Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Projecten Logistiek management33963/4144/1819/2/05
Studiegids

Projecten Logistiek management

33963/4144/1819/2/05
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Gewicht: 8,00
Totale studietijd: 200,00 uren
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Partim Havencase (5 studiepunten - gewicht: 5,00)
 • Partim Warehousing Project (2 studiepunten - gewicht: 1,50)
 • Partim Cas de transport (1 studiepunten - gewicht: 1,50)
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Projecten Logistiek management

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Havencase
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk107,00 uren
Hoorcollege18,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie
Partim Warehousing Project
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk33,50 uren
Hoorcollege4,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie
Partim Cas de transport
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk33,50 uren
Hoorcollege4,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Partim Havencaseop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Partim Warehousing Projectop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Partim Cas de transportop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Van Bastelaere Karen
Andere docenten: Celis Kerstien, Cordonnier Cleo, De Clercq Anne, Declercq Marjan, Dierickx Isabelle, Fransen Koos, Lammens Godelieve, Michiels Luk, Van Der Vurst Griet, Wallays Piet
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Frans, Nederlands, Taaloverschrijdend
Kalender: Academiejaar

Doelstellingen

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Havencase
 • Kan zich aan de collectieve werkafspraken en deadlines houden en signaleert tijdig eventuele obstakels voor deze afspraken.
 • Kan respect tonen voor (de inbreng van) andere teamleden en ondersteunt hen indien nodig.
 • Kan in een begeleide context leiding geven, taken verdelen, delegeren en/of motiveren.
 • Kan reflecteren over zij eigen rol in een team, ontwikkelpunten formuleren en acties ondernemen om dit bij te sturen.
 • Kan volgens doel en doelgroep effectief en efficiënt schriftelijk communiceren binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan door een logische en gepaste structuur de toegankelijkheid van een tekst verhogen binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan correct, duidelijk, gepast (zakelijk), aantrekkelijk en efficiënt formuleren binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan de vormvereisten van onderzoeksrapporten toepassen binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan via een geschikte lay-out een tekst toegankelijk maken binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan correct citeren, parafraseren en refereren binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan een rapport beknopt samenvatten (executive summary) binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan volgens doel en doelgroep effectief en efficiënt mondeling communiceren binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan een geschikt communicatiemedium kiezen het professioneel toepassen binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan op een gepaste manier projectresultaten verdedigen binnen een vrij zelfstandige projectcontext.
 • Kan een vergadering organiseren, voorzitten, notuleren en er een verslag van maken.
 • Kan onder begeleiding verschillende - indien nodig gespecialiseerde, vakspecifieke - bronnen zoeken, kritisch beoordelen en aan de hand hiervan selecteren (literatuuranalyse).
 • Kan onder begeleiding informatie uit een complexe context zoeken, raadplegen en selecteren (contextanalyse).
 • Kan onder begeleiding in een complexe context een duidelijke afgebakende probleemstelling helder formuleren.
 • Kan onder begeleiding in een complexe context een heldere en afgebakende onderzoeksvraag formuleren.
 • Kan onder begeleiding in een complexe context onderzoeksresultaten aftoetsen aan criteria van goed onderzoek.
 • Kan onder begeleiding in een complexe context vanuit de onderzoeksvragen de juiste onderzoeksvorm en -methodiek kiezen en rechtvaardigen.
 • Kan onder begeleiding in een complexe context een onderzoeksplan opmaken.
 • Kan onder begeleiding in een complexe context heldere conclusies trekken als antwoord op de onderzoeksvragen en het formuleren van een oplossing.
 • Kan de nodige creativiteit, nieuwsgierigheid en kritische ingesteldheid tonen gedurende het onderzoeksproces, maar heeft hier nog enige sturing nodig.
 • Kan blijk geven van een onderzoekende attitude voor zichzelf, het werkveld en de maatschappij.
 • Kan onder begeleiding iteratief werken.
 • Kan vertrekkende vanuit de analyse een optimale ontwikkelingsrichting en praktisch verbeterplan voorstellen.
 • Kan een gemotiveerd en genuanceerd advies formuleren en/of presenteren.
 • Handelt in het formuleren van zijn advies klantgericht (intern en extern) en houdt rekening met de bedrijfsstrategie en de verschillende stakeholders.
 • Kan professioneel advies geven vanuit een kritische reflectie op maatschappelijke, economische, ecologische, technologische en politieke trends en gebeurtenissen.
 • Kan, onder begeleiding, verschillende bedrijfseconomische, financiële, juridische en logistieke disciplines combineren (management helicopterview).
 • Kan, onder begeleiding, bij het formuleren van de optimale ontwikkelingstrategie rekening houden met de bedrijfsstrategie van de onderneming en met verschillende aspecten van MVO.
 • Kan vrij zelfstandig gericht een presentatietool selecteren en efficiënt aanwenden bij de verwerking van een complex bedrijfskundig vraagstuk.
 • Kan vrij zelfstandig de mogelijkheden van de gevorderde tekstverwerkingsfuncties efficiënt aanwenden bij de verwerking van een bedrijfsgerichte opdracht.
 • Kan vrij zelfstandig gericht een it-tool selecteren en efficiënt aanwenden voor correspondentie, vergaderingen en beveiligen ter ondersteuning van een bedrijfsgerichte opdracht.
 • Kan onder begeleiding technieken en principes van projectmanagement toepassen in een complexe context.
 • Kan i.f.v. een project gericht contacten leggen met professionele relaties en bouwt hierbij een netwerk uit.
 • Kan reflecteren over de ontwikkeling van zijn future proof skills, daarbij terugkoppelen naar reeds ondernomen acties , en vanuit dit inzicht nieuwe acties ondernemen om te remediëren en/of te excelleren.
 • Kan reflecteren over de ontwikkeling van zijn future proof skills, daarbij terugkoppelen naar reeds ondernomen acties en naar de resultaten van uitgevoerde talenten-en persoonlijkheidsanalyses, en vanuit dit inzicht nieuwe acties ondernemen om te remediëren en/of te excelleren.

Deze future proof skills zijn:

 • Kan kansen herkennen en ernaar handelen.
 • Kan initiatief nemen en daadkrachtig zijn.
 • Kan durf en bereidheid tonen tot het nemen van risico's.
 • Kan doorzetten en ondanks weerstand zijn doel of mening verdedigen.
 • Kan op een gedreven manier resultaten nastreven.
 • Kan (makkelijk) originele en creatieve oplossingen bedenken door (probleem)situaties ""out-of-the-box"" vanuit alternatieve invalshoeken te benaderen.
 • Kan gepast en adequaat reageren in geval van wijzigende omstandigheden, tijds-en werkdruk, tegenslag of kritiek.
 • Kan op een kritische manier stappen vooruit denken en anticiperen op mogelijke hindernissen.
 • Kan zich openstellen voor een vernieuwende aanpak en/of vernieuwende ideeën (open-minded).
 • Kan op een constructieve manier bijdragen aan een kwaliteitsvol gezamenlijk resultaat dat zijn persoonlijk belang overstijgt en hierbij teamgeest tonen.
 • Kan zich aan de collectieve werkafspraken en deadlines houden en signaleert tijdig eventuele obstakels voor deze afspraken.
 • Kan respect tonen voor (de inbreng van) andere teamleden en ondersteunt hen indien nodig.
 • Kan zich uitdrukken op een heldere, verstaanbare en compacte manier, hierbij ondersteund door de gepaste lichaamstaal.
 • Kan zich begripsvol inleven in en/of rekening houden met de gedachten en gevoelens van anderen.
 • Kan luisteren naar anderen (oogcontact, laten uitspreken, doorvragen,…).
 • Kan op een respectvolle en constructieve manier reageren op verkregen feedback.
 • Kan op een gepaste manier feedback geven aan anderen.
 • Kan kritisch de voor-en nadelen van beslissingen/oplossingen afwegen om tot weloverwogen doordachte beslissingen te komen.
 • Kan vlot onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, zich niet in details verliezen en het overzicht behouden door planmatig en gestructureerd te werken.

Partim Warehousing Project
 • Toont een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica. Maakt geen vergissingen die tot misverstanden leiden. (ERK-B2)
 • Trefzekerheid in woordkeuze gerelateerd aan de topic van het project is over het algemeen hoog, al komen enige verwarring en onjuist woordgebruik wel voor zonder de communicatie in de weg te staan.(ERK-B2)
 • Kan informatie, ideeën en meningen ophalen uit zeer gespecialiseerde bronnen binnen zijn of haar vakgebied. (ERK-B2+)
 • Kan mededelingen en berichten over concrete en abstracte onderwerpen gerelateerd aan zijn of haar vakgebied verstaan, die met een normale snelheid worden uitgesproken in standaarddialect. (ERK-B2)
 • Kan een duidelijke, stelselmatig ontwikkelde presentatie geven, met de nadruk op belangrijke punten en ter zake doende ondersteunende details. (ERK-B2+)
 • Kan zijn of haar mening bijdragen, verantwoorden en staande houden, alternatieve voorstellen beoordelen en hypothesen stellen en beantwoorden. (ERK-B2)
 • Kan gedetailleerde informatie betrouwbaar doorgeven. (ERK-B2)
 • Kan de goederenstromen en karakteristieken in een concreet magazijn aanduiden.
Partim Cas de transport
 • Toont een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica en maakt geen vergissingen die tot misverstanden leiden. (In de contexten aangeboden in dit specifieke olod.) (ERK-B2)
 • Beschikt over een goede woordenschat voor zaken die verband houden met zijn of haar vakgebied. (In de contexten aangeboden in dit specifieke olod.) (ERK-B2)
 • Trefzekerheid in woordkeuze in onderwerpen van het vakgebied is over het algemeen hoog, al komen enige verwarring en onjuist woordgebruik wel voor zonder de communicatie in de weg te staan. (In de contexten aangeboden in dit specifieke olod.) (ERK-B2)
 • Kan lange complexe aanwijzingen op het eigen vakgebied begrijpen, met inbegrip van details over voorwaarden en waarschuwingen, mits hij of zij moeilijke passages kan herlezen. (ERK-B2)
 • Kan een duidelijke, voorbereide presentatie geven, daarbij argumenten voor of tegen een bepaald standpunt nemen en de voor-en nadelen van verschillende opties geven. (ERK-B2)
 • Kan een reeks vervolgvragen beantwoorden met een mate van vloeiendheid en spontaneiteit die noch hem noch haar, noch het publiek inspanningen kost. (ERK-B2)
 • Kan een verslag schrijven waarin een argument wordt opgebouwd en redenen voor of tegen een bepaald standpunt noemen en de voor-en nadelen van de verschillende opties uitleggen. (ERK-B2)
 • Kan kostprijsberekeningen uitvoeren voor de verschillende vervoersmodi.
 • Kan het transport op een duurzame wijze organiseren.

Inhoud

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Havencase

De studenten moeten in teamverband een concreet probleem op het vlak van integrale logistiek herkennen, formuleren, analyseren alsook oplossen of een gewenste optimalisatie in een reële of virtuele (logistieke) bedrijfscontext kunnen kaderen. De opdracht hiertoe wordt gegeven door North Sea Port & POM Oost-Vlaanderen.


Hierbij worden de studenten aangemoedigd om op een gestructureerde wijze, met een grote mate van autonomie naar een bruikbare oplossing en/of implementatie te streven. Hiervoor is een grote zelfwerkzaamheid, veelvuldig probleemoplossend denken en een kritische (zelf-) observatie bij de studenten nodig.

Aan de hand van een opdracht over een reëel of virtueel probleem wordt de reeds verworven theoretische kennis betreffende logistieke aspecten (o.a. internationale handel, supply chain, transportmodi) op een professionele en projectmatige wijze geïntegreerd in een tweede complexe praktijkervaring (bv. door contact met alle stakeholders,...).

De student blijft de competenties van communicatieve en onderzoeksvaardigheden verder toepassen en uitbreiden in de communicatie- en onderzoekstaken verbonden aan het project Logistiek management: Havencase. Op die manier blijft de student groeien in communicatie- en onderzoeksvaardigeheden in een authentieke complexe context. De student selecteert de vereiste ICT-toepassingen en verdiept zijn IT-kennis.

Binnen een gegeven tijdsbestek verwerken de studenten de output van hun onderzoek in een overzichtelijk rapport. De studenten lichten hun resultaten toe en verdedigingen hun standpunten tijdens een formele presentatie. Dit kan een traditionele presentatie zijn, maar ook bijvoorbeeld een business café.


Elke student krijgt persoonlijke feedback op zijn prestaties en resultaten. De student houdt logboek bij, alsook een porfolio van alle taken binnen dit project.

In het kader van zijn persoonlijke ontwikkeling maakt de student ook een:

 • Reflectie future proof skills
 • Talentmanagement: CV personal branding, Belbin, culturen en zicht op beroepenveld.

Partim Warehousing Project

Warehousing project met focus op:

 • Gespecialiseerde woordenschat warehousing in context van 'The handbook of logistics and distribution management'
 • Presentatievaardigheden: phrases, opbouw, gepaste visuele ondersteuning, vragen kunnen beantwoorden
 • Schrijfvaardigheid: juiste register, taal en opbouw van een onderdeel van een rapport van de case
Partim Cas de transport

Er wordt aan de studenten een transportcase aangeboden.

De opgave staat in het Frans. De student analyseert de gegevens en voert de opdracht uit.

De opdracht bestaat uit:

 • het organiseren van een transport rekening houdende met duurzaamheidsaspecten;
 • het berekenen van de kostprijs of het maken van vergelijkende studie betreffende één of meerdere transportmodi.

De student betrekt hierbij alle kennis en vaardigheden verworven in de olods: “Wegtransport", "Spoor- en luchttransport”, “Maritiem vervoer, binnenvaart en havens“, "Douane, btw en accijnzen - introductie”, "Internationale handel", ...

Het resultaat wordt zowel mondeling als schriftelijk gerapporteerd in het Frans.

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Project Logistiek management I EN (geslaagd of gedelibereerd voor Frans OF geslaagd of gedelibereerd voor Français appliqué à la logistique I) EN (geslaagd of gedelibereerd voor Engels OF geslaagd of gedelibereerd voor English for logistics I).

Begincompetenties

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Havencase
In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.
Partim Warehousing Project
In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.
Partim Cas de transport
In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn.

Eindcompetenties (lijst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Havencase
Kan zelfstandig een onderzoek stapsgewijs en op een professionele manier ontwerpen en uitvoeren
Kan gemotiveerd advies formuleren ivm de optimale ontwikkelingsrichting van een logistiek bedrijfsvraagstuk of een bedrijfsproces
Kan op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier een project managen
Kan professionele netwerken opbouwen, uitbouwen en onderhouden
Kan vanuit reflectie groeien naar een zelfsturende en ondernemende professional
Partim Warehousing Project
Kan effectief communiceren in elke professionele context
Kan adequaat en efficiënt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren
Partim Cas de transport
Kan effectief communiceren in elke professionele context
Kan de complexe regelgeving, procedures en tarifering binnen een (inter)nationale logistieke context toepassen
Kan adequaat en efficiënt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren

Onderwijsvorm

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Havencase
 • Onderwijsleergesprek
  Extra informatie: Coaching
 • Oefensessie
 • Opdracht
  Extra informatie: In groep
Partim Warehousing Project
 • Onderwijsleergesprek
  Extra informatie: Hoe beginnen aan zo een opdracht? Welke keuzes maak je? Wat is mijn taalkundige voorbereiding?
 • Opdracht
  Extra informatie: De resultaten van de magazijnanalyse presenteren. De uitdaging is de juiste keuzes maken binnen het tijdsbestek. Een onderdeel van het Nederlandse rapport in het Engels schrijven en / of vertalen.
 • Andere
  Extra informatie: Op vastgelegde data verplichte consultaties. Consultaties volgens gemaakte afspraak. Lector begeleidt het taalkundig aspect intensief.
Partim Cas de transport
 • Onderwijsleergesprek
 • Opdracht
 • Andere
  Extra informatie: Seminariewerk met consultaties per groep.

Begeleiding

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Havencase

De docent staat ter beschikking van vragen voor en na de lesactiviteiten en via mail.
Intervisie: studenten brengen hun ervaringen in, wisselen onderlinge ervaringen uit onder begeleiding van de docent.
Formatieve feedback
Groepsgesprek

Individueel gesprek stage en CV personal branding

Partim Warehousing Project
 • Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
 • Intervisie: studenten brengen hun ervaringen in, wisselen onderlinge ervaringen uit onder begeleiding van de docent.
 • Formatieve feedback.

Partim Cas de transport

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.

Intervisie: studenten brengen hun ervaringen in, wisselen onderlinge ervaringen uit onder begeleiding van de docent.

Formatieve feedback.

Coaching.

Evaluatie (lijst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Havencase
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPaper100,00Rapport + Presentatie. Zie evaluatiekaart op Chamilo voor details. Om een credit te kunnen verwerven voor dit opleidingsonderdeel dient een kwaliteitsvolle reflectie over de future proof skills, alsook de opdrachten rond een kwaliteitsvol CV personal branding en een gemotiveerde stage-keuze gemaakt te worden.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPaper100,00Rapport + Presentatie. Zie evaluatiekaart op Chamilo voor details. Om een credit te kunnen verwerven voor dit opleidingsonderdeel dient een kwaliteitsvolle reflectie over de future proof skills, alsook de opdrachten rond een kwaliteitsvol CV personal branding en een gemotiveerde stage-keuze gemaakt te worden.
Partim Warehousing Project
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPaper100,00Zie details op evaluatiekaart op Chamilo.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenPaper100,00Zie evaluatiekaart op Chamilo.
Partim Cas de transport
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPaper100,00Paper + Presentatie & vragenronde.Meer details op evaluatiekaart op Chamilo.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPaper100,00Zie evaluatiekaart op Chamilo.

Boeken en syllabi

Projecten Logistiek management

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Warehousing Project
1. Verplicht aan te kopen boeken
The Handbook of Logistics and Distribution ManagementVerplicht
 • Auteur: Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker
 • Uitgever: Kogan Page
 • Editie: 6th Edition, January 2017
 • ISBN-nr: 978-07-494-7677-9

Andere studiematerialen

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Havencase
Via Chamilo
Lesmateriaal wordt via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Nuttig lesmateriaal
Cursusmateriaal Communicatievaardigheden, Onderzoeksvaardigheden, Strategisch management, Internationale handel, Supply Chain Basics, ...
Partim Warehousing Project
Via Chamilo

Aanvullend lesmateriaal wordt via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.
Partim Cas de transport

Uitprint Opdracht

Via Chamilo

Aanvullend lesmateriaal wordt via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.Studiekosten

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Havencase

Kosten verbonden aan de opdracht (bv. rapporten, verplaatsingen, presentatie, receptie…):
Studenten organiseren een presentatie (incl. receptie), interviewen voor dit OLOD verschillende bedrijven en schrijven ook een rapport.

Per semester wordt €5 aangerekend voor gezamenlijke kosten.

Verplaatsingskosten zijn ten laste van de student.

Talententest 7€.

Facultatief:
Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.

Partim Warehousing Project
Kosten verbonden aan opdracht (bv. rapport, verplaatsingen,…)

Facultatief:
Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.
Partim Cas de transport

Kosten afdrukken opdracht:
Ongeveer €1

Facultatief:
Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.
Kosten verbonden aan opdracht (bv. rapport).