Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Theorie en Actualiteit van de Mediakunst18358/4126/1819/1/53
Studiegids

Theorie en Actualiteit van de Mediakunst

18358/4126/1819/1/53
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije kunsten - mediakunst binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • 2 opleidingsonderdelen te kiezen
 • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Rekveld Joost
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

1 Het opleidingsonderdeel bouwt verder op het inleidend overzicht 'Theorie van de mediakunst' van de 1-ste BA
2 Dit opleidingsonderdeel biedt een theoretisch draagvlak en ondersteuning met het oog op de realisatie van specifieke, individuele projecten.

Omschrijving Inhoud

Dit onderdeel is toegespitst op recente ontwikkelingen in de discipline van de nieuwe media en beoogt een kritische analyse van de actualiteit.
Het opleidingsonderdeel isoleert enkele specifieke tendensen in het huidige nieuwe mediagebeuren.

Dit onderdeel is opgebouwd rond een aantal thema's.
Het objectief hierbij is tweeledig: men identificeert eerst de eigenheid van elk thema en ten tweede zoekt men naar affiniteiten die de verschillende thema's onderling verbindt.
Het denken in termen in een gedistribueerd netwerk van betekenisvolle elementen is hier expliciet als methode aanwezig.

De student wordt aangemoedigd om hierbij actief te participeren.
De student ontwikkelt een eigen conceptuele grondslag om zich uit te drukken binnen de nieuwe media via een gegeven werkstuk.
Het begrip 'werkstuk' is totaal open, maar moet getuigen van een optimale uitwerking aan concept, vorm en inhoud.
Het werkstuk kan, bij wijze van voorbeeld, variëren van een theoretisch sterk onderbouwde studie, de realisatie van een interactief kunstwerk of het schrijven van een computerprogramma.

Dit opleidingsonderdeel kiest (in tegenstelling tot Theorie van de Nieuwe Media 1.2) voor een meer individualistische studie van de discipline, welk elementen de student onmiddellijk persoonlijk aanspreken en eventueel tot pragmatisch nut kunnen zijn.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Het succesvol afwerken van het opleidingsonderdeel Theorie van de mediakunst is aanbevolen.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetenties
1. De student is in staat een kritische analyse uit te voeren van de recente ontwikkelingen binnen het brede veld van de Nieuwe Media.

2. De student kan zelfstandig het passende medium kiezen en een persoonlijke methode ontwikkelen t.b.v. de uitwerking van een specifiek concept.

3. De student is in staat zijn eigen artistieke wereld te beduiden en te argumenteren, zowel binnen een historisch perspectief als binnen de brede actuele ontwikkelingen in de discipline.

Algemene competenties
Verwerven en verwerken van informatie: de student is in staat zelfstandig een gepersonaliseerd kennisarchief uit te bouwen en instrumenteel te benutten, hierbij gebruik makend van de juiste media: documenten, boeken, websites, audiovisuele media.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee delen:
1. een reeks van 6 hoorcolleges (6 weken)
2. practicum gedurende eveneens 6 weken Mogelijk bezoek aan relevante tentoonstellingen in binnen en buitenland

Omschrijving Begeleiding

Monitoraat op afspraak, telefonisch of via e-mail.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

De evaluatie gebeurt in 2 stappen
1) permanente evaluatie via discussie en persoonlijk engagement
2) de evaluatie van een praktische component (in de ruimste betekenis van het woord)
Elk onderdeel telt voor de helft van de punten.

Tweede zittijd is mogelijk.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Er is een syllabus beschikbaar via de cursusdienst. Dit document bevat een groot aantal literatuurverwijzingen. Elke student beschikt bij voorkeur over een eigen computer (laptop).

Omschrijving Studiekosten

Er zijn:
o de studiematerialen (boekmaterialen, andere materiaal)
o de uitgaven voor apparatuur, verplichte excursies Het is bijgevolg moeilijk een raming op te stellen.

Omschrijving Trefwoorden

H00x-kunst

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

eerder ingeschreven voor Theorie van de Mediakunst OF simultaan te volgen met Theorie van de Mediakunst.