breed referentiekader opgebouwd omtrent tekenen.

2) De student kan tekeningen analyseren en in verband brengen met eigen atelierwerk.
Onder meer:
- de student kan de gemaakte keuzes duiden vanuit kennis van de beeldende laag.
- de student kan reflecteren en spreken over tekeningen.
- verbanden en associaties leggen tussen tekeningen.

3) De student heeft een referentiekader opgebouwd omtrent teksten over tekenkunst.

4) De student heeft kennis en inzicht omtrent de professionele atelier- en tentoonstellingspraktijk.

Algemene competentie

Ingesteldheid tot levenslang leren: uitbreiding verwerven van het theoretisch referentiekader inzake de geschiedenis van de beeldende kunst.


Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

- Hoorcolleges, lezingen en gesprekken met kunstenaars
- Bezoek tentoonstellingen
- Zelfstandig werk in het atelier/ thuis
- Klassikale besprekingen

Omschrijving Evaluatie (tekst)

De (schriftelijke) reflectie omtrent theoretische teksten tekenkunst die hij/zij mondeling voorstelt en argumenteert voor 100% van de te behalen credits.

Algemeen
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken en opdrachten moeten steeds op de vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd.
- In geval de student wettig verhinderd is aanwezig te zijn, zorgt hij ervoor dat het werk door iemand anders wordt binnengebracht.
- Tweede zittijd niet mogelijk.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).


Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Literatuur i.v.m. het thema bibliotheek kask.
- Persoonlijke documentatie van docenten.
- Kunstenaarsboeken.
- Tekenmateriaal: basismateriaal zelf aankopen.
- Video en dvd documentatie.
- Computer met internetverbinding, beamer, scanner, printer, fototoestellen in atelier.

Omschrijving Studiekosten

50 euro aan schetsboeken en tekenmateriaal.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.