Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Filmanalyse4556/4125/1819/1/78
Studiegids

Filmanalyse

4556/4125/1819/1/78
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de audiovisuele kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • film
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: D'haeyere Hilde
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

De student krijgt inzicht in de vormelijke aspecten van het medium film en leert de artistieke en expressieve mogelijkheden daarvan kennen. Hij/zij kent de basisterminologie en kan die hanteren. Hij/zij maakt kennis met relevante tekstbronnen waarover hij/zij zinvol kan rapporteren. Hij/zij kan de aangereikte kennis toepassen op eigen audiovisueel werk.

Omschrijving Inhoud

Thematisch
 Elke les isoleert één 'filmisch middel' en schetst de artistieke mogelijkheden met aandacht voor technische ontwikkelingen en het (cultuur-) historische kader.

De analyses zijn gebaseerd op fragmenten uit films van toonaangevende regisseurs met aandacht voor historische voorbeelden. Visuele vaststellingen worden getoetst aan teksten van belangrijke auteurs/regisseurs.

De lessen zijn uitvoerig geïllustreerde hoorcolleges waarbij de studenten uitgenodigd worden tot actieve participatie.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetenties

- De student kan audiovisueel materiaal analyseren en bespreken a.h.v. correcte vakterminologie en met behulp van relevante tekstbronnen.
- Hij/zij kan de opgedane kennis toetsen aan eigen audiovisueel werk.

Algemene competentie
De student geeft blijk van een ruimere culturele interesse en een kritische attitude t.o.v. beeldmateriaal.

Leermaterialen

Op Chamilo worden volgende documenten beschikbaar gesteld:
- powerpoint-presentaties van de meeste lessen
- een lijst met identificatie van de filmfragmenten die aan bod zijn gekomen
- een reader met de besproken teksten
- een literatuurlijst van naslagwerken

In de KASK-bibliotheek kunnen DVD’s van de besproken films worden bekeken.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges met uitnodiging tot participatie.
Lezingen.

Omschrijving Begeleiding

De docent is bereikbaar per mail voor afspraken i.v.m. individuele begeleiding.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Analyse van eigen beeld-en geluidsmateriaal aan de hand van twee filmische middelen die behandeld werden in de lessenreeks.
Dit onderzoek vormt de basis voor een schriftelijk verslag (2500 à 3000 woorden, 5-tal blz excl. noten, bibliografische verwijzingen en illustraties) waarover de student ondervraagd wordt op het mondeling examen.
In de paper en bij de mondelinge toelichting daarvan kan de student aantonen dat hij/zij relevante tekstbronnen en lesnota’s heeft geraadpleegd.

Quotering:
- schriftelijk examen (paper): 50%
- mondeling examen: 50%

Een 2-de zittijd is mogelijk en wordt op dezelfde manier georganiseerd.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd.
- Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Op Chamilo worden volgende documenten beschikbaar gesteld:
- powerpoint-presentaties van de meeste lessen
- een lijst met identificatie van de filmfragmenten die aan bod zijn gekomen
- een reader met de besproken teksten
- een literatuurlijst van naslagwerken

In de KASK-bibliotheek kunnen DVD’s van de besproken films worden bekeken.

Omschrijving Studiekosten

Geen.

Er wordt aangedrongen op actieve belangstelling voor het actuele filmaanbod en voor de programmatie in filmclubs en -musea (o.a. in Filmplateau Gent, Artcinema Offoff Gent, Koninklijk Filmarchief Brussel, Muhka_media Antwerpen): kostprijs variabel

Omschrijving Trefwoorden

H700-AV-Kunst-Film

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.