Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Theorie en geschiedenis van de sculptuur 127473/4126/1819/1/48
Studiegids

Theorie en geschiedenis van de sculptuur 1

27473/4126/1819/1/48
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Vrije kunsten - beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Florizoone Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel is bedoeld om de student in de eerste bachelor onmiddellijk te confronteren met de theorie en de praktijk van de hedendaagse beeldhouwkunst.

De doelstellingen zijn het verwerven van een uitgebreide kennis over de hedendaagse beeldhouwkunst; de achterliggende artistieke en sculpturale problematiek leren detecteren, verwoorden en beantwoorden; de sculpturale taal leren herkennen en interpreteren; kritisch leren ‘lezen’ en analyseren van beeldhouwwerken; de iconografische, formele en materiële kenmerken van beeldhouwkunst leren plaatsen; de artistieke, historische en maatschappelijke betekenis van de beeldhouwwerken kunnen duiden.

Omschrijving Inhoud

Zoals alle kunstvormen onderging ook de beeldhouwkunst bij het begin van de 20ste eeuw een belangrijke omwenteling.
Nieuwe concepten brachten nieuwe technieken en nieuwe materialen met zich mee, die op hun beurt dan weer nieuwe uitgangspunten en thema’s aanbrachten.
Nieuwe kunstvormen als fotografie en film dwongen de beeldhouwer zijn domein beter te definiëren of andersom, zijn terrein verder uit te breiden.
Nieuwe opvattingen over ruimte en tijd leidden tot installaties en environments, maar ook tot ‘levende’ sculpturen.
Vernieuwende ideeën over de relatie tussen het leven en de kunst schiepen nieuwe mogelijkheden tot integratie en participatie.
Hierdoor kreeg de klassieke beeldhouwkunst een nieuwe inhoud en een nieuwe betekenis, die haar wezenlijk veranderde. Dit leidde tot een nieuwe ontologie die in deze cursus aan de hand van pertinente voorbeelden bestudeerd wordt.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Het niveau van de cursus is inleidend.
Voor de studenten die dit kiezen als aanverwant keuzevak zijn er geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De studenten beschikken over een degelijke kennis en hebben inzicht in de ontologie van de hedendaagse beeldhouwkunst.
Zij zijn in staat om hedendaagse sculpturen te analyseren en ze vanuit verschillende gezichtspunten (historische, sociale, filosofische, esthetische, politieke,…) te interpreteren.
Zij slagen erin om de achterliggende artistieke en sculpturale problematiek van een bepaald werk vast te stellen, te verwoorden en kritisch te evalueren.

Algemene competentie: het verwerven van een accurate werkmethode om zelfstandig onderzoek naar informatie over dit specifieke vakgebied op een systematische, een kritische en een persoonlijke manier te kunnen organiseren en de verworvenheden ervan op hun eigen artistieke productie te kunnen toepassen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Geïllustreerde hoorcolleges geven inzicht in de theorie en de actualiteit van de hedendaagse sculptuur.
Via specifieke vragen en voorbeelden wordt er naar gestreefd om de studenten actief bij de discussie over de problematiek van de hedendaagse (beeldhouw-)kunst te betrekken.

Naar aanleiding van specifieke tentoonstellingen wordt bijzondere aandacht besteed aan de actualiteit. Indien mogelijk kunnen deze tentoonstellingen eventueel bezocht worden.

Omschrijving Begeleiding

Mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Mondeling examen waarop feedback gegeven wordt op een schriftelijk werkstuk en op de mondelinge presentatie van de student.
Van de student wordt verwacht dat hij de leerstof kritisch heeft verwerkt en deze kennis kan toepassen op de meest hedendaagse artistieke uitdrukkingsvormen binnen het domein van de beeldhouwkunst.

- Een 2de zittijd is mogelijk.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Een syllabus wordt ter beschikking gesteld van de studenten via Chamilo.
Deze is vergezeld van een uitgebreide bibliografie met een bijzondere verwijzing naar handboeken en referentiewerken die in de bibliotheek aanwezig zijn.

Omschrijving Studiekosten

25 euro voor vervoerskosten en inkomgeld museum en/of tentoonstellingsbezoek.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.