Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Mediawijs en onderzoekend handelen32542/5235/2324/1/28
Studiegids

Mediawijs en onderzoekend handelen

32542/5235/2324/1/28
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 120,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Labee Lien
Andere docenten: Boderé Anneleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten

Zich via een onderzoekende houding inzetten om de eigen onderwijsrealiteit continu te realiseren
Gestoeld op kritische reflectie innoverend en oplossingsgericht handelen

Doelstellingen

Mediawijs en onderzoekend handelen introduceert de student in het praktijkonderzoek en in de media(wijsheid). De student krijgt de basis aangereikt om kwalitatief praktijkonderzoek op te starten en leert bovendien een aantal aspecten van digitale media met oog op gebruik als student en leraar.

Actuele terminologie en begrippeninvulling omtrent praktijkonderzoek en mediawijsheid correct hanteren. (OLR 06, W&I)
De rol van ICT en media in onze samenleving en in eigen onderwijspraktijk kaderen door de integratie van actuele methodieken en technologie. (OLR 05, W&I)
De voordelen en risico's van verschillende sociale netwerken voor zichzelf en voor kinderen duiden. (OLR 05, W&I)
De principes van nieuwsgaring en nieuwsselectie en de bijhorende risico's verwoorden. (OLR O5, W&I)
De belangrijkste kenmerken, richtlijnen en implicaties van het auteursrecht, de naburige rechten en het recht op privacy, toegepast op het beroep van leraar, hanteren. (OLR 06, T)
De belangrijkste kaders omtrent mediawijsheid in het onderwijs hanteren. (OLR O5, T)
Onderzoeksresultaten betreffende de doelgroep in verband met mediawijsheid interpreteren (OLR O6, T)
De resultaten van praktijkgericht onderzoek integreren aan de hand van literatuurstudie: efficiënt methodieken hanteren om bronnen te raadplegen en op bruikbaarheid te beoordelen. (OLR 06, T)
De resultaten van praktijkonderzoek interpreteren door de fasen van de onderzoekscyclus te duiden. (OLR 06, T)
Gericht methodieken inzetten in praktijkgericht onderzoek om een onderzoeksdoel te bepalen en een onderzoeksvraag te formuleren ter optimalisatie van de onderwijspraktijk. (OLR O6, T)
De eerste 2 fasen van de onderzoekscyclus voor praktijkgericht onderzoek toepassen: oriënteren en richten (OLR 06, T)
De literatuurstudie uitvoeren volgens de criteria van academisch schrijven. (OLR 06, T)Het overzicht van de doelstellingen bevindt zich in het (digitaal) leermateriaal.

Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn professionaliseren.

Inhoud

'Mediawijs en onderzoekend handelen' is opgebouwd uit onderstaande onderdelen:

Mediawijs:

Mediawijsheid

Zoeken op internet

E-mail gebruiken

Auteursrecht en portretrecht (leerpad)

E-twinning (gastcollege)

Omgaan met het nieuws

Sociale media en e-privacy

Ontwikkeling van kinderenOnderzoekend:

Een onderzoeksvraag en onderzoeksdoel formuleren

Bronnen opzoeken

Betrouwbaarheid van bronnen beoordelen

Correct refereren met APA7

Opbouw van een literatuurstudie

Academische teksten verbeteren

Academische teksten schrijven

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs32,00 uren

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Oefensessie
 • Onderwijsleergesprek
 • Lezing/getuigenis/gastspreker

Begeleiding

De begeleiding gebeurt op regelmatige basis. 
Dit gaat door op geplande tijdstippen en op vraag van de studenten.
De begeleiding kan mondeling en schriftelijk en hangt af van het onderwerp dat besproken wordt.
Op vaste momenten wordt er digitaal feedback gegeven op een onderdeel.
De begeleiding gebeurt door de docent en de medestudenten.
De docent is een instructor en coach.
Er wordt gebruik gemaakt van consultatie.
Er is ondersteunend leermateriaal beschikbaar (werkfiches, digitaal leerpad)

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen50,00Open boek examen met multiple choice vragen en/of open vragen.
Buiten examenroosterOntwerp50,00Het ontwerp bestaat uit verschillende ontwerpen verbonden aan de fasen oriënteren en richten van de onderzoekscyclus.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen50,00Open boek examen met multiple choice vragen en/of open vragen.
Buiten examenroosterOntwerp50,00Het ontwerp bestaat uit verschillende ontwerpen verbonden aan de fasen oriënteren en richten van de onderzoekscyclus.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
23-24 Praktijkonderzoek in de schoolVerplicht
 • Auteur: Cyrilla Van der Donk, Bas Van Lanen
 • Editie: meest recent
 • ISBN-nr: 978-90-469-0732-0
2. Syllabi
23-24 Syllabus Mediawijs en onderzoekend handelenVerplicht
 • Auteur: Lien Labee, Ilse Baetslé
 • Editie: 23-24

Andere studiematerialen

Leerpad auteursrecht en privacywetgeving op de ELO

Studiekosten

Er zijn geen bijkomende kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel.

De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van de Standaard Student Shop. De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/Begincompetenties

Eindtermen secundair onderwijs
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (Semester 2)