Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
KASKlezingen 2018-201934722/4126/1819/1/37
Studiegids

KASKlezingen 2018-2019

34722/4126/1819/1/37
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Docenten: Bakkers Godart, Clierieck Martine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Doelstellingen

De Kasklezingen behoren tot het Minor Keuzepakket, meer bepaald tot de initiërende en oriënterende
opleidingsonderdelen. Ze zijn bedoeld als aanvulling op de bestaande onderwijspakketten en brengen de student letterlijk buiten het leslokaal.

De Kasklezingen willen de studenten stimuleren tot reflectie over vragen waarmee ze zowel in hun eigen vakgebied/praktijk als in de globale hedendaagse kunstwereld geconfronteerd worden.

Omschrijving Inhoud

De lezingen hebben telkens een actualiteitswaarde en gaan dieper in op recente tentoonstellingen, concerten, tendensen en evoluties in alle facetten van de kunstwereldwereld. Alle mogelijke spelers uit het artistieke veld komen aan het woord: kunstenaars, ontwerpers, producenten, curatoren, (cultuur)filosofen, kunsthistorici, recensenten, enz. Het is aan de student om zelfstandig een eigen samenhang te creëren vanuit het ruime en diverse aanbod.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

De student is in staat lezingen te volgen, te verwerken en hierover op een talige manier te reflecteren en te communiceren. Bijkomende vereisten zijn een kritische ingesteldheid, openheid, nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij de actuele problematiek van het artistieke veld.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

1. Kritische ingesteldheid

• kan aangeboden informatie van diverse aard synthetiseren en toetsen aan eigen standpunten
• kan eigen standpunten beargumenteren
• gaat kritisch om met informatie
• kan verbanden leggen en aantonen tussen relevante kunstdisciplines en/of cultuuruitingen

2. Formuleervaardigheid

• student kan een schriftelijk rapport schrijven, met name een paper die ofwel een kritisch verslag van de bijgewoonde lezingen bevat of op een andere wijze creatief reageert op het aangeboden debat
• kan de aangeboden informatie verwerken
• kan correct, vlot en stijlvol schrijven


3. Zelfstandig werken

• kan tijdig taken afwerken
• kan eigen werkzaamheden plannen
• is ondernemend en assertief
• kan actief participeren aan het debat
• kan gepast de hulp van begeleiders inroepen en reageert gepast op geboden hulp
• is zelfkritisch


4. Ingesteldheid tot levenslang leren

• toont openheid tegenover aangeboden informatie
• gaat actief op zoek naar andere bronnen (niet alleen via internet, ook in bibliotheken, archieven, enz.)
• heeft een leergierige attitude

Omschrijving Begeleiding

Begeleiding bij het verwerken van de lezingen en bij het schrijven van de paper is facultatief en vindt plaats op vraag van de student.

Zie ook Syllabus schrijfvaardigheid en Een paper schrijver op chamilo in de cursus Kasklezingen.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

De evaluatie vindt plaats op basis van een paper van minimum 5000 en maximum 10000 woorden, die ofwel een kritisch verslag met commentaar bevat, of op een andere wijze creatief reageert op het aangeboden debat.

Inhoudelijk moet de paper

• getuigen van aanwezigheid op minstens de helft van de lezingen (te combineren uit de twee aangeboden reeksen)
• verdieping bieden van de inhoud van de lezingen of van een bepaald aspect dat erin aan bod kwam
• getuigen van kritisch inzicht in de aangeboden materie
• reflecteren over de eigen kunstpraktijk en/of het eigen werkveld
• drie vragen verwerken die de student aan diverse sprekers gesteld heeft

Het spreekt voor zich dat het gaat om een degelijk opgebouwde tekst, met een heldere en toegankelijke structuur, consistent beargumenteerd en correct geformuleerd.

De paper moet worden ingediend tijdens de examenzittijd in de maand juni. Tweede zittijd is mogelijk. In dat geval moet de paper herwerkt worden tot een voor de examinatoren van de Kasklezingen aanvaardbaar niveau.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Notities nemen tijdens de lezingen is een absolute must.

Bijkomende informatie wordt verstrekt op de website www.kasklezingen.be

Omschrijving Studiekosten

Geen

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.