Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Studium Generale 2018-201934721/4126/1819/1/03
Studiegids

Studium Generale 2018-2019

34721/4126/1819/1/03
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten
 • Bachelor in de muziek
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
  Keuzepakket:
  • 3FV - Keuzeopleidingsonderdelen - 3 opleidingsonderdelen te kiezen voor minstens 10 studiepunten
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie als Studium generale #
 • Bachelor in de ergotherapie als Studium generale #
 • Bachelor in de logopedie en audiologie als Studium generale #
 • Bachelor in de verpleegkunde als Keuzetraject: Studium generale
 • Bachelor in de verpleegkunde - brugopleiding (10 jaar beroepservaring) als Keuzetraject - brugopleiding: Studium generale - brugopleiding
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde als Studium generale #
 • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs als Studium generale #
 • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs als Studium generale #
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs als Studium generale #
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar) of 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Titularis: Vandamme Sofie
Andere docenten: Vangheluwe Joke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar

Omschrijving Doelstellingen

Het Studium Generale heeft een educatieve, multidisciplinaire en een wetenschapscommunicatieve opdracht. Het beoogt studenten aan te zetten tot reflectie en hun betrokkenheid op het maatschappelijke en culturele leven te vergroten.

Op die manier wil het Studium Generale de opleiding van studenten met een diverse achtergrond verbreden en de kennis over wetenschap en cultuur verdiepen. De thema’s van het Studium worden telkens zo gekozen dat elke studiediscipline er een aanknopingspunt in kan vinden.

Tijdens de workshops die er over de Studiumavonden en –publicaties worden georganiseerd, leren studenten kritisch lezen en beargumenteerd schrijven.

Omschrijving Inhoud

Lezingen rond thema’s die vanuit volgende criteria vertrekken:
- actuele onderwerpen in al zijn verschijningsvormen
- maatschappelijke relevantie
- kritische bevraging van de gekozen thema’s
- vakoverschrijdende thematiek


Studium Generale 2018-2019

Het keuzevak brengt boeiende avondlezingen en -performances waarin een actueel thema vanuit verschillende, multidisciplinaire invalshoeken wordt benaderd.
De sprekers zijn (inter)nationaal gerenommeerde figuren.
Met het Studium verruimt de student zijn blik, scherpt zijn wereldbeeld en zijn kritische geest aan. Kortom, door dit keuzevak te volgen overstijgt de student de inzichten die hij of zij al meekreeg binnen het eigen vakgebied.
Want daar heeft onze maatschappij en de huidige bedrijfswereld nu juist behoefte aan.
Studium focust zich elk jaar op een nieuw thema...

Jaarthema

Intensiviteit, concentratie, engagement, opgeslorpt zijn, voluit gaan, zonder rem voor verandering tekenen, iets betekenen, inzetten voor een betere wereld, kloken luiden, empathie,...
Studium Generale gaat voor schoppen, aaien, vragen, roepen, fluisteren en opnieuw beginnen. We gaan voor “betrokkenheid”.
Het programma wordt uitgetekend samen met gastcurator Lucas De Man, artistiek leider van Nieuwe Helden en cultureel ondernemer met innovatieve werkwijzes. Met zijn wortels in de theaterwereld en een blik open en vol op de maatschappij gericht, zet hij projecten op waarbij ontmoeten en verbinden centraal staan. Betrokkenheid is op zijn lijf geschreven.

Hoorcolleges, lezingen, performances,...

We duiken in het jaarthema met een algemeen beschouwelijke inleiding 'Ik weet niet dus ik ben".
Een voorzichtige ode aan het niet-weten en niet-moeten'. Lucas De Man gaat dieper in op de bedreigingen van het menselijke in tijden van angst en algoritmes en pleit hij voor de kracht van het niet weten en het niet moeten.

Maar Studium is meer...
Er komen diverse disciplines en gerenomeerde sprekers aan bod met o.a. Joris Hessels en Dominique Van Malder (samen Radio Gaga), Philipp Blom (auteur ‘Wat er op het spel staat.”), KORT festival met Nina Polak, Brigitte Herremans (experte Midden-Oosten), Laura van Dolron (filosofe en theatermaakster) en Rashif El Kaoui (social media).

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Het Studium is zo opgevat dat studenten vanuit alle richtingen makkelijk kunnen instappen.
Vereiste is de modale culturele achtergrond die van een student hoger onderwijs redelijkerwijs verwacht mag worden.

Omdat de thema's van het Studium telkens breed, actueel en kritisch zullen worden opgevat, zal de student worden uitgenodigd om zelf ook bijkomende informatie over het jaarthema te zoeken via bibliotheken, andere manifestaties, internet, pers en media. Daarnaast verwerkt de student de door het Studium aangeboden publicaties over het thema, de zogenaamde Karakters.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

1. Kritische ingesteldheid
Indicatoren:
• kan aangeboden informatie van zeer diverse aard synthetiseren en toetsen aan de eigen standpunten
• kan zijn eigen standpunt argumenteren
• gaat kritisch om met informatie
• kan verbanden leggen en aantonen met andere relevante cultuuruitingen

2. Formuleervaardigheid
Indicatoren:
• kan een schriftelijk rapport schrijven, met name een paper die ofwel een kritisch verslag van het bijgewoonde Studium dat een gefundeerd commentaar bevat, of op een andere wijze creatief reageert op het aangeboden debat.
• kan de aangeboden informatie verwerken
• kan correct, vlot en stijlvol schrijven

3. Zelfstandig werken
Indicatoren:
• kan tijdig taken afwerken
• kan eigen werkzaamheden plannen
• kan gepast de hulp van begeleiders inroepen en reageert gepast op geboden hulp
• is zelfkritisch

4. Ingesteldheid tot levenslang leren
Indicatoren:
• toont openheid tegenover geboden informatie
• kan de aangeboden publicatie op een goeie manier verwerken
• gaat actief op zoek naar andere bronnen
• heeft een leergierige attitude

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Negen lezingen te houden door externe sprekers uit specifieke velden, eventueel vergezeld van een coreferent of gevolgd door een debat. Er is ook altijd mogelijkheid tot vragen uit de zaal. Het Studium wordt bij voorkeur gevolgd als jaarvak, maar het staat de opleidingen vrij hun studenten te laten inschrijven voor de najaars- of de voorjaarsreeks.

Aan het begin van het academiejaar wordt een ‘Studium Kick-offmeeting’ gehouden, waarbij toelichting gegeven wordt over het vak gevolgd door de openingslezing van Lucas De Man. Deze eerste bijeenkomst is verplicht.

Omschrijving Begeleiding

De studenten krijgen de gelegenheid tot begeleiding bij het maken van hun portfolio en bij het schrijven van hun paper in de zogenaamde Studiumworkshops. Deze worden georganiseerd op dinsdagavond voorafgaand aan de lezing. Deze zijn facultatief.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Diplomacontract - Creditcontract

Voor Studium Generale kan de student, afhankelijk van de regeling binnen zijn opleiding, zijn portfolio (bestaande uit 5 studiumfiches en een eigen essay over het jaarthema) indienen in de examenperiode januari/februari of mei/juni. Er is mogelijkheid tot 2e zittijd.

Eerste examenzittijd:

Om te slagen dienen de studenten een portfolio in te leveren dat bestaat uit twee delen:

Vijf studiumfiches met opdrachten, behorende bij elk van de vijf gevolgde lezingen en op de desbetreffende lezing af te halen. De originele fiches worden ingeleverd samen met het essay.

• Een essay dat bestaat uit een persoonlijke reflectie op het jaarthema, met een degelijke probleem- en vraagstelling en dat onderbouwd is met verwijzingen naar minimaal 3 wetenschappelijke informatiebronnen waaronder 1 boek en 3 verwijzingen naar de Studiumpublicaties Karakters (min. 3000 – max. 5000 woorden)

Let wel: Alle studenten dienen de openingslezing te volgen en de bijhorende studiumfiche in te leveren in hun portfolio, samen met nog de fiches van 4 lezingen naar keuze.

Op het voorblad van de paper moet vermeld worden:
• Naam, faculteit, opleiding, of het Studium in het eerste, het tweede semester of als jaarvak wordt gevolgd
• Het standaard voorblad kan gedownload worden van de website

Tweede examenzittijd:

Studenten die reeds een paper indienden in de eerste examenzittijd maar niet slaagden, dienen hun essay te herwerken tot een aanvaardbaar niveau. De studenten die hun portfolio in eerste zit niet indienden, moeten hun studiumfiches en essay inleveren in de tweede zittijd.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Tweede examenkans: wel mogelijk.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

De studenten kopen vier exemplaren van de Studiumpublicatie KARAKTERS aan. Deze kleine boekjes zijn uitgegeven bij Academia Press en aan het studententarief te kopen bij het Studium.
Op de Kick-offmeeting wordt een zogenaamde ‘karakterskaart’ gekocht waarmee de studenten telkens bij het verschijnen van een nieuw boekje een exemplaar kunnen afhalen op de Studiumavond zelf.

Het Studium beschikt over een eigen internetsite (www.studiumgent.be).
Hierop vind je het programma, deze studiefiche, boekenlijst, praktische informatie zoals deadlines/locatie/… De website werkt ook verdiepend: achtergrondinformatie over de sprekers, filmpjes en audio-opnames zullen hier terug te vinden zijn.
Het is absoluut noodzakelijk dat de studenten deze website bezoeken en raadplegen zodat ze geïnformeerd zijn over de opdrachten.

Daarnaast is er een facebook-pagina die studenten verbreding van het onderwerp wil aanbieden. Naast informatie en aankondigingen over de eigen activiteiten (ook terug te vinden op de digitale leeromgeving) bevat deze pagina concrete verwijzingen naar verwante culturele evenementen en verwante lezingen, films, tentoonstellingen, …
Het is dan ook belangrijk dat studenten de FBpagina van het Studium liken: https://www.facebook.com/studiumgeneralegent

Studium bericht studenten, docenten, externen en een selectieve lijst van geïnteresseerde instellingen via een aparte mailing list met nieuwsbrieven.

Studium communiceert uiteraard ook via Chamilo. Documenten kan je ook hier gemakkelijk terug vinden. Enkel Chamilo volgen is geen optie. Bekijk ook zeker de website.

Omschrijving Studiekosten

- 20 euro voor 4 Karakters, verplicht studiemateriaal + toegang KORT-festival
De karakterkaart wordt cash aangekocht op de Kick-offmeeting in oktober of op de eerste lezing van het tweede semester op 21 februari.

In principe geen extra kosten, behalve:
• kosten verbonden aan de eventuele verplaatsingen
• kosten voor de documentatie
• kosten verbonden aan het schrijven van de paper

Omschrijving Trefwoorden

Studium Generale
Interdisciplinariteit
Kritische cultuurstudie
Actualiteit

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.