Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Kunstenaarsteksten 224382/4126/1819/2/06
Studiegids

Kunstenaarsteksten 2

24382/4126/1819/2/06
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  • Bachelor in de muziek
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de audiovisuele kunsten als Kunstenaarsteksten 2
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
  • Lectuur teksten vanuit historisch perspectief (2 studiepunten - gewicht: 1,50)
  • Schrijven 1 (1 studiepunten - gewicht: 1,50)
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Clierieck Martine, Demets Paul, De Smet Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Kunstenaarsteksten 2
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Zelfstudie

Delen van het opleidingsonderdeel:
Lectuur teksten vanuit historisch perspectief
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege18,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie20,00 uren
Schrijven 1
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege6,00 uren
Zelfstudie19,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Kunstenaarsteksten 2

Dit opleidingsonderdeel vormt een onderdeel van de algemene theoretische omkadering in het modelstudietraject van 2de bachelor. Het vak wordt voorafgegaan door ‘Kunstenaarsteksten 1’ en gevolgd door ‘Kunstenaarsteksten 3’.

Kunstenaarsteksten van 18de tot en met de vroege 20ste eeuw worden bestudeerd, geduid en gekoppeld aan de kunsten van dezelfde periode.

Bovendien wordt de student actief aangezet om als jong kunstenaar of vormgever zelf teksten te schrijven.


Delen van het opleidingsonderdeel:
Schrijven 1
Dit opleidingsonderdeel vormt een onderdeel van de algemene theoretische omkadering in het modelstudietraject van 2de bachelor.
De student wordt actief aangezet om als jong kunstenaar of vormgever zelf teksten te schrijven.

Omschrijving Inhoud

Kunstenaarsteksten 2

Leereenheid 1: lectuur teksten van de 18-de eeuw tot de 20-ste eeuw

De student verwerft inzicht in de positie van de kunstenaar in 18de tot en met de 20ste eeuw via lectuur en studie van teksten van kunstenaars uit de periode in kwestie, en van teksten van opdrachtgevers, tijdgenoten, theoretici, kunstcritici...

De teksten handelen vnl. over kunstwerken (scheppingsproces, inhouden, iconografie, narrativiteit en/of abstractie, proportieleer, kleurenleer, materialen, techniek), betekeniscreatie (interpretatiemodellen, maatschappelijke visies op de kunst, appreciatie van kunstwerken en kunstenaars), het kunstenaarschap (identiteit, sociale positie, organisatie en regelgeving, kunstmarkt).

Leereenheid 2: schrijven 1

De student krijgt de nodige initiatie voor het vervullen van een schrijfopdracht die aansluit bij de inhoud van de cursus.


Delen van het opleidingsonderdeel:
Schrijven 1
De student krijgt de nodige initiatie voor het vervullen van een schrijfopdracht – een kunstenaarstekst- die aansluit bij de inhoud van de cursus.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Kunstenaarsteksten 2
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Delen van het opleidingsonderdeel:
Schrijven 1

Geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kunstenaarsteksten 2

Algemene competenties

1) Het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid. Het verwerven en verwerken van informatie. Het kunnen uitvoeren van eenvoudige managementstaken. Het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen. Het vermogen tot kritische reflectie.

2) Het beheersen van algemene wetenschappelijke competenties als een onderzoekende houding. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en –technieken en deze adequaat kunnen toepassen. Het vermogen om relevante data te verzamelen die een oordeelsvorming kunnen sturen.

Kerncompetenties

1) De student maakt kennis met de belangrijkste teksten van kunstenaars uit de 18de tot en met de 20ste eeuw. Hij/zij begrijpt de grote lijnen, de verschillende aspecten, de draagwijdte en de evolutie van de kunst en van de kunstenaarspositie en kan deze duiden. De student kent en begrijpt de evoluties in de identiteitsbeleving van de kunstenaars en vormgevers en de evoluerende vormen van zelf-verwoording door kunstenaars en vormgevers.

2) De student is in staat om een tekst en in relatie daarmee het beeld te lezen, te begrijpen en te interpreteren in de context van de periode waarin zij zijn ontstaan, en in relatie tot latere periodes en het tot heden.

3) De student kan een tekst schrijven die gerelateerd is aan diverse aspecten van de kunst en het kunstenaarschap.


Delen van het opleidingsonderdeel:
Schrijven 1
Algemene competenties

1) Het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid. Het verwerven en verwerken van informatie. Het kunnen uitvoeren van eenvoudige managementstaken. Het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen. Het vermogen tot kritische reflectie.
2) Het beheersen van algemene wetenschappelijke competenties als een onderzoekende houding, kennis hebben van onderzoeksmethoden en –technieken en deze adequaat kunnen toepassen, het vermogen om relevante data te verzamelen die een oordeelsvorming kunnen sturen.

Kerncompetenties

De student kan een tekst schrijven die gerelateerd is aan diverse aspecten van de kunst en het kunstenaarschap.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Kunstenaarsteksten 2

Hoorcollege, werkcollege en begeleid zelfstandig werk.


Delen van het opleidingsonderdeel:
Schrijven 1
Werkcollege en begeleid zelfstandig werk. Tijdens de eerste lessen krijgen de studenten instructies en suggesties op het gebied van schrijfvaardigheid en voor het schrijven van een kunstenaarstekst. Nadien gaan ze onder begeleiding van de docenten zelfstandig aan de slag.

Omschrijving Begeleiding

Kunstenaarsteksten 2

Algemene studiebegeleiding zoals voorzien door het departement.
De docenten kunnen na afspraak worden geconsulteerd.


Delen van het opleidingsonderdeel:
Schrijven 1
Algemene studiebegeleiding zoals voorzien door het departement.
De docenten kunnen na afspraak worden geconsulteerd.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Kunstenaarsteksten 2

Leereenheid 1: schriftelijk examen voor 50 % van de te behalen punten.
Leereenheid 2: paper voor 50 % van de te behalen punten.

Algemeen
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en 2de examenperiode.


Delen van het opleidingsonderdeel:
Schrijven 1
Schrijfopdracht voor 100% van de te behalen punten.

Algemeen
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en 2de examenperiode.
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Lectuur teksten vanuit historisch perspectiefop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Schrijven 1op 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Kunstenaarsteksten 2

Er wordt gewerkt met oorspronkelijke tekstfragmenten waarvan doorgaans een Nederlandse vertaling voorhanden is en met relevant illustratiemateriaal.

Er is een syllabus met bibliografische referenties en/of powerpoint-presentaties.

Dit wordt door de student met eigen notities en documentatie aangevuld.


Delen van het opleidingsonderdeel:
Schrijven 1
Er wordt gewerkt met een syllabus met instructies en suggesties op het gebied van schrijfvaardigheid en het schrijven van een kunstenaarstekst.

Dit wordt door de student met eigen notities en documentatie aangevuld.

Omschrijving Studiekosten

Kunstenaarsteksten 2

Syllabus bekostigd uit ateliergelden.


Delen van het opleidingsonderdeel:
Schrijven 1
Syllabus bekostigd met ateliergelden.

Omschrijving Trefwoorden

Kunstenaarsteksten 2
h240-hedendaagse-geschiedenis-ongeveer-1800-1914 h250-hedendaagse-geschiedenis-vanaf-1914 h310-kunstgeschiedenis h313-kunstkritiek h710-beeldende-kunst-2d-schilderkunst h711-beeldende-kunst-3d-beeldhouwkunst h712-beeldende-kunst-2d-grafiek h712-beeldende-kunst-2d-grafiek h713-beeldende-kunst-4d-mixed-media h714-beeldende-kunst-2d-tekenen h720-beeldende-kunst-2d-fotografie h730-beeldende-kunst-2d-grafische-vormgeving h740-beeldende-kunst-3d-textielontwerp h745-beeldende-kunst-3d-modeontwerp h750-beeldende-kunst-3d-multimedia

Delen van het opleidingsonderdeel:
Schrijven 1
h240-hedendaagse-geschiedenis-ongeveer-1800-1914 h250-hedendaagse-geschiedenis-vanaf-1914 h310-kunstgeschiedenis h313-kunstkritiek h710-beeldende-kunst-2d-schilderkunst h711-beeldende-kunst-3d-beeldhouwkunst h712-beeldende-kunst-2d-grafiek h712-beeldende-kunst-2d-grafiek h713-beeldende-kunst-4d-mixed-media h714-beeldende-kunst-2d-tekenen h720-beeldende-kunst-2d-fotografie h730-beeldende-kunst-2d-grafische-vormgeving h740-beeldende-kunst-3d-textielontwerp h745-beeldende-kunst-3d-modeontwerp h750-beeldende-kunst-3d-multimedia

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

eerder ingeschreven voor Kunstenaarsteksten 1 OF simultaan te volgen met Kunstenaarsteksten 1.