Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Antropologie van de kunsten24380/4126/1819/1/34
Studiegids

Antropologie van de kunsten

24380/4126/1819/1/34
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  • Bachelor in de muziek
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de audiovisuele kunsten als Antropologie van de kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Ceuppens Bambi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege18,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie57,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel is een component van de algemene theorie uit het modelprogramma van tweede bachelor beeldende en audiovisuele kunsten.

De cursus biedt een referentiekader van wat antropologie van de kunst bestudeert (de belangrijkste begrippen, kaders en methodes) om de eigen artistieke praktijk en die van de actuele kunsten in haar cultureel en historisch kader te kunnen plaatsen en ze te kunnen contextualiseren en zich daarbinnen als kunstenaar, beeldenmaker of vormgever kritisch en zelf-reflectief te kunnen positioneren.

Omschrijving Inhoud

De cursus geeft een ruim referentiekader over de verschillende invalshoeken, benaderingen, thema’s en methodes waar de antropologie van de kunst mee werkt, in haar interdisciplinaire en multimediale analyse van de kunst.

De belangrijkste stromingen, (historische) figuren en onderzoekers, en hedendaagse discussies worden voorgesteld, en dit vanuit een mondiaal perspectief - waarin zowel ‘westerse’ als ‘niet-westerse’ tradities en benaderingen aan bod komen.

Thema’s die behandeld worden
- Basisbegrippen van de antropologie en actuele discussies over identiteit, cultuurcontact, etc...
- Basisbegrippen van de antropologie van de kunst en actuele discussies over (re)presentatie, de studie ervan, en interacties tussen kunst en maatschappij.

Vertrekvragen
- Wat drijft de mens tot artistieke activiteit? Hoe kunnen we die bestuderen, begrijpen en ontwikkelen?
- Hoe functioneert kunst in zijn ruimer socio-cultureel en (kunst)historisch kader en welke rollen en posities kunnen kunstenaars, beeldenmakers of vormgevers, het publiek en de kunstcriticus innemen?
- Hoe reflecteren beeldtalen en vormgeving mens- en wereldbeelden? Wat zijn individuele en collectieve krachten hierin?

We verdiepen ons in:
- diverse culturele benaderingen ten opzichte van lichaam, ruimte en (menselijke) interactie, ecologie en wetenschap, en de menselijke creativiteit hierin.
- identitaire processen en hoe beeldtalen en kunst ingezet worden om deze vorm te geven.
- mondialisering en de reactie van de kunsten.
- receptie en perceptiegeschiedenis van de ‘niet-westerse’ kunsten in ‘het westen’: cultuurrelativisme, etnocentrisme, (cultuur)imperialisme – een spiegel voor zelfreflectie voor ‘het Westen’?
- culturele processen van beeldproductie en beeldmanipulatie, zoals vormen van visuele annexatie en recuperatie waarmee (cultuurdominante) culturele actoren werken, zowel op mondiaal vlak, als naar subculturele bewegingen in een zoektocht naar autonome beeldtalen.
- antropologische analyses en kritiek van de media en populaire communicatievormen waarin pseudo-wetenschappelijke theorieën vaak sterk aanwezig zijn - zoals ondermeer cultuureel-darwinistische en andere opvattingen, die niet op empirisch onderzoek maar op vooringenomen racistische ideologieën gebaseerd zijn.

In het werkstuk (mogelijk als examenvorm) worden enkele basisbegrippen en technieken – zoals intercultureel en antropologisch onderzoek - niet enkel theoretisch verkend, maar empirisch ondervonden.

De opdracht bestaat uit:
- zich kritisch en degelijk documenteren.
- het uitvoeren van een onderzoeksvraag.
- het overtuigend tekstueel formuleren en beeldend presenteren van de resultaten.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Algemene competenties

1) Ingesteldheid tot levenslang leren: de student toont in staat te zijn nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven en de bereidheid om deze te actualiseren

Kerncompetenties

1) Kennis van diverse culturele benaderingen van kunst - haar productie, rol en perceptie – en culturele en artistieke diversiteit in een globale historische en hedendaagse context. Zich bewust zijn van de consequenties van deze diversiteit en kritisch zijn ten opzichte van monocausale / simplistische (soms ook etnocentrische) en uitsluitende verklaringsmodellen en strategieën.

2) Kennis van de belangrijkste begrippen, uitgangspunten en stromingen van de antropologie - en antropologie van de kunst in het bijzonder - om ze op een verdiepende en zelfreflectieve manier te kunnen inzetten in de ontwikkeling, realisatie en positionering van het eigen? (i.p.v. je?) je artistiek werk en traject .

3) Kennis van de methodes van de antropologie van de kunst en de relevantie en mogelijke inzetbaarheid ervan bij de ontwikkeling en uitvoering van onderzoeksvragen en –trajecten. Zoals veldwerk en participerende observatie, dieptebenaderingen (interviews en contextuele analyses, etc....) als aanvulling op kwantitatieve benaderingen, participatieve onderzoeksattitudes en de rapportering hiervan (velddagboeken/AV journaals, ....) met inbegrip van hun ethische en deontologische aspecten.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Interactieve hoor- en werkcolleges met uitgebreid audiovisueel materiaal, met lectuur- en werkstukopdracht. 


Omschrijving Begeleiding

Overleg is steeds mogelijk, voor of na de lessen en per mail.
Wie een werkstuk kiest als examen, wordt begeleid bij de uitwerking.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

De student kiest voor een schriftelijk examen (inclusief de opdracht ‘mijn favoriet portret’) OF een werkstuk.
1) Schriftelijk examen op opdracht

- Het schriftelijk examen: op basis van de lesteksten, met name nota’s bij de hoorcolleges, en enkele verplicht te lezen teksten.

- ‘Mijn favoriet portret’: max. 2 pag’s.
De student kiest een portret dat hem/haar bijzonder aanspreekt (medium is vrij, mag audiovisueel of beeldend zijn). Bij aanvang van elke les stellen enkele studenten hun portret voor. De student geeft een korte toelichting over de kwaliteit ervan: waarom vindt hij/zij het een ‘goed portret’?

De laatste les handelt over de cross-culturele studie van portret o.b.v. een onderzoek van Jean Borgatti (2008, Constructed Identities: Portraiture in World Art), zodat de gekozen portretten kunnen vergeleken worden met de concepten en resultaten van deze studie. De student leest Borgatti’s artikel en maakt een geschreven reflectie waarin hij/zij een ‘voor en na’-beschouwing geeft over het gekozen portret en beschrijft hoe hij/zij het interpreteerde voor en na de les over de cross-culturele studie van portret. Dit wordt ingediend bij het examen.

2) Werkstuk: tekst + mondelinge presentatie tijdens het examen
Individueel of in groep (naar keuze). De paper telt min. 6 pagina’s tekst per persoon (exclusief audiovisuele bijlagen, bronnenlijst, etc.)

De student kiest een onderwerp, een concept of een kunstwerk (medium, materiaal en productieperiode zijn vrij) en interpreteert het vanuit de methodieken van AoA (Anthropology of Arts/Antropologie van de Kunsten): hij/zij benadert, becommentarieert en analyseert het onderwerp vanuit de thema's en werkwijzen van AoA. (Onderwerpen die aansluiten bij het atelierwerk of de persoonlijke interesses worden aangemoedigd, zodat een dialoog kan ontstaan tussen het atelierwerk en het theoretisch onderzoek).

- De student zoekt goede bronnen en literatuur om een antropologische benadering uit te werken. Tijdens de colleges worden tips en databanken voorgesteld en wie dat wenst krijgt individuele feedback. De student verwerkt minstens 3 goede artikels of bronnen en verwijst ernaar volgens de APA-normen die de Hogeschool hanteert. Hij/Zij relateert zijn onderwerp eveneens met de teksten van de reader en het lesmateriaal van de colleges; hij/zij integreert in zijn/haar tekst minstens 3 verwijzingen naar dit tekstmateriaal. Hij/Zij verwoordt tevens zijn opinie over de standpunten en meningen van de auteurs en bronnen waarmee hij/zij werkt en verduidelijkt en positioneert zo goed mogelijk zijn/haar aanpak.

- Tijdens de examenperiode stelt de student zijn/haar werkstuk voor aan een kleine groep medestudenten d.m.v. een presentatie. Bij groepspresentaties kan toch een individuele quotering gegeven worden.

Algemeen 
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten. 
- Examenmogelijkheid in de 1ste en 2de examenperiode. Studenten die hun werkstuk moeten hernemen, doen dit best in overleg met de docent. Tijdens de vakantieperiode is geen begeleiding door de docent voorzien. 
- Werkstukken en opdrachten in het kader van de studie- en onderwijsactiviteiten moeten steeds op de vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. 
- In geval de student wettig verhinderd is aanwezig te zijn, zorgt hij/zij ervoor dat het werk door iemand anders wordt binnengebracht.


Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Tweede examenkans:
wel mogelijk.
Deliberatie-info:
voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

De cursus bestaande uit een tekstgedeelte en de presentaties van de colleges, beschikbaar op Chamilo.
Aangevuld met verplichte en facultatieve teksten en audiovisueel materiaal, eveneens op Chamilo of ontleenbaar in de bibliotheek.

Omschrijving Studiekosten

Geen

Omschrijving Trefwoorden

- h003: h260, h270-271, h290, h310-315
- h00x: h700-750
- s00x: s100
- s210: s211, s213-215, s220

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.