Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Geschiedenis van de fotografie 1.25369/4126/1819/1/68
Studiegids

Geschiedenis van de fotografie 1.2

5369/4126/1819/1/68
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Govaert VĂ©ronique
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Geschiedenis van de fotografie is een essentieel opleidingsonderdeel voor het verwerven van inzicht in de ontwikkeling en het gebruik van de beeldtaal eigen aan het medium. Met dit specifiek opleidingsonderdeel wordt een initiatie in analyse van beelden beoogd. Het stelt de student in staat om informatie op te zoeken en te beoordelen op relevantie. De student krijgt informatie en inzicht nodig bij het opleidingsonderdeel 'Onderzoek persoonlijk artistiek dossier 1.2' en werkt voorbereidend op 'Geschiedenis van de fotografie 2.1.'

Omschrijving Inhoud

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit 2 delen:

1. Het aanreiken van een methodiek voor het leren kijken, beschrijven, lezen en bespreken van foto's.
Door het beschrijven van het onderwerp, de vormelijke kenmerken, het specifiek gebruik van het medium en de stijl krijgt de student inzicht in de diverse aspecten die het lezen van de foto bepalen.
Hij/Zij leert een foto plaatsen binnen een algemene context, kunsthistorische en fotohistorische context.

2. Om beelden te plaatsen binnen de context van een specifiek oeuvre, binnen die van de geschiedenis van de fotografie of van de kunstgeschiedenis of een algemene context, leert de student hoe bronnenmateriaal gebruiken ter ondersteuning van zijn analyse.
Hiervoor maakt hij/zij kennis met het zoeken naar diverse bronnen (in bibliotheken, archieven en internet, overzichtswerken, monografieën, artikels en essays).
De uiteenzetting wordt aangevuld met praktische oefeningen.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Specifieke competenties
1) Methodiek analyse van foto's

De student kan op methodische wijze een foto vormelijk en inhoudelijk waarnemen en analyseren (niveau initiatie).
Onder meer:
- Hij/Zij is in staat om het onderwerp, de vormelijke kenmerken en het specifiek gebruik van het medium bij een foto adequaat te beschrijven.
- Hij/Zij is in staat om foto's te vergelijken.

2) Hanteren bronmateriaal

De student is in staat om een informatief discours te ontwikkelen (niveau initiatie).
Onder meer:
- Hij/Zij is in staat bronnen op te zoeken en te selecteren op relevantie.
- Hij/Zij is in staat zijn visuele analyse te verdiepen en te staven aan de hand van het geselecteerde bronnenmateriaal.
- Hij/Zij is in staat een eenvoudige rapportage te maken van zijn onderzoek, rekening houdende met de wetenschappelijke eisen betreffende de redactie van teksten (gebruik van voetnoten, bibliografie).

Algemene competenties
1) Ingesteldheid tot levenslang leren

Onder meer:
- de student toont in staat te zijn nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven en de bereidheid om deze te actualiseren.
- Hij/Zij geeft blijk zich te oriënteren in de theoretische referentiekaders die zijn/haar inzicht in de kunst en in de maatschappelijke realiteit verdiepen.
- kan de structuur van teksten en van argumentaties analyseren.
- geeft blijk van ruime culturele interesse.
- oriënteert zich in de geschiedenis van de kunst.
- oriënteert zich in het actuele artistiek domein.

2) Vermogen tot kritische reflectie

De student leert het eigen werk en dat van anderen te beschouwen, analyseren, duiden en evalueren.
Onder meer:
- Hij/Zij is zich aantoonbaar bewust van maatschappelijke en culturele stromingen zowel historisch als eigentijds en van het belang ervan op het eigen vakgebied.
- Hij/Zij toont in staat te zijn relevante informatie op te zoeken en te verwerken in een schriftelijke oefening.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges, werkcolleges, excursie (onder voorbehoud).

Omschrijving Begeleiding

Steeds mogelijkheid tot individueel gesprek, na afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

- Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding ter plaatse (70%).
- Schriftelijk werkstuk (30%) vooraf in te dienen op vastgestelde datum.

Algemeen:
- In geval de student wettig verhinderd is aanwezig te zijn, zorgt hij ervoor dat het werk door iemand anders wordt binnengebracht.
- Examen op het einde van het semester en tweede zittijd in september.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Eigen nota's, zelf verzameld beeldmateriaal, studieboek (BARRETT, T., Criticizing Photographs. An Introduction to Understanding Images., Mountain View/Londen/Toronto: Mayfield Publishing Company, 1990).

Omschrijving Studiekosten

Toegangsprijs bij mogelijk bezoek aan tentoonstelling, studiebezoek, aankoop studieboek.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.