Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Narratieve strategieën27844/4125/1819/1/59
Studiegids

Narratieve strategieën

27844/4125/1819/1/59
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de audiovisuele kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • animatiefilm
  • film
 • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Demets Paul
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

De studenten maken aan de hand van filmfragmenten, voornamelijk uit fictiefilms van na 1990, kennis met de basisprincipes van de klassieke narratie en met de manier waarop hedendaagse regisseurs op een vernieuwende manier met deze principes omgaan.
Ze leren niet alleen om deze vertelvormen te detecteren, maar ook om erover te reflecteren, zodat ze die kunnen inzetten in hun eigen werk.

Om over hedendaagse film te spreken en te schrijven, leren de studenten gebruik te maken van het begrippenapparaat dat ontwikkeld is in de filmnarratologie.

In deze cursus wordt geen historisch perspectief gehanteerd, maar de studenten worden wel bewust gemaakt van de doorwerking van de traditionele filmtaal en de hedendaagse varianten daarvan.

Omschrijving Inhoud

In dit vak vertrekken we van de vragen wat een filmnarratief is en hoe dit in film gerealiseerd wordt. We gaan na welke structuren en strategieën hedendaagse regisseurs hanteren om een lineair narratief patroon te ontwikkelen of dit te doorbreken, zoals in ingebedde vertellingen, subjectieve vertellingen of ‘network narratives’. We peilen naar het onderliggende wereldbeeld en de verteltraditie die daarmee verbonden wordt. En we onderzoeken de mentale en lichamelijke betrokkenheid die regisseurs door het narratief proberen te bewerkstelligen.

Elke week staan andere narratologische begrippen –zoals causaliteit, diëgese, story, plot, focalisatie, personages, acteerstijlen, tijd, mise-en-scène, cinematografie, editing en geluid- centraal. Die worden telkens aan de hand van filmfragmenten geïntroduceerd en met de studenten besproken. Diverse keuzes van hedendaagse –voornamelijk Europese en Aziatische- filmregisseurs worden onderzocht en afgewogen tegenover elkaar. Ook verschillende visies van filmwetenschappers op de narratologische begrippen komen in de cursus aan bod.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Een basiskennis van de klassieke parameters van film (mise-en-scène, montage, belichting, acteursregie enz.) en een open houding tegenover diverse tradities en vertelvormen binnen de geschiedenis van de film.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De studenten zijn vertrouwd met filmnarratologische begrippen, hebben kennis en inzicht in narratieve strategieën en kunnen die inzetten voor de analyse van films en voor hun eigen werkproces in de praktijk.Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges, in dialoog met de studenten

Omschrijving Begeleiding

Mogelijkheid tot persoonlijke afspraak.


Omschrijving Evaluatie (tekst)

Paper en mondeling examen, die elk staan voor de helft van het totaalcijfer (50% + 50%). In de paper maakt de student een analyse van één of meerdere narratieve aspecten en past die toe op één of meerdere films.
Het mondeling examen met schriftelijke voorbereiding bestaat uit twee open vragen die aansluiten bij de narratologische analyse die de student heeft gemaakt. De studenten mogen tijdens de voorbereiding op het mondeling gedeelte gebruikmaken van de cursus.
Omdat de lessen als een dialoog met de studenten opgevat worden, is hun regelmatige aanwezigheid noodzakelijk. Tweede zittijd is mogelijk.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Deliberatie-info: voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Een cursus wordt ter beschikking gesteld via de cursusdienst.

Omschrijving Studiekosten

De actuele filmprogrammatie in Studio Skoop, Sphinx Cinema, Kask-cinema en OFFoff wordt sterk aangeraden.


Omschrijving Trefwoorden

Vertelstructuren, introductie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd voor Filmgeschiedenis OF (geslaagd voor Filmgeschiedenis 1 EN geslaagd voor Filmgeschiedenis 2).