Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Persoonlijk ontwikkelingsplan32527/5235/2324/1/03
Studiegids

Persoonlijk ontwikkelingsplan

32527/5235/2324/1/03
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: De Rycke Bram
Andere docenten: Baetsle Ilse, Boudringhien Diane, Coppens Lien, Dalkiran Papatya, De Smet Karen, Driessens Annelies, Labee Lien, Plaetinck Silke, Rabaut Hilde, Sierens Sarah, Slock Hannah, Vander Haeghen David, Vuye Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Leerresultaten

Autonoom een eigen levenslang ervaringsleren nastreven
Gestoeld op kritische reflectie innoverend en oplossingsgericht handelen
Vakinhoudelijke en didactische expertise integreren om op maat leerkansen voor alle kinderen te creëren

Doelstellingen

Persoonlijk Ontwikkelingsplan geeft de student de tools om zelf aan de slag te gaan met instrumenten voor het verzamelen van informatie rond de eigen competenties. Onder begeleiding van een POP-coach gaat de studenten zelf aan de slag om de beoogde competenties te behalen.

De student kan: 

- instrumenten voor het verzamelen van informatie rond eigen competenties hanteren en zo hiaten in eigen vakkennis identificeren (OLR 04, T)
- sterktes, zwaktes en hiaten in eigen vakkennis en –vaardigheden (h)erkennen (OLR 4, T)
- wat betreft het eigen leren zelfstandig en ondernemend optreden (OLR 04, T)
- zelfregulerende vaardigheden inzetten om tot leren te komen (OLR 04, T)
- het eigen leerproces managen (OLR 04, T)

- vanuit zelfreflectie het eigen leerproces, met doelen acties en evaluaties uittekenen (OLR 05, T)
- kritisch reflecteren over eigen leerproces en bijsturen waar nodig (OLR 05, T)

- ICT correct voor het eigen functioneren als student en leraar gebruiken (OLR 08, T)


Het overzicht van de voluit geschreven OLR's en doelstellingen bevindt zich in het (digitaal) leermateriaal.
Dit opleidingsonderdeel situeert zich in de leerlijn professionaliseren.

Inhoud

In het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maakt de student een portfolio dat geënt is op de leerresultaten van de opleiding (OLR)

Het opleidingsonderdeel omvat:

- Omschrijving van een POP en portfolio
- Analyse maken van de eigen startcompetenties aan de hand van formele en informele screening (zie o.a. de instaptoets lerarenopleiding van de VLHORA)
- Formuleren van leerdoelen en bijhorende acties in het kader van het eigen leerproces
- Evalueren en reflecteren
- Methodes en technieken om sterktes, zwaktes en zelfinzicht in beeld te brengen en waar nodig bij te sturen
- Attitudes als zelfsturing, autonoom leren, initiatiefname en verantwoordelijkheidszin

Er wordt daarnaast specifiek aandacht gegeven aan

- Taalbeheersing en verzorgd gebruik van het mondeling en schriftelijk Standaardnederlands
- Zwemmen: 100m zwemmen met aquatische ademhaling in een genormeerde zwemstijl naar keuze
- ICT: Werken met verschillende toepassingspakket: tekstverwerkingsprogramma, rekenblad, presentatiesoftware

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs24,00 uren

Onderwijsvorm

 • Opdracht
  Extra informatie: portfolio
 • Activerend hoorcollege
 • Onderwijsleergesprek
 • Andere
  Extra informatie: Coachingsgesprekken. Eigen gekozen invulling op basis het POP.

Begeleiding

Coaching door de POP-coach.

Het leerlab staat ter beschikking van de student en kan gebruikt worden door de student om te experimenteren.

Binnen POP worden sessies basiskennis georganiseerde voor de onderstaande leergebieden:

- lichamelijke opvoeding
- muzische vorming
- Nederlands
- wetenschappen en techniek
- mens en maatschappij
- wiskunde
- Frans
- ICT

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten examenroosterPortfolio100,00De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan.We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen inopdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal de schriftelijke/mondelinge taal evalueren aan de hand van specifieke criteria (cf. taalbeleid van de opleiding).”
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Binnen examenroosterPortfolio100,00De opleiding biedt studenten monitoraten taal en taalsteun aan.
We verwachten dat de studenten hun taal verzorgen in
opdrachten en presentaties. Elk opleidingsonderdeel zal de
schriftelijke/mondelinge taal evalueren aan de hand van specifieke
criteria (cf. taalbeleid van de opleiding).”
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Andere studiematerialen

Suggesties voor literatuur en studiemateriaal worden afhankelijk van de doelen van de student bepaald en opgelijst op de ELO Chamilo.

Studiekosten

Er zijn geen bijkomende kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel.

De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van de Standaard Student Shop.

De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/

Begincompetenties

De eindcompetenties van het secundair onderwijs.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2023 (Academiejaar) of 01.12.2023 (Semester 1)