Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Stage: accent op de klas30178/5235/2324/1/65
Studiegids

Stage: accent op de klas

30178/5235/2324/1/65
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Coppens Lien
Andere docenten: Baetsle Ilse, Clement Karen, De Smet Karen, Heirbaut Veerle, Rabaut Hilde, Sierens Sarah, Smet Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Leerresultaten

Constructief communiceren in diverse contexten met alle actoren
Actief participerend samenwerken in een (breed) schoolteam
Een professionele visie ontwikkelen gekoppeld aan de maatschappelijke realiteit vanuit een internationale en een brede culturele participatie
Autonoom een eigen levenslang ervaringsleren nastreven
Gestoeld op kritische reflectie innoverend en oplossingsgericht handelen
Zich via een onderzoekende houding inzetten om de eigen onderwijsrealiteit continu te realiseren
Diversiteit gebruiken als uitgangspunt en als meerwaarde voor het didactisch-pedagogisch handelen in de onderwijspraktijk
Ondernemend een dynamisch en innoverende leeromgeving creëren in al haar facetten
Vakinhoudelijke en didactische expertise integreren om op maat leerkansen voor alle kinderen te creëren
Binnen het juridisch, deontologisch, organisatorisch en administratief kader, efficiënt en effectief functioneren
Zorg uitbouwen voor de kinderen en voor zichzelf, met aandacht voor individuele zelfredzaamheid en zelfmanagement

Doelstellingen

 In Stage: accent op de klas verwerft de student de stagecompetenties op een basisniveau. De student leert een thema uitwerken, voorbereidingen maken en uitvoeren van leeractiviteiten en op een gepaste manier een groep begeleiden. Hierbij staat het reflecteren over het eigen pedagogisch en didactisch handelen is daartoe een middel.

De beheersingsniveaus bij dit opleidingsonderdeel staan omschreven in de stage-evaluatiekaart van dit opleidingsonderdeel. De student kan:
-op een correcte manier schriftelijk en mondeling communiceren met alle betrokkenen bij de stage. (OLR 01)
-actief participerend samenwerken en getuigt van een basishouding m.b.t. het samenwerken een klas en schoolcontext (OLR 02, 03)
- een doeltreffend klasmanagement hanteren. (OLR 07, 08, 011)
- een thema doelgericht uitwerken rekening met de belevingswereld en de beginsituatie van kleuters, de beoogde doelen en de context van de klas/school.(OLR 06, 07, 08, 09)
-krachtige onderwijsleeractiviteiten ontwerpen en begeleiden en zorgt voor een afstemming tussen beginsituatie, doelen, leerinhoud, werkvormen en evaluatie. (OLR 06, 07, 08, 09)
-een krachtig hoekenaanbod ontwerpen die kinderen aanzet tot zelfstandig spelen en leren. (OLR 07, 08, 09)
-kan leerinhouden aanwenden m.b.t. verschillende leergebieden op een geïntegreerde manier ifv uitwerken thema en opstellen weekplanning (OLR 09)
- een veilig klasklimaat creëren met oog voor welbevinden en betrokkenheid voor alle kinderen (OLR 011)
-eigen documenten m.b.t. de stage nauwgezet bijhouden conform de verwachtingen van de opleiding en/of stageschool (OLR 10)
-kritisch reflecteren met het oog op het optimaliseren van het eigen pedagogisch en didactisch handelen. (OLR 03, 04, 05)


In dit opleidingsonderdeel worden alle leerresultaatlijnen geïntegreerd. Het opleidingsonderdeel hoort bij de praktijkcomponent van de opleiding.

Inhoud

Stage accent op de klas is opgebouwd uit onderstaande onderdelen:
-communiceren met verschillende actoren binnen de stagecontext;
-participerend observeren in de kleuterklas;
-beginsituatie in kaart brengen
-een thema uitwerken voor een kleuterklas;
-ontwerpen, begeleiden en evalueren van onderwijsleeractiviteiten;
-een hoekenaanbod ontwerpen;
-reflecteren op het eigen pedagogisch en didactisch handelen;
-kwalitatieve en stimulerende interacties met kinderen;
-klasmanagement;
-administratieve verplichten nakomen.

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Contactonderwijs8,00 uren

Onderwijsvorm

  • Stage

Begeleiding

Stagebegeleiding: zie de Praktijkrichtlijnenbundel op Chamilo.

De studenten krijgen de mogelijkheid meerdere keren samen te zitten met de stagebegeleider van HOGENT en de stageschool om het stagevoorbereidende werk te bespreken.

Het leerlab en de kleuterklas staan ter beschikking van de student en kan gebruikt worden door de student om te experimenteren en/of materiaal te ontwerpen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten examenroosterGeïntegreerde evaluatie100,00Observaties van functioneren van de student
Gesprekken op basis van functioneren van de student
Ontwerp (stagedossier en -map)
Conform Praktijkrichtlijnenbundel en stageverwachtingen 2022-2023
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Andere studiematerialen

Vlaamse Gemeenschap, dienst onderwijs curriculum, Ontwikkelingsdoelen Kleuteronderwijs - gratis downloaden via http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/
Leerplannen basisonderwijs, gratis via het internet. 


Studiekosten

De kosten verbonden aan dit opleidingsonderdeel omvatten:
De student houdt rekening met eventuele verplaatsingskosten en kosten voor aankoop van materiaal volgens de noden van de praktijk.

De kostprijs van verplicht aan te kopen boeken en syllabi kan je raadplegen op de website van de Standaard Student Shop.
De bijkomende studiekosten verbonden aan de opleiding (forfait en academic software) alsook andere mogelijke kosten kan je raadplegen op https://www.hogent.be/student/inschrijven/studiekosten/

Begincompetenties

De eindcompetenties van het secundair onderwijs.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2023 (Semester 1) of 15.03.2024 (Semester 2)