Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Fotogeschiedenis: actuele fotografie4759/4126/1819/1/86
Studiegids

Fotogeschiedenis: actuele fotografie

4759/4126/1819/1/86
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • fotografie
 • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Ruchel-Stockmans Katarzyna
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

De geschiedenis en de actualiteit van het fotografisch beeld vormen een essentieel onderdeel voor het verwerven van inzichten in de ontwikkeling en het functioneren van de eigen taal van het medium. Dit opleidingsonderdeel wil foto’s een stem geven in het grote debat van de tijd, ervaringen bij foto’s tot duiden en expliciteren. Dat betekent dus niet zozeer de beeldtaal van de fotograaf in verbale termen omzetten, maar veeleer ‘de grammatica van de fotograaf opslaan’. Om zo het ‘oorverdovend zwijgen’ van de fotografie betekenisvol te doorbreken." 

Het opleidingsonderdeel ‘Geschiedenis van de actuele fotografie’ werkt ondersteunend voor de ateliers fotografie in derde bachelor en het opleidingsonderdeel ‘dossier’ Dit vak vormt het sluitstuk van de cyclus ‘geschiedenis van de fotografie 1 en 2. van de bachelor Fotografie. Dit opleidingsonderdeel is tevens bedoeld als voorbereiding voor de levendige reflexieve praktijk in de ‘master afstudeerrichting fotografie’. De paper waarop de eindevaluatie van dit opleidingsonderdeel gebaseerd is kan mogelijks een gerichte voorbereiding zijn op de scriptie in de masters

Omschrijving Inhoud

De aanpak van de cursus is in essentie thematisch. Waar mogelijk zal bij de publicatie- of tentoonstellingsactualiteit worden aangeknoopt.

 • Studenten verwerven kennis en inzicht in een aantal theoretische, praktische en contextuele uitgangspunten van de hedendaagse fotografiepraktijk;  
 • Ze kunnen een aantal hedendaagse fotografische oeuvres en thema’s identificeren en in een bredere historische en actuele context plaatsen;  
 • Studenten worden gestimuleerd om zelfstandig en kritisch naar actuele en historische beelden te kijken en verbanden te leggen naar het werk van andere fotografen, naar andere disciplines en vooral naar hun eigen werk.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor "Geschiedenis van de fotografie 2".

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Specifieke competenties:
1 studenten kunnen beelden uit de geschiedenis van de fotografie en uit de actuele fotografische praktijk plaatsen en analyseren – zowel in een specifiek fotografische, als in een ruimere maatschappelijke, politieke en cultuurhistorische context; indicatie: De paper geeft blijk van een intensieve zoektocht in de referentiekaders die de eigen artistiek zoektocht ondersteunen
2 De student heeft een onderzoekende attitude verworven
Indicatie: de student heeft inzicht in de diversiteit en de ontwikkelingen van het fotografisch medium in de hedendaagse praxis en verwerkt deze inzichten op aantoonbare wijze in zijn paper.
3 studenten verwerven de nodige kennis en inzichten om vanuit de actuele praktijk te verwijzen naar verwante of tegengestelde visies.
Indicatie: De neerslag van elementen uit de actuele praktijk van de fotografie in de paper heeft een aantoonbaar discursief gehalte.

Algemene competenties
- een ingesteldheid tot ‘levenslang leren’: studenten zijn in staat om nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven en deze te actualiseren;
- studenten tonen de bereidheid zich te oriënteren in een aantal referentiekaders die hun inzicht in de kunst en in de maatschappelijke realiteit kunnen verdiepen;
- Een bewustzijn van maatschappelijke en culturele stromingen, zowel historisch als eigentijds en van de impact daarvan op het eigen vakgebied.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

 • dialogerende lesmethode
 • hoorcollege
 • atelier- of tentoonstellingsbezoeken
 • mogelijke gastpresentaties door fotografen, kunstenaars, auteurs of curatoren


Omschrijving Begeleiding

Mogelijkheid tot individueel gesprek, na afspraak met de docent.
feedback via e-mail

Omschrijving Evaluatie (tekst)

De basis voor evaluatie is een paper die vertrekt van een zelfgekozen boek uit de leeslijst. De student legt relevante verbanden met het eigen werk. Die verbanden vinden hun weerslag in een paper die ideeën en processen expliciteert en ontvouwt middels een discursieve onderbouw. De weging van dit werkstuk gebeurt als volgt:

Een beoordeling van de paper op het eind van het semester voor 100 % van de studiepunten.
De evaluatie vindt plaats tijdens de 1ste examenperiode. (juni) De werkstukken moeten op de vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Er is geen uitstel mogelijk. In geval de student wettig verhinderd is aanwezig te zijn, zorgt hij ervoor dat het werk door iemand anders wordt binnengebracht.
Een 2de zittijd is mogelijk.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • een reader met teksten, zowel over de geschiedenis als de actualiteit van het fotografisch beeld; teksten worden aan het eind van elke les bezorgd.
 • e-mailberichten uit de publicatie- of tentoonstellingsactualiteit.
 • KASK bibliotheek e.d.
 • Leeslijst met relevante publicaties die bij aanvang van de cursus wordt bezorgd

Omschrijving Studiekosten

kosten verbonden aan mogelijke tentoonstellingsbezoeken en/of de aanschaf van catalogi of boeken. Ca. 60 €

Omschrijving Trefwoorden

h310- kunstgeschiedenis, h720- beeldende kunst-2d-fotografie, geschiedenis van de actuele fotografie.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

(eerder ingeschreven voor Geschiedenis van de fotografie 2 OF simultaan te volgen met Geschiedenis van de fotografie 2).