Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Kunstenaarsteksten 124374/4126/1819/1/24
Studiegids

Kunstenaarsteksten 1

24374/4126/1819/1/24
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  • Bachelor in de muziek
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de audiovisuele kunsten als Kunstenaarsteksten 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Demets Paul
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege36,00 uren
Zelfstudie39,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel vormt een onderdeel van de algemene theoretische omkadering in het modelstudietraject van 1ste Bachelor. Deze leerlijn wordt verdergezet in ‘Kunstenaarsteksten 2’.

Kunstenaarsteksten van de tweede helft van de twintigste en van de eenentwintigste eeuw worden bestudeerd, geduid en gekoppeld aan de kunsten van dezelfde periode. Studenten ontwikkelen een globaal referentiekader aan de hand waarvan zij de mentaliteitsgeschiedenis en de evolutie van de plaats van de kunst en de kunstenaar kunnen begrijpen en situeren.

Omschrijving Inhoud

De student krijgt een globaal overzicht en typologie van de diverse types van kunstenaarsteksten. Via studie van kunstenaarsteksten krijgt de student inzicht in de positie van kunstenaars en vormgevers, in hun zelfbeeld en wereldvisies.

De teksten handelen over kunstwerken (scheppingsproces, narrativiteit en/of abstractie, opbouw van het beeld, materialen, techniek), betekeniscreatie (interpretatiemodellen, maatschappelijke visies op de kunst, appreciatie van kunstwerken en kunstenaars), het kunstenaarschap (identiteit, sociale positie, organisatie, kunstmarkt).Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Algemene competenties

1) Het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid. Het verwerven en verwerken van informatie, documentatie en kennis. Het vermogen tot kritische reflectie. Ingesteldheid tot levenslang leren.

2) Het beheersen van algemene wetenschappelijke en artistieke competenties als een onderzoekende houding. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken. Een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis.

Kerncompetenties

1) De student kent de visie op de positie van de kunstenaar en diens werk in de tweede helft van de twintigste eeuw en de eenentwintigste eeuw, via teksten van kunstenaars, vormgevers en hun tijdgenoten en via relevant beeldmateriaal. Hij/zij begrijpt de grote lijnen, de verschillende aspecten, de draagwijdte en de evolutie van de kunst en van de kunstenaarspositie in deze periode en kan deze duiden.

2) De student is in staat om een tekst te analyseren als instrument voor de interpretatie van artistiek werk

3) Door inzicht in de mentaliteitsgeschiedenis en in de kunst van de tweede helft van de twintigste eeuw, versterkt de student zijn/haar inzicht in de artistieke expressie en de kunstenaarspositie van vandaag.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges.

Omschrijving Begeleiding

Algemene studiebegeleiding zoals voorzien door het departement.
De docent kan na afspraak worden geconsulteerd.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Een schriftelijk examen voor 100% van de te behalen punten.

Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
Examenmogelijkheid in de 1ste en 2de examenperiode.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Er wordt gewerkt met oorspronkelijke tekstfragmenten en met relevant beeldmateriaal.
Er is een syllabus met bibliografische referenties.

Dit wordt door de student met eigen notities en documentatie aangevuld.

Omschrijving Studiekosten

Syllabus wordt bekostigd met ateliergeld.

Omschrijving Trefwoorden

h250-hedendaagse-geschiedenis-vanaf-1914 h310 kunstgeschiedenis h315-esthetica h700-audiovisuele-kunst-film h701-audiovisuele-kunst-animatie h710-beeldende-kunst-2d-schilderkunst h711-beeldende-kunst-3d-beeldhouwkunst h712-beeldende-kunst-2d-grafiek h713-beeldende-kunst-4d-mixed-media h714-beeldende-kunst-2d-tekenen h720-beeldende-kunst-2d-fotografie h730-beeldende-kunst-2d-grafische-vormgeving h740-beeldende-kunst-3d-textielontwerp h745-beeldende-kunst-3d-modeontwerp h750-beeldende-kunst-3d-multimedia


Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.