Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Partim Cas de transport33966/4144/1819/33963/85
Studiegids

Partim Cas de transport

33966/4144/1819/33963/85
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Projecten Logistiek management.
Studieomvang: 1 studiepunten
Gewicht: 1,50
Totale studietijd: 37,50 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk33,50 uren
Hoorcollege4,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Projecten Logistiek management' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Projecten Logistiek management', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Titularis: Lammens Godelieve
Andere docenten: Michiels Luk
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Frans, Nederlands, Taaloverschrijdend
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

 • Toont een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica en maakt geen vergissingen die tot misverstanden leiden. (In de contexten aangeboden in dit specifieke olod.) (ERK-B2)
 • Beschikt over een goede woordenschat voor zaken die verband houden met zijn of haar vakgebied. (In de contexten aangeboden in dit specifieke olod.) (ERK-B2)
 • Trefzekerheid in woordkeuze in onderwerpen van het vakgebied is over het algemeen hoog, al komen enige verwarring en onjuist woordgebruik wel voor zonder de communicatie in de weg te staan. (In de contexten aangeboden in dit specifieke olod.) (ERK-B2)
 • Kan lange complexe aanwijzingen op het eigen vakgebied begrijpen, met inbegrip van details over voorwaarden en waarschuwingen, mits hij of zij moeilijke passages kan herlezen. (ERK-B2)
 • Kan een duidelijke, voorbereide presentatie geven, daarbij argumenten voor of tegen een bepaald standpunt nemen en de voor-en nadelen van verschillende opties geven. (ERK-B2)
 • Kan een reeks vervolgvragen beantwoorden met een mate van vloeiendheid en spontaneiteit die noch hem noch haar, noch het publiek inspanningen kost. (ERK-B2)
 • Kan een verslag schrijven waarin een argument wordt opgebouwd en redenen voor of tegen een bepaald standpunt noemen en de voor-en nadelen van de verschillende opties uitleggen. (ERK-B2)
 • Kan kostprijsberekeningen uitvoeren voor de verschillende vervoersmodi.
 • Kan het transport op een duurzame wijze organiseren.

Inhoud

Er wordt aan de studenten een transportcase aangeboden.

De opgave staat in het Frans. De student analyseert de gegevens en voert de opdracht uit.

De opdracht bestaat uit:

 • het organiseren van een transport rekening houdende met duurzaamheidsaspecten;
 • het berekenen van de kostprijs of het maken van vergelijkende studie betreffende één of meerdere transportmodi.

De student betrekt hierbij alle kennis en vaardigheden verworven in de olods: “Wegtransport", "Spoor- en luchttransport”, “Maritiem vervoer, binnenvaart en havens“, "Douane, btw en accijnzen - introductie”, "Internationale handel", ...

Het resultaat wordt zowel mondeling als schriftelijk gerapporteerd in het Frans.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan effectief communiceren in elke professionele context
Kan de complexe regelgeving, procedures en tarifering binnen een (inter)nationale logistieke context toepassen
Kan adequaat en efficiƫnt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Andere
  Extra informatie: Seminariewerk met consultaties per groep.
 • Opdracht

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.

Intervisie: studenten brengen hun ervaringen in, wisselen onderlinge ervaringen uit onder begeleiding van de docent.

Formatieve feedback.

Coaching.

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPaper100,00Paper + Presentatie & vragenronde.Meer details op evaluatiekaart op Chamilo.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPaper100,00Zie evaluatiekaart op Chamilo.

Andere studiematerialen

Uitprint Opdracht

Via Chamilo

Aanvullend lesmateriaal wordt via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.