Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Kunst en design8605/4126/1819/1/94
Studiegids

Kunst en design

8605/4126/1819/1/94
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • textielontwerp
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bouchez Hilde
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

De student vertrouwd maken met actuele tendensen inzake vormgeving en design. De student mechanismen uitleggen om design en vormgeving te relateren aan maatschappelijke en culturele evoluties.
De student leren textiele materialen te situeren binnen een algemene context van design en vormgeving. De student inzicht geven in de interactie tussen evoluties in de beeldende en audio-visuele kunsten enerzijds en tendensen in design anderzijds.

Omschrijving Inhoud

Via bespreking van specifieke thema's en aandachtsvelden, worden actuele tendensen inzake design én de context waarbinnen deze zich beweegt, geschetst, met specifieke aandacht voor de rol van textiele materialen daarin.
Op basis van specifieke gevalstudies, die worden uitgediept, wordt een typologie gemaakt van interacties tussen kunstpraktijk en design/vormgeving.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Algemene competentie
De student selecteert informatie en kennis op een relevante manier voor het eigen artistieke werk.

Specifieke competenties
- De student kan verworven inzichten in actuele tendensen inzake vormgeving en design toelichten.
- De student kan verworven inzichten in de interactie tussen evoluties in de beeldende en audiovisuele kunsten enerzijds en tendensen in design anderzijds toelichten.
- De student kan de betekenis en relevantie van verworven inzichten voor het eigen artistiek proces verwoorden.
- De student kan vanuit de aangeboden leerstof een specifiek thema zelfstandig verder uitdiepen en hierover rapporteren.
- De student kan de plaats en relevantie van textielontwerp binnen actuele tendensen en evoluties toelichten.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcollege en opdrachten.

Omschrijving Begeleiding

Steeds mogelijkheid tot individuele afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Mondeling examen.

Algemeen
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken en opdrachten moeten steeds op de vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd.
- In geval de student wettig verhinderd is aanwezig te zijn, zorgt hij ervoor dat het werk door iemand anders wordt binnengebracht.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode. 2e zit is mogelijk

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handboeken.

Omschrijving Studiekosten

Nihil.

Omschrijving Trefwoorden

H00x-kunst, H740-beeldende-kunst-3dtextielontwerp

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.