Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Geschiedenis van de fotografie 1.1.5368/4126/1819/1/34
Studiegids

Geschiedenis van de fotografie 1.1.

5368/4126/1819/1/34
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Govaert VĂ©ronique
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Geschiedenis van de fotografie is een essentieel opleidingsonderdeel voor het verwerven van inzicht in de ontwikkeling en het gebruik van de beeldtaal eigen aan het medium.
a. de student verwerft inzicht en kennis over het ontstaan en de evolutie van het medium binnen politieke, sociaal-economische en culturele context.
b. de student kan een beeld plaatsen binnen zijn/haar chronologische context en kan verbanden leggen met andere beelden, werk van fotografen en refereren naar hedendaagse fotografische praktijken.
c. de student kan zelfstandig en kritisch beelden analyseren en gebruikt de informatie en kennis om zijn/haar werk te documenteren binnen praktijkprojecten en binnen het eigen werk.

Geschiedenis van de fotografie 1.1 start met de beginperiode van de fotografie en houdt de chronologie als leidraad bij de leerinhoud.
In 'Geschiedenis van de fotografie 1.2' wordt de chronologie verlaten om thematische lessen in te richten, waardoor de studenten reeds in contact komen met moderne en hedendaagse fotografie.
De chronologie wordt terug opgepakt in 'Geschiedenis van de fotografie 2.1.'

Omschrijving Inhoud

In dit opleidingsonderdeel wordt een chronologisch overzicht gegeven van de 19de eeuwse fotografie tot en met het picturalisme van rond de eeuwwisseling.
De inhoud van de lessen wordt bepaald door enerzijds de technische evolutie van het medium (proto-fotografie, daguerreotypie, calotypie, natte collodiumplaten, moderne film) en anderzijds de gefotografeerde thema's (portret, landschap, reportage en documentaire fotografie), tot en met het picturalisme.

Er kan van het chronologisch overzicht afgeweken worden, wanneer er nood aan een toelichting of een vraag bij een atelierproject is.
Bovendien bestaat de mogelijkheid tot het inrichten van een excursie naar het Fotomuseum in Antwerpen, het museum voor fotografie in Charleroi of een andere relevante tentoonstelling.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Specifieke competenties
1) De student kan foto's uit de periode 19e eeuw tot en met het picturalisme van rond de eeuwwisseling analyseren en situeren.
Onder meer:
- Hij/Zij heeft inzicht in de gebruikte technieken en de repercussie op het creëren van het beeld en de belangrijkste kenmerken van het uiteindelijke werk.
- Hij/Zij kent de belangrijkste vertegenwoordigers binnen de geziene periode.
- Hij/Zij kan een fotografisch beeld plaatsen binnen specifieke en algemene context.

2) De student heeft inzicht in de ontwikkeling van het fotografisch medium in de bestudeerde periode.
Onder meer:
- Hij/Zij bezit de nodige kennis om de ontwikkeling van een fotografisch thema te duiden, zoals de evolutie van het fotografisch portret in de 19de eeuw.
- Hij/Zij kan stilistische kenmerken onderling vergelijken.

Algemene competenties
1) Ingesteldheid tot levenslang leren
Onder meer:
- De student toont in staat te zijn nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven en de bereidheid om deze te actualiseren.
- Hij/Zij geeft blijk zich te oriënteren in de theoretische referentiekaders die zijn/haar inzicht in de kunst en in de maatschappelijke realiteit verdiepen.
- geeft blijk van ruime culturele interesse.
- oriënteert zich in de geschiedenis van de kunst.
- oriënteert zich in het actuele artistiek domein.

2) Vermogen tot kritische reflectie
De student leert het eigen werk en dat van anderen te beschouwen, analyseren, duiden en evalueren.
Onder meer:
- Hij/Zij is zich aantoonbaar bewust van maatschappelijke en culturele stromingen zowel historisch als eigentijds en van het belang ervan op het eigen vakgebied.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges, excursie (onder voorbehoud).

Omschrijving Begeleiding

Steeds mogelijkheid tot individueel gesprek, na afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding ter plaatse. Examen op het einde van het semester en tweede zittijd in september.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus, eigen nota's, zelf verzameld beeldmateriaal.

Omschrijving Studiekosten

Toegangsprijs bij mogelijk bezoek aan tentoonstelling.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.