Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Geschiedenis van de fotografie 224403/4126/1819/1/40
Studiegids

Geschiedenis van de fotografie 2

24403/4126/1819/1/40
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • fotografie
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Somers Dominique
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Geschiedenis van de fotografie is een essentieel opleidingsonderdeel voor het verwerven van inzicht in de ontwikkeling en het gebruik van de beeldtaal eigen aan het medium.

A) de student verwerft inzicht en kennis over de evolutie van het medium binnen politieke, sociaal-economische en culturele context.
B) de student kan een beeld plaatsen binnen zijn chronologische context en kan verbanden leggen met andere beelden en refereren naar hedendaagse fotografische praktijken en meer algemeen naar de kunstgeschiedenis van de 20e eeuw.
C) de student kan zelfstandig en kritisch beelden analyseren en gebruikt de informatie en kennis om zijn werk te documenteren binnen praktijkprojecten en binnen het eigen werk.

Dit opleidingsonderdeel volgt op 'Geschiedenis van de fotografie 1, werkt ondersteunend voor onderzoek 'Onderzoek persoonlijk artistiek dossier 2' en werkt voorbereidend op 'Geschiedenis van de fotografie: actuele fotografie'.

Omschrijving Inhoud

Dit opleidingsonderdeel biedt een chronologisch overzicht van de fotografie in de 20e eeuw, volgend op de chronologie van het opleidingsonderdeel 'Geschiedenis van de fotografie 1.1'.

De inhoud van de lessen wordt bepaald door enerzijds de chronologie en anderzijds de geografische context en de behandelde thema's en genres (portret, landschap, reportage en documentaire fotografie), vb. fotografie en de Europese avant-garde rond de jaren 1920.
De belangrijkste fotografen en hun oeuvre worden in detail besproken met verwijzingen naar invloeden zowel uit de geschiedenis van de fotografie als de kunstgeschiedenis.

Er kan van het chronologisch overzicht afgeweken worden, wanneer er nood aan een toelichting of een vraag bij een atelierproject is.
Bovendien bestaat de mogelijkheid tot het inrichten van een excursie naar een relevante tentoonstelling.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

De begincompetenties van geschiedenis van de fotografie 1 zijn bij voorkeur verworven.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Specifieke competenties
1) De student kan foto's uit de geziene periode, nl. de 20e eeuw, analyseren en situeren.
Onder meer:
- hij heeft inzicht in de belangrijkste kenmerken van een beeld en kan het beeld plaatsen binnen het oeuvre van de fotograaf.
- hij kan het oeuvre van de fotograaf plaatsen binnen specifieke en algemene context.

2) De student heeft inzicht in de ontwikkeling van het fotografisch medium in de bestudeerde periode.
Onder meer:
- hij bezit de nodige kennis om de ontwikkeling van een fotografisch thema te duiden.
- hij kan stilistische kenmerken onderling vergelijken en refereren naar het werk van andere fotografen of kunstenaars.

Algemene competenties
1) Ingesteldheid tot levenslang leren
Onder meer:
- de student toont in staat te zijn nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven en de bereidheid om deze te actualiseren.
- hij geeft blijk zich te oriënteren in de theoretische referentiekaders die zijn/haar inzicht in de kunst en in de maatschappelijke realiteit verdiepen.
- geeft blijk van ruime culturele interesse.
- oriënteert zich in de geschiedenis van de kunst.
- oriënteert zich in het actuele artistiek domein.

2) Vermogen tot kritische reflectie
de student leert het eigen werk en dat van anderen te beschouwen, analyseren, duiden en evalueren.
Onder meer:
- hij is zich aantoonbaar bewust van maatschappelijke en culturele stromingen zowel historisch als eigentijds en van het belang ervan op het eigen vakgebied.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges, excursie (onder voorbehoud).

Omschrijving Begeleiding

Steeds mogelijkheid tot individueel gesprek, na afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding ter plaatse.
Examen op het einde van het semester.
Tweede zittijd mogelijk in september.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus, eigen nota's, zelf verzameld beeldmateriaal.

Omschrijving Studiekosten

Toegangsprijs bij mogelijk bezoek aan tentoonstelling.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

(eerder ingeschreven voor Geschiedenis van de fotografie 1 OF simultaan te volgen met Geschiedenis van de fotografie 1) OF ((eerder ingeschreven voor Geschiedenis van de fotografie 1.1. OF simultaan te volgen met Geschiedenis van de fotografie 1.1.) EN (eerder ingeschreven voor Geschiedenis van de fotografie 1.2 OF simultaan te volgen met Geschiedenis van de fotografie 1.2)).