Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Kunstfilosofie 124379/4126/1819/1/00
Studiegids

Kunstfilosofie 1

24379/4126/1819/1/00
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  • Bachelor in de muziek
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de audiovisuele kunsten als Kunstfilosofie 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vande Veire Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege36,00 uren
Zelfstudie39,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel is een component van de algemene theorie. Het vak bouwt vooral verder op kennis en inzicht uit het ‘overzicht van de wijsbegeerte’ uit 1ste bachelor. In derde bachelor volgt dan ‘Kunstfilosofie 2’.

De student is in staat een filosofisch inzicht betrokken op de esthetica te verwoorden, te analyseren en interpreteren. De student beschikt over inzicht in de (kunst)filosofische concepten en manieren van denken om de eigen kunst- en vormgevingspraktijk te kaderen en te verwoorden.

Omschrijving Inhoud

Dit opleidingsonderdeel behandelt de moderne esthetica, dit wil zeggen de periode waarin de kunst in het centrum komt van het filosofische denken.

In het eerste semester wordt, na een korte schets van het ontstaan van de esthetica in de achttiende eeuw, uitvoerig stilgestaan bij de kunstfilosofie van Immanuel Kant en hoe die werd herwerkt door de romantiek, Hegel en Schopenhauer. Vervolgens wordt het postromantische, tragische denken van Nietzsche behandeld. In het tweede semester worden tekstfragmenten van hem gelezen.

Het tweede semester gaat in op drie denkers voor wie het de taak is van kunst de bestaande denkkaders en beeldulturen te doorbreken: Bataille, Benjamin en Adorno.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Het is ten zeerste aanbevolen geslaagd te zijn voor het opleidingsonderdeel ‘Overzicht van de wijsbegeerte’.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Algemene competenties

Lees-, denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken van informatie, het vermogen tot het verbinden van kunstfilosofische problemen met de eigen artistieke praktijk.

Kerncompetenties

1) De student demonstreert kennis van de behandelde (kunst)filosofische inzichten. Hij/Zij kan de reflectiekaders gebruiken en concepten nauwgezet analyseren.

2) De student geeft blijk van het vermogen (kunst)filosofische teksten te lezen, te begrijpen, de ideeën te verwoorden, met elkaar te verbinden, te analyseren en te beoordelen. De student is in staat om modellen uit de filosofie soepel maar zorgvuldig aan te wenden in een oordeel over de kunst en de eigen kunstpraktijk.


Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcollege.
Lectuur van tekstfragmenten van Nietzsche, en een tekst van Benjamin en Bataille.

Omschrijving Begeleiding

Steeds mogelijkheid om vragen te stellen.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Schriftelijk examen met open vragen voor 100% van de te behalen credits.

Kunstfilosofie 1 is een opleidingsonderdeel geprogrammeerd op jaarbasis.

De bekendmaking van de quotering en mogelijkheid tot feedback gebeurt conform de regelgeving in de 2e examenperiode (juni).

Voor het opleidingsonderdeel kunstfilosofie 1 is een tweede examenkans voorzien.

Algemeen
- Verplichte aanwezigheid in de les.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).


Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Eigen lesnotities, boek ( Als in een donkere spiegel. De kunst in de moderne filosofie) en tekstmateriaal aangeboden via de digitale leeromgeving.

Omschrijving Studiekosten

Exemplaren van de cursus en teksten worden betaald vanuit het ateliergeld.

Omschrijving Trefwoorden

h130 geschiedenis van de wijsbegeerte, 3. h120: wijsgerige esthetica

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Overzicht van de wijsbegeerte OF simultaan te volgen met Overzicht van de wijsbegeerte.