Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Muziek in film10084/4125/1819/1/44
Studiegids

Muziek in film

10084/4125/1819/1/44
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de audiovisuele kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • film
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar) of 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vermeersch Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

De student leert muziek en klank analyseren in functie van film. De student verwerft inzicht in de horizontale en verticale structuur van klank/muziek.
Hij reflecteert over de basisfuncties van muziek/klank in film. Dit moet de student in staat stellen om in een volgend stadium de klankband in een film te analyseren in functie van het bewegend beeld. De verworven competenties leiden tot een zelfstandige, kritische opstelling t.o.v. beeldmateriaal en muziek.

Omschrijving Inhoud

Er wordt stilgestaan bij begrippen zoals luisteren, ritme, tempo, tijdsdefinitie, het ruimtelijk aspect van geluid, toonsystemen, dynamiek, textuur van een klank en compositie en dit aan de hand van tal van voorbeelden - een grote en uiterst diverse waaier van allerlei muzieksoorten.
Muziekgeschiedenis komt niet rechtstreeks aan bod, maar bepaalde stijlen en periodes worden wel besproken in functie van hun
expressiemogelijkheden.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetenties

- De student kan een muziekfragment analyseren en bespreken.

- Toepassing van de basisterminologie

Algemene competentie

- De student kan kritische analyses en goed onderbouwde argumentaties m.b.t. film en muziek begrijpen.

- De student geeft blijk een ruimere culturele interesse en een kritische attitude.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges, lezingen, groepsgesprekken en individuele opdrachten.

Werkvormen: opdrachten, werkateliers, hoor- en werkcolleges en zelfwerkzaamheid, groepsdiscussies

Omschrijving Begeleiding

Individuele gesprekken met de lesgever. De docent is bereikbaar per mail voor afspraken en begeleiding.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Het examen is schriftelijk.
De student gebruikt de juiste terminologie en kan aantonen dat hij inzicht heeft in zowel horizontale als compositiestructuren.
Tweede zit mogelijk.

Het herexamen uit een taak bestaat (digitaal af te leveren) die dan klassikaal wordt besproken op de datum van het herexamen.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd.
- Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus 'muziek voor film en animatiefilm, DVD's en Cd's, eigen notities.

Omschrijving Studiekosten

Het uitlenen van CD's en andere geluidsdragers: 10,-EUR Tekenmaterialen: 15,-EUR

Omschrijving Trefwoorden

H700-AV-Kunst-Film: muziek

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.