Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Vakdidactiek theorie: klassiek accordeon24193/3530/1314/1/73
Studiegids

Vakdidactiek theorie: klassiek accordeon

24193/3530/1314/1/73
Academiejaar 2013-14
Komt voor in:
 • Specifieke lerarenopleiding muziek, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Master in de muziek als Vakdidactiek theorie
 • Master in de muziek als Vakdidactiek theorie: muziekproductie
 • Master in de muziek als Vakdidactiek theorie: muziektheorie
 • Specifieke lerarenopleiding audiovisuele kunsten als Vakdidactiek theorie
 • Specifieke lerarenopleiding beeldende kunsten als Vakdidactiek theorie
 • Specifieke lerarenopleiding drama als Vakdidactiek theorie: drama
 • Specifieke lerarenopleiding muziek als Vakdidactiek theorie: jazz/pop
 • Specifieke lerarenopleiding muziek als Vakdidactiek theorie: klassiek blaasinstrumenten
 • Specifieke lerarenopleiding muziek als Vakdidactiek theorie: klassiek slagwerk
 • Specifieke lerarenopleiding muziek als Vakdidactiek theorie: klassiek strijkinstrumenten
 • Specifieke lerarenopleiding muziek als Vakdidactiek theorie: klassiek toetsinstrumenten
 • Specifieke lerarenopleiding muziek als Vakdidactiek theorie: klassiek tokkelinstrumenten
 • Specifieke lerarenopleiding muziek als Vakdidactiek theorie: klassiek zang
 • Specifieke lerarenopleiding muziek als Vakdidactiek theorie: muziekproductie
 • Specifieke lerarenopleiding muziek als Vakdidactiek theorie: muziektheorie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 120,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2013 (Academiejaar) of 01.12.2013 (Semester 1) of 15.03.2014 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Friant Katrijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege36,00 uren
Werkcollege36,00 uren
Zelfstudie36,00 uren

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Leesopdrachten uit literatuurlijst met verwerkingsopdracht (bv samenvatting, toepassen op en concrete te omschrijven situatie, ideeën uit verschillende teksten vergelijken,…). Geleide discussies tussen studenten over onderwerpen uit de gelezen teksten en uit de syllabus. Schrijfopdrachten : het maken van oefeningen voor het aanleren van bepaalde technieken, uitgaande van een bepaald niveau en vooraf opgegeven doel. Deze worden in de les voorgespeeld en van commentaar voorzien. Opdrachten voor het maken van didactische analyses en uitgebreide didactische analyses die gezamenlijk in de les worden besproken. Opstellen, onder begeleiding, van een persoonlijk leerplan uitgaande van het minimum leerplan voor de discipline. Het opstellen van een persoonlijke literatuurlijst met eigen didactisch repertoire. Het bekijken en becommentariëren van video-opnames van oefenlessen van studenten uit didactiek 2 (met observatieopdrachten).

Omschrijving Doelstellingen

- In vakdidactiek theorie accordeon kan de student de eigen vaardigheden op het instrument en de eigen algemene muzikale kennis aanwenden in het instrumentonderwijs vanaf de eerste lessen tot aan het preprofessionele niveau.

- De student kan instrumentale en muzikale processen bij de leerling observeren en evalueren. Voor elk leerling wordt een individueel instrumentaal parcours uitgestippeld in relatie tot het algemeen minimum leerplan en het daarop gebaseerde eigen leerplan met voortdurende aandacht voor de specifieke muzikale en fysieke mogelijkheden van elke leerling afzonderlijk.

- De student kan de muzikale kennis en vaardigheden van een leerling uit het DKO ontwikkelen vanaf lagere graad 2e jaar tot en met hogere graad 3e jaar.

- De student kan de muzikale en fysieke mogelijkheden van elke leerling inschatten en leert die inschatting voortdurend bijstellen.

- De student kan in zijn/haar lesgeven methodes en werkvormen toepassen die de creativiteit, de muzikale expressie en de instrumentale ontwikkeling van de leerling bevorderen.

Deel Samenspel en Instrumentaal Ensemble

- In dit opleidingsonderdeel verwerft de student zoveel mogelijk kennis op vlak van instrumentenleer, directie, maken van arrangementen, stijlkenmerken, genres, repertoire, overdracht van muzikale interpretatie.

- Tevens wordt er aandacht besteed aan het sociale aspect van de vakken samenspel en instrumentaal ensemble door het gebruik van de casusmethode en het belichten van diversiteit in het DKO.

Omschrijving Inhoud

1 Het leerplan als gids in een muziekonderwijs dat vnl. uitvoeren als doelstelling heeft
 
2 Over diverse parameters en hun benadering in diverse stijlen, en tevens hoe deze parameters aan te leren:
2a/ tempo, metriek en ritmiek
2b/ melodie en artikulatie
2c/ motoriek

3 Over virtuozen en vakidioten : de etude en aanverwante 19de eeuwse ideeën.

4 Over waarheden en veronderstellingen in de interpretatie van stukken.
5 Het belang van vingerzettingen: van een gegeven vingerzetting kunnen volgen tot het zelf ontwerpen van vingerzettingen. Tevens een beknopt overzicht over de houding.

6 Repertoire
*Graadsbepaling
*Systeem DO1 en DO3 : basiskennis pedagogische stappen
*opbouw repertorium lijst per graad 10 a 15 werken

7 a prima vista
Lagere graad & Middelbare Graad : foutloos voorspelen van te geven opdrachten
Hogere graad optie instrument : stijltechnisch correct leren reduceren om een schets van het stuk te kunnen voordragen.

8 technische oefeningen
maken en bedenken van nuttige technische oefeningen
gerichte technische oefeningen naar student toe / naar bepaald werk toe
kennis van TOONLADDERS ( DO1 en DO 3 ) en verschillende technische oefeningen kunnen maken
visie opbouwen omtrent verschillende technieken, VZ, systemen
Russische vz, duimgebruik en gebruik 4de en 5de rij .

9 Beknopte geschiedenis van het instrument


Deel Samenspel en Instrumentaal Ensemble

- In de syllabus wordt zoveel mogelijk informatie gegeven over de cognitieve, affectieve en motorische aspecten waar een leraar in de vakken samenspel en instrumentaal ensemble mee geconfronteerd wordt.

- In de lessen wordt gewerkt aan de vaardigheden van instrumentenkennis, directie, arrangeren, stemmen, muzikale analyse, interpretatie, stijlkennis, samenstellen van groepen, kennis en keuze van repertoire, …

Aanvullende module AMV

De aanvullende module AMV omvat 4 dagdelen van 3 uren hoorcolleges waarin de bijzondere methodiek hen het repertoire voor AMV in het DKO ingeleid worden.

Deze aanvullende module streeft geen volledigheid na, maar wil met de aangereikte informatie en materiaal de student in staat stellen om persoonlijk en zelfstandig zijn kennis, inzichten en vaardigheden als instrument- en ensemble specialist met deze van AMV uit te breiden, mocht de tewerkstelling in het DKO dat vereisen.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

De algemene academische competenties die verwacht worden van de academische bachelor of master in de muziek

Deel Samenspel en Instrumentaal Ensemble

De algemene academische competenties die verwacht worden van de academische bachelor of master in de muziek

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Deel Samenspel en Instrumentaal Ensemble

In dit opleidingsonderdeel worden kennis, inzichten en vaardigheden verworven met betrekking tot de volgende competenties

De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

- De technische, muzikale en sociale technieken van het gezamenlijk musiceren aanleren en begeleiden in het ontwikkelen van de specifieke samenspelvaardigheden. De leerling begeleiden naar zelfstandig musiceren in groep.
- De leerlingen bijbrengen hoe ze hun instrument in bepaalde situaties moeten gebruiken en wat de mogelijkkheden van het instrument zijn om een stuk te kunnen uitvoeren.
- Het teken van een dirigent leren volgen. Zelf leren teken geven.
- De intonatie leren aanpassen tijdens het spelen.
- De lichaamshouding verzorgen en de juiste motorische vaardigheden gebruiken om het instrument optimaal te laten functioneren in een ensemble.
- Achtergrond kunnen geven over gespeelde composities op vlak van componist, plaatsing in de tijd, stijlkenmerken, muziekanalytische structuren.
- De leerlingen bewustmaken van een muzikaal gevoel door ze de parameters aan te reiken om dat te ontwikkelen: harmonisch inzicht, melodievoering, ritmebeleving, tempo,…
- De wil tot samenwerking bevorderen. Respect voor medespelers bijbrengen. De leerling bewust maken van zijn rol in een ensemble.

De leraar als inhoudelijk expert

Domeinspecifieke kennis en vaardigheden beheersen, verbreden en verdiepen.
- Geschikte arrangementen kunnen maken. Vlot met transpositie kunnen omgaan.
- Een basisrepertoire opbouwen voor de meest voorkomende ensembles. Het repertoire stelselmatig aanvullen. Op de hoogte blijven van nieuwe publicaties.
- Zich blijven verdiepen in verschillende genres en stijlen. Grondige kennis van de muziekgeschiedenis hebben.
- Over voldoende basiskennis beschikken van de meest voorkomende instrumenten. Weten hoe elk instrument gestemd wordt. Het contact met de instrumentleerkrachten bevorderen en onderhouden.
- Goed kunnen dirigeren.

Omschrijving Begeleiding

Deel Samenspel en Instrumentaal Ensemble

- 12 lessen van 2 uren
- Interactieve ondersteuning via Dokeos
- Na bekendmaking van examenresultaten, gelegenheid tot individuele feedback

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Op het einde van het eerste semester wordt er aan de leerling gevraagd om een antwoord te vinden op een aantal probleemstellingen die zich kunnen voordoen in het accordeon-onderricht.

De vragen worden één week voor het eigenlijke examen bezorgd, dit in navolging van het eigenlijke onderwijs waar voor specifieke problemen ook tegen de volgende week oplossingen, oefeningen en/of een aangepast repertorium moet kunnen verzorgd worden.

Deel Samenspel en Instrumentaal Ensemble

Op het einde van het eerste semester worden kennis en inzichten van het theoretische gedeelte op formele wijze getest door middel van een schriftelijk of mondeling examen.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Aanbevolen literatuur

Das Knopfakkordeon C-griff : ELSBETH MOSER uitg.SIKORSKI -HAMBURG

Sheila Oglethorpe: Instrumental music for dyslexics ISBN 1 897635 69 9

Diverse artikels over accordeon-onderwijs


Deel Samenspel en Instrumentaal Ensemble

Syllabus

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.