Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Atelier Drama I21852/3562/1415/1/29
Studiegids

Atelier Drama I

21852/3562/1415/1/29
Academiejaar 2014-15
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Gewicht: 12,00
Totale studietijd: 360,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2014 (Academiejaar) of 01.12.2014 (Semester 1) of 15.03.2015 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Belpaeme Geert
Andere docenten: De Keersmaeker Jolente, Delecluse Fabrice, Platel Alain
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk48,00 uren
Werkcollege120,00 uren
Zelfstudie192,00 uren

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Spel- en leestrainingen, oefeningen, individuele en groepsopdrachten, individueel en groepsoptreden, gesprekken.

Het onderwijs heeft een individueel karakter, maar wordt voornamelijk gegeven in groepsverband.

Omschrijving Doelstellingen

De ateliers Drama I-IV bieden een intensief ontwikkelings- en trainingsprogramma dat de kern vormt van de eerste twee bachelorjaren van de opleiding drama. Ze hebben tot doel de reeds aanwezige artistieke uitdrukkingsmiddelen te verruimen, en een sterker bewustzijn te ontwikkelen van het eigen denken, voelen en handelen als speler.
In de ateliers ligt de focus op ervaringsgericht leren. Via de dagelijkse trainingen leert de student onder begeleiding - zowel in groep als individueel - bij zichzelf de (fysieke, emotionele en intellectuele) basisvoorwaarden organiseren van waaruit (samen)spel kan ontstaan. Hij/zij onderzoekt zowel het spanningsveld tussen de theatrale fictie en de realiteit van de speler op scène, als de zintuiglijke en lichamelijke aspecten van spelen en creëren.
Tijdens de ateliers staat iedere student dagelijks actief op de vloer en leert hij/zij over de eigen ervaringen reflecteren. Tegelijk leert de student van aan de zijlijn kijken naar en reflecteren over wat medestudenten doen.
Binnen de ateliers worden de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van een persoonlijk traject in de dramatische kunsten, waarbij diverse functies (speler, maker, schrijver, regisseur, vormgever, onderzoeker, performer e.a.) kunnen worden uitgeoefend.


Omschrijving Inhoud

1. Oefeningen dramatisch improviseren zonder tekst;
2. Oefeningen met complexe en/of literaire teksten;

Binnen deze oefeningen worden verschillende basisaspecten van de dramapraktijk verkend:
- dialogeren en samenspelen;
- ensemblevorming en groepsdynamiek;
- aanwezig zijn op een podium, terwijl er kritisch wordt toegekeken;
- bewustwording van de eigen scenische aanwezigheid en de aanwezigheid van de kijker;
- vrijheid vinden om impulsen te volgen die bij zichzelf ontstaan of aangegeven worden door medespeler(s) of andere factoren van buiten af;
- spel benaderen vanuit een natuurlijke impuls;
- op zoek gaan naar een oprechte fysieke en emotionele verbeelding;
- bewustwording van ruimte, ritme en focus en van de dynamiek tussen groep en individu;
- bewustwording van het verband tussen vorm en inhoud, tussen teken en betekenis, onderzoeken hoe een teken zuiver kan worden, onderzoeken hoe communicatie op scène ontstaat;
- bewustwording van het spanningsveld tussen concreet en abstract, chaos en stilering, groot en klein, speelsheid en ernst
- onderzoeken van inhoud, theatrale mogelijkheden en context van tekstmateriaal onder meer door zichtlezingen in groep van toneelstukken en dramateksten;
- aanwijzingen verwerken en toepassen;

3. Nabesprekingen en feedback momenten (in groep en individueel) waar het kritisch reflecteren over de spel- en kijkervaringen tijdens de oefeningen wordt geïnitieerd;

Afhankelijk van individuele trajectkeuzes, tekortkomingen of achterstand kan de titularis aan de student specifieke trainingen opleggen van andere opleidingsonderdelen 'drama', in functie van de te verwerven competenties.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn op de artistieke toelatingsproef.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De dramastudent:

1. kan eigen gedachten, gevoelens of verbeeldingen naar een publiek communiceren, terwijl er sporen waarneembaar zijn van een originele kunstzinnige uitdrukking en waarbij hij/zij:
- zich bewust is van de eigen gevoeligheid en kwetsbaarheid, die tijdens speltrainingen zonder schaamte of remmingen worden ingezet als expressiemiddel;
- zich bewust is van het eigen vermogen tot relativeren;
- zich bewust is van het functioneren van de eigen stem, het lichaam en de spraak;
- voldoende concentratie, doorzettingsvermogen, energie en kracht toont om eigen onvolkomenheden weg te werken en de eigen uitdrukkingsmogelijkheden te verruimen.

2. is zich bewust van de noodzaak tot samenwerken bij het beoefenen van dramatische kunst;

3. kan omgaan met inhoud, theatrale mogelijkheden en context van tekstmateriaal waarbij hij/zij:
- in staat is tot interpretatie van dramatische teksten, scènes of situaties;
- het verschil kent tussen tekstmateriaal uit de dagelijkse realiteit en literatuur;
- een literaire tekst geloofwaardig en met dramatische kracht kan communiceren naar een publiek;

4. kan de eigen spel- en kijkervaringen mondeling verwoorden

Algemene competenties: denk- en redeneervaardigheid; creativiteit.

Omschrijving Begeleiding

Er is steeds de mogelijkheid tot een individuele afspraak met titularis of docenten.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Permanente evaluatie (60%); open lessen of presentaties voor een beperkt publiek van medestudenten en docenten (40%).

Algemeen:
De deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten en aan de trainingen is verplicht.

 

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

allerhande toneelstukken en theaterteksten, dvd's, films, materiaal uit bibliotheek, internet

Omschrijving Studiekosten

Geraamde totaalprijs: 125.0 EUR Aankoop van toneelteksten; fotokopies; inkomgelden voor theatervoorstellingen, tentoonstellingen en andere kunstvormen; ontleningen van video's en dvd’s.

Omschrijving Trefwoorden

H850 (toneel: acteren), H855 (toneel: regie), H880 (toneel: expressief bewegen), H890 (toneel: expressief spreken), theater, drama, dramatische kunst.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.