Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Audiovisuele compositie1251/4125/1819/1/34
Studiegids

Audiovisuele compositie

1251/4125/1819/1/34
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de audiovisuele kunsten, trajectschijf 2
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Huvenne Martine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege8,00 uren
Zelfstudie43,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Een kader meegeven om over de auditieve laag in film en animatiefilm na te denken: in analyse en in eigen werk.
De student leert film en animatiefilm analyseren vanuit een auditief standpunt. Dit zowel vanuit het klassiek filmtheoretisch kader waarin narratie en het beeld centraal staat, als vanuit een hedendaags standpunt dat vertrekt vanuit de audiovisuele perceptie. Deze vaardigheid moet de student in staat stellen om in een volgend stadium een eigen klankconcept te ontwikkelen bij zijn afstudeerproject, overeenkomstig met zijn eigen filmtaal.

Een terminologie ontwikkelen en leren hanteren over muziek en geluid in relatie tot film en animatiefilm.

Omschrijving Inhoud

Deze cursus volgt in grote lijnen de historische sleutelmomenten van auditieve filmgeschiedenis. Gaande van het begin van de klankfilm met Vertov, Lang, Chaplin en Mamoulian, over Welles en Hitchcock, naar de nouvelle vague en het neorealisme. Vanaf de jaren 70 wordt de samenwerking van cineasten met sounddesigners als Walter Murch (Coppola en Minghella) en Alan Splet (David Lynch) en de baanbrekende ommekeer in de verhouding beeld-geluid in films zoals Apocalyps Now (Coppola) en 2001 A Space Odyssey (Kubrick). De cursus eindigt bij de hedendaagse zintuiglijke cinema met cineasten als Van Sant en Ceylan.

Deze lijn wordt in verband gebracht met animatiefilm en documentaire film door filmfragmenten ter vergelijking voor te leggen. Elke student krijgt binnen deze cursus de kans de gegeven stof toe te passen binnen zijn eigen interesseveld.
Als analyse-kader wordt de functionele analyse van de auditieve laag (Zofia Lissa) als werktuig aangeboden om van hieruit een meer inhoudelijke analyse mogelijk te maken.

Filmfragmenten worden gerelateerd met teksten van o.a.Vertov, Balasz, Pudovkin, Eisenstein, Welles, Weis, Fischer, Kloppenburg, Gorbman, Bordwell, Chion, Deleuze, Murch en Huvenne.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Het verworven hebben van de eindcompetenties van het opleidingsonderdeel 'Muziek in film' of 'Muziek en klank ifs animatiefilm'' is sterk aanbevolen.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetenties

1) De student kan de klankband van een films en/of animatiefilm functioneel analyseren.

2) de student is in staat om de totale compositie van een filmfragment te bespreken (audiovisuele perceptie van een film).

3) de student is in staat om het klankconcept van een cineast via analyse van een film te achterhalen en kritisch te benaderen.

4) de student beheerst de basisterminologie om over geluid en muziek in film/animatiefilm te spreken

Algemene competenties

- Denk- en redeneervaardigheid: de student is in staat de denkkaders betreffende het auditieve aspect van film te hanteren in de analyse van filmfragmenten. 

- inzicht in film en animatiefilm als audiovisuele medium

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoor- en werkcolleges. Tot slot krijgt de student een opdracht om de gegeven stof persoonlijk te verwerken.

Omschrijving Begeleiding

Mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Schriftelijk examen en een paper die mondeling worden besproken.

Tweede zittijd mogelijk.

Algemeen
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Deliberatie-info:
Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).


Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Dvd's, video's, internet, boeken over filmmuziek, aangeboden dagen over filmmuziek. Een inleidende syllabus.

Omschrijving Studiekosten

Max. 40 euro voor het bijwonen van studiedagen en filmprojectie

Omschrijving Trefwoorden

h700-audiovisuele kunst - film - filmmuziek

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Muziek in film OF geslaagd of gedelibereerd voor Muziek&klank ifv animatiefilm.