Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Krachtig leren: Lichamelijke opvoeding32541/5235/2324/1/91
Studiegids

Krachtig leren: Lichamelijke opvoeding

32541/5235/2324/1/91
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Plaetinck Silke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Leerresultaten

Ondernemend een dynamisch en innoverende leeromgeving creëren in al haar facetten
Diversiteit gebruiken als uitgangspunt en als meerwaarde voor het didactisch-pedagogisch handelen in de onderwijspraktijk
Vakinhoudelijke en didactische expertise integreren om op maat leerkansen voor alle kinderen te creëren

Doelstellingen

In dit opleidingsonderdeel verwerkt de student inzicht in de opbouw van een activiteit lichamelijke opvoeding en de verschillende leerlijnen binnen dit leergebied.

- de kerngedachten en de domeinen binnen de eindtermen van lichamelijke opvoeding beschrijven (OLR 09, W&I)
- het leerplan lichamelijke opvoeding van GO! en OVSG als werkinstrument hanteren (OLR 09, T)
- de leerlijnen lichamelijke opvoeding beschrijven (OLR 09, W&I)
- vertrekkende vanuit lesdoelen passende lesfasedoelen formuleren (met leerinhouden, werkvormen en leermiddelen) (OLR 09, T)
- een LO-activiteit uitwerken, rekeninghoudend met de beginsituatie, doelstellingen en leerinhouden (OLR 07, T)
- de algemene en specifieke werkvormen voor lichamelijke opvoeding hanteren (OLR 07, T)
- een uitdagende, veilige speel-leeromgeving organiseren waarbij vertrokken wordt vanuit de beginsituatie, de doelen en de visie van het hedendaags bewegingsonderwijs (OLR 08, T)
- een les m.b.v. de didactische principes hervormen (OLR 07, T)

Het overzicht van de doelstellingen bevindt zich in het (digitaal) leermateriaal.

Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn krachtig leren.

Inhoud

Het opleidingsonderdeel lichamelijke opvoeding is opgebouwd uit onderstaande onderdelen:

- doelen, eindtermen en leerplandoelen lichamelijke opvoeding (ontwikkelingsdoelen, eindtermen, leerplandoelen, lesdoelen, lesfasedoelen)

- beginsituatie, algemene en specifieke werkvormen

- leerlijnen lichamelijke opvoeding

- didactische principes binnen een les lichamelijke opvoeding

- opbouw les lichamelijke opvoeding vanuit de leerlijnen

- organisatorische en didactische principes binnen het begeleiden van een groepje leerlingen

- leerlijn zwemmen

- visie op hedendaags bewegingsonderwijs: motorisch leren

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

 • Activerend hoorcollege
 • Peerteaching
 • Excursie
  Extra informatie: Verplichte deelname aan Bewegingslandschap MOEV
 • Opdracht
  Extra informatie: Uitwerken van een bewegingsopdracht vanuit de leerlijn
 • Demonstratie
  Extra informatie: Tijdens het contactonderwijs worden door de lector demolessen gegeven binnen de verschillende leerlijnen

Begeleiding

De student kan individuele leerproblemen steeds op eigen initiatief aan de onderwijsgevende melden: tijdens of na de les, via e-mail.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen85,00Deelname aan bewegingslandschap MOEV om te kunnen slagen voor dit OLOD.
Buiten examenroosterVerslag15,00Uitwerken van een bewegingsopdracht vanuit de leerlijn.De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan. We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen inopdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal de schriftelijke/mondelinge taal evalueren aan de hand van specifieke criteria (cf. taalbeleid van de opleiding).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterSchriftelijk examen85,00Deelname aan bewegingslandschap MOEV om te kunnen slagen voor dit OLOD.
Buiten examenroosterVerslag15,00Uitwerken van een bewegingsopdracht vanuit de leerlijn.De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan. We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen inopdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal de schriftelijke/mondelinge taal evalueren aan de hand van specifieke criteria (cf. taalbeleid van de opleiding).
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
23-24 Basislessen bewegingsonderwijs in de speelzaal Alles in bewegingVerplicht
 • Auteur: Van Gelder, W., Stroes, H. & Goedhart, B.
 • Editie: 2015
 • ISBN-nr: 978-90-823-6320-3
23-24 Speelkriebels voor kleutersVerplicht
 • Auteur: Florquin, F. & Bertrands, E.
 • Editie: september 2017
 • ISBN-nr: 978-94-634-4016-5
23-24 Wijs waterwennenVerplicht
 • Auteur: An Taets , Shela Van Puyvelde , Silke Plaetinck
 • Editie: 2018
 • ISBN-nr: 978-94-629-2239-6

Andere studiematerialen

Via de elektronische leeromgeving Chamilo zullen presentaties en ander leermateriaal ter beschikking gesteld worden voor dit OLOD.

Leerplannen basisonderwijs: GO!: https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/leerplannen/leerplannen-bao/lichamelijke-opvoeding

Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs. Arnold Consten,Chris Hazelebach,Chris Mooij,Harry Danes,Jeantine Geleijnse,Jeroen Koekoek,Loes Pieters,Marco van Berkel,Mieke van der Greft,Wilma Tjalsma. Hardcover Nederlandstalig ISBN: 9789072335517
Studiekosten

Er zijn geen bijkomende kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel.

De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van de Standaard Student Shop.
De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/

Begincompetenties

Eindtermen secundair onderwijs
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2023 (Semester 1)