Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Data-visualisatie & infographics I27805/3394/1314/1/61
Studiegids

Data-visualisatie & infographics I

27805/3394/1314/1/61
Academiejaar 2013-14
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten
    Afstudeerrichting:
    • grafisch ontwerp
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Gewicht: 9,00
Totale studietijd: 250,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2013 (Academiejaar) of 01.12.2013 (Semester 1) of 15.03.2014 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Balcaen Bert
Andere docenten: Crevits Bram, Popelier Marc, Wittevrongel Erwin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk60,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege36,00 uren
Zelfstudie154,00 uren

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Gezamenlijk atelier, individueel en groepswerk, individuele begeleiding en feedback, groepsevaluatie en -presentatie.

De student schrijft minstens één reflectieverslag. Deze schrijvend-reflectieve praktijk heeft onder andere de bedoeling om de individuele werkontwikkeling te duiden en wordt als pedagogisch instrument mee opgenomen in de dialoog tussen student en docent.

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel vormt samen met de twee andere door de student gekozen praktijkgebonden opleidingsonderdelen uit Atelier III (‘Artists’ Books II’, (‘Massa)media en kunst I’, ‘Illustratie I’, ‘Beeldverhaal en graphic novel I’, ‘Illustratieve vormgeving I’, ‘Letterontwerp I’, ‘Publicatie I’, ‘Reproductie en Kunst I’, ‘Interfacedesign I’ of ‘Visuele identiteit I’) de totale praktijk van de student. De lesinhouden van de drie opleidingsonderdelen die de student kiest (één onder ‘Atelier II’ en twee onder ‘Atelier III) voorzien hem/ haar elk van expertise, vaardigheden en artistieke inzichten aangaande een welafgebakend deeldomein van het grafische werkveld. Hij/ zij moet die input weten te integreren in een individuele artistieke praktijk met eigen profiel en oriëntatie in het werkveld van de grafische kunsten.

Het veld van de datavisualisatie legt uitdrukkelijk de link tussen de wereld van de grafische vormgeving en die van de informatie- en communicatietechnologie en gaat in op de problematiek van het visualiseren van kennis en informatie vertrekkend uit of met een focus op concrete data.

De ons omringende vernetwerkte digitale technologie capteert en genereert op quasi automatische wijze een toevloed van concrete gegevens. Tal van complexe fenomenen (bv. ecologische systemen, maatschappelijke processen,…) kunnen daardoor in cijfers en concrete gegevens worden uitgedrukt. Voor het inzichtelijk maken van dergelijke gegevens en fenomenen wordt steeds vaker een beroep gedaan op vormgevers. De modules 'Datavisualisatie en infographics I en II' ondersteunen vormgevers in het grafisch vertalen van deze data. Er wordt zowel theoretisch, technisch als artistiek ingegaan op het capteren, interpreteren en communiceren van in concrete data uitgedrukte fenomenen.

De praktijk binnen dit opleidingsonderdeel geeft mee vorm aan de individuele werkontwikkeling die daarnaast uitgebouwd en verdiept wordt door de onderzoekende praxis die de student in de twee andere gekozen opleidingsonderdelen ontwikkelt.

Omschrijving Inhoud

Niveau: verdiepend
De lesinhouden zijn lineair en thematisch geordend.

In 'Datavisualisatie en Infographics I' wordt ondermeer ingegaan op het verwerven en verwerken van gegevens. 'Open Data' initiatieven en API's (Application Programming Interfaces) bieden toegang tot een steeds toenemend aantal data-sets en datastromen. In deze module wordt dit terrein in kaart gebracht en wordt de student technisch ondersteund om deze gegevens aan te spreken.

De student leert patronen herkennen en visualiseren op basis van een onderzoekende houding ten aanzien van de herkomst, statuut en structuur van de gegevens en is zich uitdrukkelijk bewust van zijn niet-neutrale positie als interpretator. Afhankelijk van het project beweegt de student zich tussen de posities van vertolker en auteur.

Voor de grafische visualisatie steunt de student enerzijds op de klassieke grafische beeldbewerkingsoftware en -methodes uit het veld van de infographics. Deze tools worden aangevuld met bepaalde aspecten van web- en interaction design. Datavisualisatie richt zich zowel op gedrukte, audiovisuele en interactieve media.

Essentieel daarbij is:
- consistent onderzoek naar beeldende mogelijkheden in de context van dit deeldomein,
- consistent uitbouwen van artistieke mogelijkheden in functie van de individuele werkontwikkeling,
- ontwikkeling van een eigen artistieke oriëntatie,
- ontwikkeling van een discursieve praktijk aangaande de eigen werkontwikkeling
- het experiment

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de drie gekozen ateliers van het ‘atelier Grafisch Ontwerp’ in het 1ste bachelorjaar uit het modelprogramma van de afstudeerrichting Grafisch Ontwerp.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Specifieke competenties
1) Artistiek niveau:
De student leert om de uitgezette problematiek van het deeldomein te vertalen in artistieke inzichten en een artistieke praktijk die zich vanuit het deeldomein relevant weet in te schrijven in zijn individuele praktijk
Onder meer
- De student kan de aangedragen artistieke kwesties inbrengen in zijn/ haar eigen praktijk waarvan het kader door hemzelf/ haarzelf is uitgezet.
- Hij/ zij heeft de problematiek van het deeldomein (beeldend) onderzocht opgenomen in de eigen werkontwikkeling.
- De student onderkent de artistieke karakteristieken van de diverse onderwezen grafische procédés en technieken en weet ze relevant voor de eigen werkontwikkeling in te zetten.
- De student begrijpt de wisselende posities van vertolker en auteur en maakt dit gegeven inzetbaar binnen zijn praktijk.

2) Theoretisch niveau:
De student bouwt een eigen referentiekader uit vanuit de problematiek van het deeldomein dat relevant is voor zijn individuele werkproces. Hij/ zij reflecteert over de artistieke perspectieven die hij/ zij inneemt en kan het eigen werkproces analyseren en discursief benaderen.
Onder meer:
- De student kan zijn werk bespreken vanuit de duidingen aangaande het deeldomein.
- Hij/ zij weet vanuit het zelf uitgezette en door de praktijk aangereikte referentiekader het eigen werk(proces) te analyseren.
- De student is in staat schriftelijk te rapporteren over zijn werkvoortgang volgens een discursieve benadering.

3) Technisch niveau:
De student kan de geïnitieerde en verder uitgediepte productieprocédés en –technieken relevant voor zijn artistieke oriëntatie inzetten voor de productie van werk.
Onder meer:
- De student kan aantonen dat hij/zij het karakteristieke technische jargon van de geïnitieerde technieken en procédés eigen heeft gemaakt.
-Hij/zij weet zelfstandig werk te produceren volgens een omgang met technieken en procédés relevant voor zijn artistieke ontwikkeling.
- Hij/ zij demonstreert creatief te kunnen omgaan met de verschillende media en expressievormen.


Algemene competenties
 Een onderzoekende houding en ingesteldheid tot levenslang leren.
Onder meer:
- Bewijs leveren van inzet en werklust tijdens de atelier-uren.
- Bewijs leveren van evolutie in het werk(proces).
- Bewijs leveren van het verruimen van de eigen visie en het uitbreiden van de algemene culturele bagage o.a. door het bezoek aan tentoonstellingen en het regelmatig deelnemen aan / bezoeken van de activiteiten georganiseerd door het KASK (zie www.kask.be).

Omschrijving Begeleiding

Er is steeds mogelijkheid tot een persoonlijke afspraak met de docent. Elektronische ondersteuning via Chamilo (o.a. forum)

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Algemeen
1. De permanente evaluatie tijdens het academiejaar heeft een oriënterend karakter. Ze bestaat uit de dialoog tussen student en docent en de meer formele feedback op individuele- en groepsbesprekingen, toonmomenten en in de individuele reflectieverslagen. Het ‘proces’ (aanwezigheid, overleg, inzet en evolutie) en ‘product’ (het resultaat) zijn onlosmakelijk verbonden en worden samen in consensus beoordeeld door de atelierdocenten. De uiteindelijke proces- en productevaluatie voor 100% van de punten wordt vastgelegd op een eindjury samengesteld uit de docenten van alle leereenheden uit het atelier.

2. De evaluatie wordt enkel in de eerste examenperiode ingericht (er is geen 2e zittijd).

3. Werkstukken en opdrachten in het kader van de studie- en onderwijsactiviteiten moeten steeds op de vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd.
 - In geval de student wettig verhinderd is aanwezig te zijn, zorgt hij ervoor dat het werk door iemand anders wordt binnengebracht.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal). Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Tweede examenkans: niet mogelijk.
Deliberatie-info: voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Een eigen computer (laptop) is niet verplicht maar wel aangeraden. Adobe Software wordt voorzien.

Omschrijving Studiekosten

Alle basisverbruiksgoederen zijn in het atelier aanwezig (proefpapieren, printpapier, kopiepapier, papier voor het maken van grootformaatprints, geheugenkaarten en andere opslagmedia …) Specifieke materialen dienen zelf te worden aangekocht.

Totaal gemiddeld: €100.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.