Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Maritiem vervoer, binnenvaart en havens33955/4144/1819/1/23
Studiegids

Maritiem vervoer, binnenvaart en havens

33955/4144/1819/1/23
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00
Totale studietijd: 125,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie77,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Sys Christa
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

De student

 • Kan vervoerstechnische basisdocumenten en -begrippen in het kader van nationaal en internationaal maritiem transport en binnenvaart verduidelijken.
 • Kan de vervoerswetgeving in het kader van nationaal en internationaal maritiem transport en binnenvaart in de juiste juridische context uitleggen.
 • Kan relevante informatie in verband met de nationale en internationale wetgeving voor maritiem transport en binnenvaart interpreteren en verwerken.
 • Kan vrachtprijsberekeningen voor maritiem goederenvervoer en binnenvaart uitvoeren.
 • Kan overliggeldberekeningen voor maritiem goederenvervoer en binnenvaart oplossen.
 • Kan verschillende onderdelen en technische aspecten van (binnen)schepen benoemen.
 • Kan de (inter-)nationale organisatie inclusief actoren van het maritiem transport en de binnenvaart toelichten.
 • Kan de overslag en opslaginstrumentarium in een maritieme haven
 • Kan de nodige vervoersdocumenten voor maritiem goederenvervoer en binnenvaart met inachtname van de vervoerswetgeving en de deontologische regels van het beroep invullen.
 • Kan in een concrete situatie het maritiem transport en binnenvaart organiseren.
 • Kan duurzame, innovatieve intiatieven binnen de maritieme en binnenvaartsector opzoeken en toelichten
 • Kan eenvoudige maatregelen en initiatieven formuleren voor het verduurzamen van concrete maritieme en binnenvaartprocessen.
 • Kan de evoluties op vlak van IT voor maritiem transport en binnenvaart toelichten.
 • Kan actualiteit m.b.t. het maritiem transport en de binnenvaart duiden en kaderen.

Inhoud

Het vervoer en doen vervoeren van goederen krijgt een steeds belangrijkere plaats in de moderne samenleving en de globale wereld. Ook in het nationaal en internationaal transport en in de distributiesector speelt transport een belangrijke rol. In dit opleidingsonderdeel komen de vervoersmodi: zee- en binnenvaart aan bod. Tevens wordt stilgestaan bij Shortsea Shipping.

Vanwege de grote concurrentie wordt voortdurend de vraag gesteld in hoeverre de bestaande en gebruikte methoden nog effectiever en kostenvriendelijker gemaakt kunnen worden. Hiervoor is een brede, praktisch georiënteerde en tevens theoretische vakkennis nodig bij een toekomstige beroepsuitoefening. Er wordt ook aandacht besteed aan enkele milieugebonden aspecten (ballastwater, emissies, retrofitting van bestaande schepen), innovatie en digitalisering.

De studenten moeten op een efficiënte manier informatie hieromtrent analyseren en tegelijkertijd zich de attitude tot continu leren toe-eigenen door bv. het opzoeken van artikels en informatie op het internet ter illustratie van de leerstof.

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Eindtermen Secundair Onderwijs.

Eindcompetenties (lijst)

Kan de complexe regelgeving, procedures en tarifering binnen een (inter)nationale logistieke context toepassen
Kan adequaat en efficiƫnt complexe taken in de verschillende subdomeinen van de logistiek met in acht name van de beroepsdeontologie uitvoeren
Kan autonoom logistieke bedrijfsvraagstukken en -processen analyseren en optimaliseren vanuit een management helicopterview en/of expertisedomein rekening houdend met bedrijfseconomische, financiƫle, juridische basisconcepten en basisconcepten rond duurzaamheid

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Lezing/getuigenis/gastspreker
 • Oefensessie

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten of via e-mail. 

Formatieve feedback.


Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenAndere20,00Workshop 'Overslag en opslaginstrumentarium'
Periode gebondenSchriftelijk examen80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenSchriftelijk examen100,00

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Laden en lossen in de binnenvaartVerplicht
 • Auteur: Christa Sys
 • Uitgever: Academia Press
 • Editie: 2014
 • ISBN-nr: 978-90-382-2444-2
2. Syllabi
Verzendingen IIVerplicht
 • Auteur: Christa Sys
 • Editie: 2018-2019

Andere studiematerialen

Via Chamilo

Aanvullend lesmateriaal wordt via Chamilo ter beschikking gesteld. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Kosten handboek en syllabus:
€49,99 (Richtprijs - Laden en lossen in de binnenvaart) en Syllabus tegen vastgelegde prijs per pagina.


Kosten verbonden aan lezingen, seminarie, gastsprekers:

Kosten worden gespreid over alle studenten (relatiegeschenk + kilometervergoeding).

 

Facultatief:
Kosten voor het printen van de documenten op Chamilo.
Boeken - aanbevolen lectuur - Tegen marktprijs.