Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Ondernemen34396/4144/1819/1/79
Studiegids

Ondernemen

34396/4144/1819/1/79
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • milieu- en duurzaamheidsmanagement
 • Bachelor in het office management
  Keuzepakket:
  • 3MA - Expertentraject, minstens 9 studiepunten
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie als Ondernemen #
 • Bachelor in de ergotherapie als Ondernemen #
 • Bachelor in de logopedie en audiologie als Ondernemen #
 • Bachelor in de verpleegkunde als Keuzetraject: Ondernemen
 • Bachelor in de verpleegkunde - brugopleiding (10 jaar beroepservaring) als Keuzetraject - brugopleiding: Ondernemen - brugopleiding
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde als Ondernemen #
 • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs als Ondernemen #
 • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs als Ondernemen #
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs als Ondernemen #
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege8,00 uren
Werkcollege16,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Derre Bart
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Doelstellingen

Het is passend te verantwoorden waarom dit opleidingsonderdeel werd opgenomen in het opleidingsprogramma.
Dit opleidingsonderdeel heeft als doelstelling om de studenten vanuit een authentieke leeromgeving ondernemende competenties bij te brengen:
Er wordt enerzijds sterk gefocust op een aantal zeer typische persoonlijkheidskenmerken die succesvolle ondernemers (lees: zowel intra- als entrepreneurs) kenmerken zoals creativiteit, doorzettingsvermogen, zin voor initiatief, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidszin, proactiviteit, ...
Anderzijds wordt er ook ingezoomd op een aantal specifieke kenniscompetenties waarover een ondernemer minimaal moet beschikken zoals economisch inzicht, elementaire marketing en financiële kennis en specifieke communicatieve vaardigheden.

Studenten werken in dit opleidingsonderdeel aan de uitwerking van een concreet en realistisch businessplan.
Ze kunnen dit businessplan enerzijds uitwerken vanuit multidisciplinaire teams rond een innovatief product- of dienstidee dat via een creativiteitssessie wordt bepaald (traject 1).
Anderzijds kan een individuele student er ook voor kiezen om eigen traject uit te stippelen om ondernemingszin & ondernemende competenties aan te scherpen. Student kan enerzijds individueel een bestaand product- of dienstidee in een businessplan uit te werken en te onderzoeken of de opstart van een eigen zaak kans heeft op slagen of anderzijds een eigen traject uitstippelen adv portefuillesysteem waarbij studenten hun credits naar eigen keuze (mits goedkeuring) kunnen verdelen over aantal intiatieven omtrent ondernemerschap (traject 2).

Bovendien leren de studenten, zowel bij traject 1 als traject 2, ook de verschillende aspecten (strategisch, organisatorisch, financieel, commercieel, personeel, logistiek, juridisch) van het ondernemen in hun samenhang zien.

Inhoud

Traject 1.
Aan de hand van het Lean Startup model van Eric Ries en Business Model Canvas van Osterwalder zullen studenten in groep een business idee omzetten in een realistisch businessplan. Dit businessplan wordt voorgesteld (en verdedigd) aan een jury van lectoren en externe ondernemers.

Volgende theoretische sessies komen eveneens aan bod:
Workshop creativiteit
Pitchen van ideeën
Business planning (productidee, interne analyse, externe analyse, SWOT-analyse, strategie, financieel plan)
Best practices

Traject 2:
Studenten met het statuut student-ondernemer kunnen een geïndividualiseerd traject doorlopen. Om dit traject te ontwerpen, neemt student-ondernemer contact op met de coördinator minstens 14dagen voor aanvang van het olod.

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Eindtermen secundair onderwijs.

Eindcompetenties (tekst)

Deelcompetentie 1: initieert producten of diensten en maakt een elementair, realistisch en taalkundig correct businessplan op. (DSL6,AC1, AC2, AC3, AC7, ABC2, ABC3, ABC4)

Indicatoren:

 • brengt elementen uit verschillende gebieden samen tot iets nieuws (A en S);
 • maakt een strategische analyse op (A en S);
 • ontwikkelt een aangepaste marketingsstrategie (A en S);
 • maakt een eenvoudig financieel plan op (A en S);
 • motiveert inzichten en keuzes mondeling voor een professionele jury (A en S).

Deelcompetentie 2: onderkent de werking van het bedrijfsleven. (DSL1, AC2, ABC2, ABC3)

Indicatoren:

 • begrijpt de marktlogica (W en I);
 • begrijpt welke ondersteuning professionele relaties (overheidsinstanties, dienstverleners, ...) kunnen bieden (W en I).

Deelcompetentie 3: werkt constructief samenin een multidisciplinair team. (DSL7,AC2, AC4, AC6, AC7, ABC1, ABC2, ABC3, ABC4)

Indicatoren:

 • participeert actief aan vergaderingen (A en S);
 • houdt rekening met de mening van ieder teamlid (A en S);
 • identificeert zich met gemeenschappelijke teamdoelstellingen (A en S);
 • zorgt voor een correcte informatiedoorstroming zodat collectieve resultaten maximaal kunnen behaald worden (T).

Deelcompetentie 4: werkt oplossingsgericht. (DSL10,AC1, AC2, AC4, AC5, AC7, ABC1, ABC2, ABC3, ABC4).

Indicatoren:

 • reflecteert over de ontwikkeling van zijn ondernemende competenties (Int);
 • reflecteert over zijn eigen leerproces (Int);
 • formuleert gepaste acties (A en S).

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Begeleid zelfstandig leren.
Het begeleid zelfstandig leren kan volgens 2 trajecten verlopen.
Traject 1 (toegang alle studenten)
Begeleid zelfstandig leren wordt in groepsverband uitgevoerd door het uitwerken van een business plan.

Traject 2 (toegang na toelating van de titularis en directeur van Centrum v Ondernemen)
Individueel traject. Studenten gaan de studietijd besteden aan bijwonen van goedgekeurde initatieven die handelen over ondernemerschap (portefeuillesysteem).

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Begeleiding

Communicatie.
Coaching en bijsturing van studententeams (traject 1) of individuele studenten (traject 2) tijdens consultaties.
Ondernemende competenties.

Evaluatie (tekst)

Traject 1:

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: de beoordeling omvat 2 onderdelen:
   • het businessplan (80% van de punten) wordt beoordeeld op inhoud en vorm, ook de mondelinge voorstelling / verdediging wordt geëvalueerd.
   • het individuele punt (20% van de punten) wordt bekomen door een groepspunt (van groep waartoe de student behoorde) * peer assessment factor (van de peer assessment die na de verdediging wordt afgenomen. Indien student business plan alleen ontwikkelde, is groepspunt gelijk aan het individuele punt.
 • Tweede examenkans:
  • evaluatie teamprestatie: 20% van de eindbeoordeling: de quotering voor het presteren in team uit de eerste examenkans wordt meegenomen naar de tweede examenkans.
  • evaluatie businessplan: 80% van de eindbeoordeling: het businessplan en -project wordt individueel herwerkt en mondeling voorgesteld.

Traject 2:

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: het businessplan en het reflectieverslag worden beoordeeld op inhoud en vorm; ook de mondelinge voorstelling / verdediging wordt geëvalueerd.
 • Tweede examenkans:
  • Het reflectieverslag en het businessplan worden individueel herwerkt en mondeling voorgesteld.

 

 

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Alle studiemateriaal wordt aangeboden via Chamilo.
Studenten kunnen indien gewenst zelf afdrukken.

Studiekosten

Via Chamilo: Alle studiemateriaal wordt aangeboden via Chamilo. ; Studenten kunnen indien gewenst zelf afdrukken.

Trefwoorden

Businessplanning
Bedrijfsbeleid
Marktstudie
Ondernemerschap