Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Partim Havencase33964/4144/1819/33963/55
Studiegids

Partim Havencase

33964/4144/1819/33963/55
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Projecten Logistiek management.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00
Totale studietijd: 125,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk107,00 uren
Hoorcollege18,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Projecten Logistiek management' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Projecten Logistiek management', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Titularis: Van Der Vurst Griet
Andere docenten: Cordonnier Cleo, Declercq Marjan, Dierickx Isabelle, Fransen Koos, Van Bastelaere Karen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Doelstellingen

 • Kan zich aan de collectieve werkafspraken en deadlines houden en signaleert tijdig eventuele obstakels voor deze afspraken.
 • Kan respect tonen voor (de inbreng van) andere teamleden en ondersteunt hen indien nodig.
 • Kan in een begeleide context leiding geven, taken verdelen, delegeren en/of motiveren.
 • Kan reflecteren over zij eigen rol in een team, ontwikkelpunten formuleren en acties ondernemen om dit bij te sturen.
 • Kan volgens doel en doelgroep effectief en efficiënt schriftelijk communiceren binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan door een logische en gepaste structuur de toegankelijkheid van een tekst verhogen binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan correct, duidelijk, gepast (zakelijk), aantrekkelijk en efficiënt formuleren binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan de vormvereisten van onderzoeksrapporten toepassen binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan via een geschikte lay-out een tekst toegankelijk maken binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan correct citeren, parafraseren en refereren binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan een rapport beknopt samenvatten (executive summary) binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan volgens doel en doelgroep effectief en efficiënt mondeling communiceren binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan een geschikt communicatiemedium kiezen het professioneel toepassen binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan op een gepaste manier projectresultaten verdedigen binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan een vergadering organiseren, voorzitten, notuleren en er een verslag van maken.
 • Kan onder begeleiding verschillende - indien nodig gespecialiseerde, vakspecifieke - bronnen zoeken, kritisch beoordelen en aan de hand hiervan selecteren (literatuuranalyse).
 • Kan onder begeleiding informatie uit een complexe context zoeken, raadplegen en selecteren (contextanalyse).
 • Kan onder begeleiding in een complexe context een duidelijke afgebakende probleemstelling helder formuleren.
 • Kan onder begeleiding in een complexe context een heldere en afgebakende onderzoeksvraag formuleren.
 • Kan onder begeleiding in een complexe context onderzoeksresultaten aftoetsen aan criteria van goed onderzoek.
 • Kan onder begeleiding in een complexe context vanuit de onderzoeksvragen de juiste onderzoeksvorm en -methodiek kiezen en rechtvaardigen.
 • Kan onder begeleiding in een complexe context een onderzoeksplan opmaken.
 • Kan onder begeleiding in een complexe context heldere conclusies trekken als antwoord op de onderzoeksvragen en het formuleren van een oplossing.
 • Kan de nodige creativiteit, nieuwsgierigheid en kritische ingesteldheid tonen gedurende het onderzoeksproces, maar heeft hier nog enige sturing nodig.
 • Kan blijk geven van een onderzoekende attitude voor zichzelf, het werkveld en de maatschappij.
 • Kan onder begeleiding iteratief werken.
 • Kan vertrekkende vanuit de analyse een optimale ontwikkelingsrichting en praktisch verbeterplan voorstellen.
 • Kan een gemotiveerd en genuanceerd advies formuleren en/of presenteren.
 • Handelt in het formuleren van zijn advies klantgericht (intern en extern) en houdt rekening met de bedrijfsstrategie en de verschillende stakeholders.
 • Kan professioneel advies geven vanuit een kritische reflectie op maatschappelijke, economische, ecologische, technologische en politieke trends en gebeurtenissen.
 • Kan, onder begeleiding, verschillende bedrijfseconomische, financiële, juridische en logistieke disciplines combineren (management helicopterview).
 • Kan, onder begeleiding, bij het formuleren van de optimale ontwikkelingstrategie rekening houden met de bedrijfsstrategie van de onderneming en met verschillende aspecten van MVO.
 • Kan vrij zelfstandig gericht een presentatietool selecteren en efficiënt aanwenden bij de verwerking van een complex bedrijfskundig vraagstuk.
 • Kan vrij zelfstandig de mogelijkheden van de gevorderde tekstverwerkingsfuncties efficiënt aanwenden bij de verwerking van een bedrijfsgerichte opdracht.
 • Kan vrij zelfstandig gericht een it-tool selecteren en efficiënt aanwenden voor correspondentie, vergaderingen en beveiligen ter ondersteuning van een bedrijfsgerichte opdracht.
 • Kan onder begeleiding technieken en principes van projectmanagement toepassen in een complexe context.
 • Kan i.f.v. een project gericht contacten leggen met professionele relaties en bouwt hierbij een netwerk uit.
 • Kan reflecteren over de ontwikkeling van zijn future proof skills, daarbij terugkoppelen naar reeds ondernomen acties , en vanuit dit inzicht nieuwe acties ondernemen om te remediëren en/of te excelleren.
 • Kan reflecteren over de ontwikkeling van zijn future proof skills, daarbij terugkoppelen naar reeds ondernomen acties en naar de resultaten van uitgevoerde talenten-en persoonlijkheidsanalyses, en vanuit dit inzicht nieuwe acties ondernemen om te remediëren en/of te excelleren.

Deze future proof skills zijn:

 • Kan kansen herkennen en ernaar handelen.
 • Kan initiatief nemen en daadkrachtig zijn.
 • Kan durf en bereidheid tonen tot het nemen van risico's.
 • Kan doorzetten en ondanks weerstand zijn doel of mening verdedigen.
 • Kan op een gedreven manier resultaten nastreven.
 • Kan (makkelijk) originele en creatieve oplossingen bedenken door (probleem)situaties ""out-of-the-box"" vanuit alternatieve invalshoeken te benaderen.
 • Kan gepast en adequaat reageren in geval van wijzigende omstandigheden, tijds-en werkdruk, tegenslag of kritiek.
 • Kan op een kritische manier stappen vooruit denken en anticiperen op mogelijke hindernissen.
 • Kan zich openstellen voor een vernieuwende aanpak en/of vernieuwende ideeën (open-minded).
 • Kan op een constructieve manier bijdragen aan een kwaliteitsvol gezamenlijk resultaat dat zijn persoonlijk belang overstijgt en hierbij teamgeest tonen.
 • Kan zich aan de collectieve werkafspraken en deadlines houden en signaleert tijdig eventuele obstakels voor deze afspraken.
 • Kan respect tonen voor (de inbreng van) andere teamleden en ondersteunt hen indien nodig.
 • Kan zich uitdrukken op een heldere, verstaanbare en compacte manier, hierbij ondersteund door de gepaste lichaamstaal.
 • Kan zich begripsvol inleven in en/of rekening houden met de gedachten en gevoelens van anderen.
 • Kan luisteren naar anderen (oogcontact, laten uitspreken, doorvragen,…).
 • Kan op een respectvolle en constructieve manier reageren op verkregen feedback.
 • Kan op een gepaste manier feedback geven aan anderen.
 • Kan kritisch de voor-en nadelen van beslissingen/oplossingen afwegen om tot weloverwogen doordachte beslissingen te komen.
 • Kan vlot onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, zich niet in details verliezen en het overzicht behouden door planmatig en gestructureerd te werken.

Inhoud

De studenten moeten in teamverband een concreet probleem op het vlak van integrale logistiek herkennen, formuleren, analyseren alsook oplossen of een gewenste optimalisatie in een reële of virtuele (logistieke) bedrijfscontext kunnen kaderen. De opdracht hiertoe wordt gegeven door North Sea Port & POM Oost-Vlaanderen.


Hierbij worden de studenten aangemoedigd om op een gestructureerde wijze, met een grote mate van autonomie naar een bruikbare oplossing en/of implementatie te streven. Hiervoor is een grote zelfwerkzaamheid, veelvuldig probleemoplossend denken en een kritische (zelf-) observatie bij de studenten nodig.

Aan de hand van een opdracht over een reëel of virtueel probleem wordt de reeds verworven theoretische kennis betreffende logistieke aspecten (o.a. internationale handel, supply chain, transportmodi) op een professionele en projectmatige wijze geïntegreerd in een tweede complexe praktijkervaring (bv. door contact met alle stakeholders,...).

De student blijft de competenties van communicatieve en onderzoeksvaardigheden verder toepassen en uitbreiden in de communicatie- en onderzoekstaken verbonden aan het project Logistiek management: Havencase. Op die manier blijft de student groeien in communicatie- en onderzoeksvaardigeheden in een authentieke complexe context. De student selecteert de vereiste ICT-toepassingen en verdiept zijn IT-kennis.

Binnen een gegeven tijdsbestek verwerken de studenten de output van hun onderzoek in een overzichtelijk rapport. De studenten lichten hun resultaten toe en verdedigingen hun standpunten tijdens een formele presentatie. Dit kan een traditionele presentatie zijn, maar ook bijvoorbeeld een business café.


Elke student krijgt persoonlijke feedback op zijn prestaties en resultaten. De student houdt logboek bij, alsook een porfolio van alle taken binnen dit project.

In het kader van zijn persoonlijke ontwikkeling maakt de student ook een:

 • Reflectie future proof skills
 • Talentmanagement: CV personal branding, Belbin, culturen en zicht op beroepenveld.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Kan zelfstandig een onderzoek stapsgewijs en op een professionele manier ontwerpen en uitvoeren
Kan gemotiveerd advies formuleren ivm de optimale ontwikkelingsrichting van een logistiek bedrijfsvraagstuk of een bedrijfsproces
Kan op een efficiƫnte en kwaliteitsvolle manier een project managen
Kan professionele netwerken opbouwen, uitbouwen en onderhouden
Kan vanuit reflectie groeien naar een zelfsturende en ondernemende professional

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
  Extra informatie: Coaching
 • Oefensessie
 • Opdracht
  Extra informatie: In groep

Begeleiding

De docent staat ter beschikking van vragen voor en na de lesactiviteiten en via mail.
Intervisie: studenten brengen hun ervaringen in, wisselen onderlinge ervaringen uit onder begeleiding van de docent.
Formatieve feedback
Groepsgesprek

Individueel gesprek stage en CV personal branding

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPaper100,00Rapport + Presentatie. Zie evaluatiekaart op Chamilo voor details. Om een credit te kunnen verwerven voor dit opleidingsonderdeel dient een kwaliteitsvolle reflectie over de future proof skills, alsook de opdrachten rond een kwaliteitsvol CV personal branding en een gemotiveerde stage-keuze gemaakt te worden.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPaper100,00Rapport + Presentatie. Zie evaluatiekaart op Chamilo voor details. Om een credit te kunnen verwerven voor dit opleidingsonderdeel dient een kwaliteitsvolle reflectie over de future proof skills, alsook de opdrachten rond een kwaliteitsvol CV personal branding en een gemotiveerde stage-keuze gemaakt te worden.

Andere studiematerialen

Via Chamilo
Lesmateriaal wordt via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Nuttig lesmateriaal
Cursusmateriaal Communicatievaardigheden, Onderzoeksvaardigheden, Strategisch management, Internationale handel, Supply Chain Basics, ...