Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Geschiedenis van de mode5385/4126/1819/1/30
Studiegids

Geschiedenis van de mode

5385/4126/1819/1/30
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • mode
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Bernheim Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Het vak bestaat uit een lessenreeks die beoogt aan de eerstejaarsstudenten een inzicht en denkkader te geven en te leren hanteren inzake de ontwikkeling van de mode en in de ontwikkeling van het kostuum in Europa.

Van de studenten wordt verwacht dat zij op een creatieve wijze de trends in het hedendaagse modegebeuren en de huidige ontwikkelingen in de textiel kunnen kaderen in een breed historisch perspectief en de economische, sociale en esthetische evolutie van de mode en de textiel.

Omschrijving Inhoud

Het vak beoogt diverse invalshoeken te hanteren die de kennis en de mondigheid van de studenten op het vlak van de evolutie van de mode en textiel te verhogen.

Deze invalshoeken zijn zowel thematisch (bijvoorbeeld de ontwikkeling van de vormentaal van de kledij, de geschiedenis van de grondstoffen die in de kledij verwerkt worden, de ontwikkeling van een bepaald kledingstuk, de ontwikkeling van bijvoorbeeld kinderkleding of militaire en niet-militair uniformen), als geografisch (bijvoorbeeld de geschiedenis van de mode in West- en Noord-Europa versus Zuid-Europa & de Mediterrane landen) als verder nog chronologisch (van de Oudheid, de middeleeuwen, de Nieuwe Tijden tot en met de Nieuwste tijden).

De geschiedenis van de mode en textiel wordt benaderd, vertrekkend van en met terugkoppeling naar de hedendaagse trends en ontwikkelingen. Niet alleen wordt aandacht geschonken aan de vormelijke evoluties, maar ook aan de economische en sociale geschiedenis van de mode en de textiel.

In de mate van het mogelijke worden derhalve verbanden gelegd tussen heden en verleden, die op elkaar inwerken en met elkaar talrijke interacties vertonen.

Een gerichte opdracht die verband houdt met de vakinhoud wordt kort na de aanvang van de lessencyclus opgegeven en verduidelijkt. Deze kan een leesopdracht inhouden (met persoonlijke, schriftelijke verwerking) of een persoonlijk verslag inhouden van een bezoek aan een bedrijf, een instelling, tentoonstelling of andere manifestatie.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

1. De studenten kennen de algemene ontwikkelingen van de mode- en textielgeschiedenis.
2. Zij zijn in staat historische invloeden en interacties op de huidige ontwikkelingen op die gebieden onderkennen en begrijpen.

Algemene competentie
1. Ingesteldheid tot levenslang leren: de student is op de hoogte van de nieuwste trends binnen de kostuumgeschiedenis.
 

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

De leervakinhoud wordt gedoceerd op diverse, elkaar aanvullende manieren.
De hoorcolleges vormen hierbij het belangrijkste onderdeel.
Deze worden geïllustreerd met allerhande audiovisuele hulpmiddelen.

Aan de studenten wordt een eigen cursus "Geschiedenis van de Mode" ter beschikking gesteld.
Deze wordt aangevuld met addenda met betrekking tot actualia inzake het onderzoek omtrent de geschiedenis van de mode en textiel, nieuwe publicaties, tentoonstellingen en andere manifestaties.

Naast de hoorcolleges is er ook een studie-uitstap voorzien.

Omschrijving Begeleiding

Steeds mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

De studenten worden permanent getoetst inzake de verwerking van de aangebrachte kennis en inzichten.
Zij leggen een mondeling examen af.
De eventuele opdracht(en) worden ingeleverd uiterlijk bij de aanvang van het eindexamen en wordt(en) mede gequoteerd.
Er is deelname mogelijk aan de 2de examentijd.

Algemeen
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus "Geschiedenis van de mode" door Patrick Viaene.
Losbladige, in de lessen uitgedeelde, additionele informatie.

Omschrijving Studiekosten

De studiekosten zijn zeer beperkt.
De cursus wordt aangeboden.
Eventuele (niet verplichte) aankoop van één of meer handboeken wordt aanbevolen.
Onkosten verbonden aan studiebezoek zijn minimaal.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.