Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Project particulieren33847/4144/1819/1/37
Studiegids

Project particulieren

33847/4144/1819/1/37
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 150,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk144,00 uren
Hoorcollege6,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Laureys Lutgarde
Andere docenten: Bottequin Caroline, Dhont Hilde, Lips Marie, Verhaeghe Johan
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

Kan een vergadering organiseren, voorzitten, notuleren en er een verslag van maken.
Kan volgens doel en doelgroep effectief en efficiënt schriftelijk communiceren binnen een zelfstandige projectcontext.
Kan door een logische en gepaste structuur de toegankelijkheid van een tekst verhogen binnen een zelfstandige projectcontext.
Kan correct, duidelijk, gepast (zakelijk), aantrekkelijk en efficiënt formuleren binnen een zelfstandige projectcontext.
Kan de vormvereisten van onderzoeksrapporten toepassen binnen een zelfstandige projectcontext.
Kan via een geschikte lay-out een tekst toegankelijk maken binnen een zelfstandige projectcontext.
Kan correct citeren, parafraseren en refereren binnen een zelfstandige projectcontext.
Kan een rapport benopt samenvatten (executive summary) binnen een zelfstandige projectcontext.
Kan volgens doel en doelgroep effectief en efficiënt mondeling communiceren binnen een zelfstandige projectcontext.
Kan een geschikt communicatiemedium kiezen en het professioneel toepassen binnen een zelfstandige projectcontext.
Kan op een gepaste manier projectresultaten verdedigen binnen een zelfstandige projectcontext.
kan technieken en principes van projectmanagement toepassen in een complexe context.
Kan blijk geven van een onderzoekende attitude
Kan een probleemstelling formuleren
Kan onderzoeksvragen afleiden uit de probleemstelling
Kan in functie van de onderzoeksvragen de geschikte onderzoeksmethodiek(en) selecteren en toepassen (gegevens verzamelen)
Kan de verzamelde gegevens juist verwerken en zo antwoord bieden op meerdere onderzoeksvragen
Kan reflecteren over de ontwikkeling van zijn future proof skills, daarbij terugkoppelen naar reeds ondernomen acties en naar de resultaten van uitgevoerde talenten-en persoonlijkheidsanalyses, en vanuit dit inzicht nieuwe acties ondernemen om te remediëren en/of te excelleren.

Deze future proof skills zijn:
• Kan kansen herkennen en ernaar handelen
• kan initiatief nemen en daadkrachtig zijn
• kan durf en bereidheid tonen tot het nemen van risico's
• Kan doorzetten en ondanks weerstand zijn doel of mening verdedigen
• Kan op een gedreven manier resultaten nastreven
• Kan (makkelijk) originele en creatieve oplossingen bedenken door (probleem)situaties ""out-of-the-box"" vanuit alternatieve invalshoeken te benaderen
• Kan gepast en adequaat reageren in geval van wijzigende omstandigheden, tijds-en werkdruk, tegenslag of kritiek
• Kan op een kritische manier stappen vooruit denken en anticiperen op mogelijke hindernissen
• Kan zich openstellen voor een vernieuwende aanpak en/of vernieuwende ideeën (open-minded)
• Kan op een constructieve manier bijdragen aan een kwaliteitsvol gezamenlijk resultaat dat zijn persoonlijk belang overstijgt en hierbij teamgeest tonen.
• Kan zich aan de collectieve werkafspraken en deadlines houden en signaleert tijdig eventuele obstakels voor deze afspraken.
• Kan respect tonen voor (de inbreng van) andere teamleden en ondersteunt hen indien nodig
• Kan zich uitdrukken op een heldere, verstaanbare en compacte manier, hierbij ondersteund door de gepaste lichaamstaal.
• Kan zich begripsvol inleven in en/of rekening houden met de gedachten en gevoelens van anderen
• Kan luisteren naar anderen (oogcontact, laten uitspreken, doorvragen,…)
• Kan op een respectvolle en constructieve manier reageren op verkregen feedback
• Kan op een gepaste manier feedback geven aan anderen
• Kan kritisch de voor-en nadelen van beslissingen/oplossingen afwegen om tot weloverwogen doordachte beslissingen te komen
• Kan vlot onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, zich niet in details verliezen en het overzicht behouden door planmatig en gestructureerd te werken

Kan fiscale optimalisatie in een specifieke gezinssituatie onderzoeken en beoordelen
Kan technieken van vermogensplanning in een specifieke gezinssituatie toepassen
Kan de wettelijke bepalingen en de reglementering in de financiële en verzekeringssector toepassen volgens het profiel van de klant
Kan informatie verstrekken over verschillende financiële en verzekeringsproducten en hun modaliteiten in functie van het profiel van de klant
Kan een koppeling maken tussen de technische kenmerken van een financieel en een verzekeringsproduct en het profiel van de klant
Kan een real life omgeving een optimaal advies verstrekken over financiële en verzekeringsproducten volgens het profiel van de klant in een specifieke gezinssituatie en deze keuze motiveren
Kan verschillende - indien nodig gespecialiseerde, vakspecifieke - bronnen zoeken, kritisch beoordelen en aan de hand hiervan selecteren (literatuuranalyse).
Kan in een concrete vakgebonden situatie een probleem uitleggen en duidelijk maken dat de dienstverlener of de klant een concessie zal moeten doen. (Frans, ERK-B2)
Kan gedetailleerde informatie betrouwbaar doorgeven in een concrete vakgebonden situatie . (Frans, ERK-B2)

Inhoud

1. Interactief en geïntegreerd project particulieren waarbij studenten:
• real-life gesprekken voeren over verschillende producten voor particulieren;
• deskundig en klantgericht advies formuleren inzake verzekeringen, fiscaliteit, woonkredieten en vermogensplanning;
• correct, duidelijk, gepast en aantrekkelijk communiceren;
• professioneel samenwerken in team

2. Reflectie future proof skills 

Volgtijdelijkheid (VT)

simultaan te volgen met Kredieten aan particulieren EN simultaan te volgen met Brandverzekeringen EN (simultaan te volgen met Vermogensplanning OF geslaagd of gedelibereerd voor Successie- en vermogensplanning) EN simultaan te volgen met Aansprakelijkheidsverzekeringen EN (simultaan te volgen met Beroepsgericht Frans OF geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Frans II en III).

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (lijst)

Kan effectief communiceren in elke professionele context
Kan projectmatig werken en een onderzoek stapsgewijs en op een professionele manier ontwerpen en uitvoeren
Kan vanuit reflectie groeien naar een zelfsturende en ondernemende professional
Kan een financieel beleid en financiƫle beslissingen op korte en lange termijn kritisch doorlichten en beoordelen
Kan met klanten onderhandelen en een klantgericht advies formuleren

Onderwijsvorm

 • Opdracht
  Extra informatie: project in groep

Begeleiding

De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten.

Formatieve feedback
• Mondelinge feedback van docent
• Schriftelijke feedback van docent
• Peer feedback

Groepsgesprek 

Evaluatie (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Niet-periode gebondenPaper52,50details op evaluatiekaart op Chamilo
Niet-periode gebondenAndere27,50tussentijdse opdrachten en procesevaluatie,
details op evaluatiekaart op Chamilo
Niet-periode gebondenPresentatie5,00details op evaluatiekaart op chamilo
Niet-periode gebondenAndere15,00verdediging van de paper,
details op de evaluatiekaart op Chamilo
Niet-periode gebondenAndere0,00om een credit te kunnen verwerven voor dit opleidingsonderdeel dient een kwaliteitsvolle reflectie over de future proof skills gemaakt te worden
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Periode gebondenAndere0,00Om een credit te kunnen verwerven voor dit opleidingsonderdeel dient een kwaliteitsvolle reflectie over de future proof skills gemaakt te worden.
Periode gebondenPaper75,00details op evaluatiekaart op Chamilo
Periode gebondenAndere20,00verdediging van de paper,
details op evaluatiekaart op Chamilo
Niet-periode gebondenPresentatie5,00details op evaluatiekaart op Chamilo

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Schrijven van verslag tot eindwerk: do's & don'tsVerplicht
 • Editie: 2018-2019
 • ISBN-nr: 978-94-014-5259-5

Trefwoorden

project particulieren